Banneri

Tarkastuslautakunta, kokous 24.6.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 67 Tarkastuslautakunnan arvioinnin vaikuttavuuden edistäminen

ROIDno-2019-3542

Valmistelija

  • Jari Kotimäki, tarkastuspäällikkö, jari.kotimaki@rovaniemi.fi

Perustelut

Tarkastuslautakunnan tulee antaa valtuustolle arvio päättyneen tilikauden taloudellisten ja toiminnallisten tavoitteiden toteutumisesta. Lautakunnan tulee arvioida myös toiminnan tuloksellisuutta ja tarkoituksenmukaisuutta koko konserni huomioiden. Käsityksensä lautakunta lausuu tilinpäätöksen yhteydessä käsiteltävässä arviointikertomuksessa.

Arviointi on jälkikäteistä. Kertomusta valtuustossa käsiteltäessä on kulunut jo lähes puoli vuotta tilikauden päättymisestä. Vuoden 2019 arvioinnin lautakunta esitti valtuustolle 15.6.2020.

Kuten kuntalaissa (121§) todetaan, lautakunta voi antaa valtuustolle arviointikertomuksen ohella muitakin tarpeellisena pitämiään selvityksiä. Ja hallintosäännössä (84§) valtuusto on vielä varannut lautakunnalle mahdollisuuden laatia "muita selostuksia ja raportteja”. Käsityksiään tarkastuslautakunta voi siis antaa valtuustolle muussakin kuin arviontikertomuksessa ja myös muulloin kuin tilinpäätöksen yhteydessä. Lautakunta ei kuitenkaan saa sivusta ohjaten puuttua kaupunginhallituksen tai muiden toimielinten toimintaan.

Valtuusto on arviointikertomuksen käsittelyn jälkeen pyytänyt kaupunginhallitukselta vastaukset, mihin toimenpiteisiin se on ryhtynyt kertomuksen johtopäätösten perusteella. Keskustelu vastauksista on ollut valtuustossa laimeaa, eikä esimerkiksi valtuustolle annettujen vastauksien puutteet ole johtaneet asian palauttamiseen valtuustosta uuteen valmisteluun. Vuoden 2019 arviointiin annetuista vastauksista keskustellaan valtuustossa 26.10.2020.

Tarkastuslautakunnan suorittaman arvioinnin merkitys jää ilman vaikuttavuutta, jos arvioinnin havainnoista ei seuraa kehittämistoimia tai muunlaista näkyvää merkitystä. Kyse on tällöin ainakin joltain osin epäonnistumisesta, joko asian esittämisessä tai sen vastaanotossa. Monet lautakunnan nostamat johtopäätökset ja muut havainnot ovat toistuneet arviointikertomuksissa. Esimerkiksi huolen kaupunkistrategiasta, omistajaohjauksesta, tilahallinnosta ja talouden vaikuttavuuden huomioinnista päätöksentossa lautakunta on esittänyt toistamiseen. 

Vaikuttavuuden parantaminen edellyttää myös lautakunnan ja sen viranhaltijoiden toimien tarkastelua. On kysyttävä kohdentuvatko arvioinnin havainnot oikeisiin asioihin. Tai onko johtopäätösten esittämistapa sellainen, että se ei kannusta korjaaviin toimiin vaan ohjaa enemmänkin jo tapahtuneen selittämiseen. On aiheelista pohtia sitäkin, onko kertomushavaintoja valtuustokäsittelyn jälkeen käyty riittävästi läpi päättäjien ja viranhaltijoiden kanssa.  

Valtuustokausi päättyy vuoden päästä. Nykyinen lautakunta voi pohjustaa tulevan lautakunnan työtä nostamalla oman toiminnan kehittämistarpeet esille ennen toimikauden päättymistä. Yksi pohdittavista asioista liittyy siihen, miten arvioinnin vaikuttavuutta voisi parantaa puuttumatta johtamiseen ja ohjaamatta sivusta ajankohtaisia asioita. 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jari Kotimäki, tarkastuspäällikkö, jari.kotimaki@rovaniemi.fi

Tarkastuslautakunta käy keskustelun arvioinnin vaikuttavuuden kehittämisestä. Merkitään tiedoksi. 

Päätös

Tarkastuslautakunta kävi keskustelun lautakunnan arvioinnin vaikuttavuuden kehittämisestä. Lautakunta merkitsi asian tiedoksi.

Lisäksi lautakunta edellytti tarkastuslautakunnan viranhaltijoiden valmistelevan seuraavat asiat: valtuustokyselyn toteuttaminen nykyiselle valtuustolle tarkastuslautakunnan toiminnasta, väliarvioinnin antaminen valtuustolle esimerkiksi joulukuussa sekä tilinpäätösasian ja arviointikertomuksen käsittelyn aientaminen kaupunginvaltuustossa toukokuulle 2021.


Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa; työ- ja virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista; tai työnjohto- ja valvontaoikeuden käyttämistä.