Tarkastuslautakunta, kokous 25.2.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 26 Ajankohtaisia havaintoja lyhytaikaisesta majoituksesta

ROIDno-2019-3542

Valmistelija

  • Jari Kotimäki, tarkastuspäällikkö, jari.kotimaki@rovaniemi.fi
  • Juuso Kataja, vs. kaupungintarkastaja, juuso.kataja@rovaniemi.fi

Perustelut

Tarkastuslautakunta on keskustellut lyhytaikasesta Airbnb-majoituksesta. Kyse on toiminnasta, joka julkisuudessa käytävän keskustelun perusteella vaikuttaa huomattavalla tavalla paitsi elinvoiman kannalta keskeisiin majoituksen ja matkailun elinkeinoihin, myös kaupungin asukkaiden hyvinvointiin.  Rovaniemellä on laskettu olevan yli 1000 Airbnb-tyyppistä lyhytaikaista majoituskohdetta. 

Tarkastuslautakunta seuraa vuoden 2020 arviointisuunnitelmansa mukaisesti hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen toteutumista Rovaniemen kaupungissa. Lautakunta on todennut että asukkaiden hyvinvoinnin edistäminen on kuntalaissa määritelty yhdeksi kunnan perustehtäväksi. 

Asukkaiden hyvinvointia ei tule ajatella vain sosiaali- ja terveydenhoidon asiana, vaan hyvinvointi on huomioitava laajasti asukkaiden jokapäiväiseeen elämään kuuluvana asiana. Hyvinvointi tulee olla ajatuksena mm. kaupunginhallituksen ratkaisuissa sen johtaessa kaupungin hallintoa, toimintaa ja taloutta. Yhtälailla valtuuston asettamien toimielinten tulee osaltaan huolehtia asukkaiden hyvinvoinnista niille tehtäväksi määrätyillä aloilla.

Asumiskäyttöön osoitetuissa asunto-osakeyhtiöissä ja niiden naapurustossa on koettu ongelmia, kun tilapäisen majoitustoiminnan luonne on muuttunut yhä ammattimaisemmaksi. Vakituiset asukkaat ovat joutuneet yllättäviin tilanteisiin mm majoittujien epäsäännöllisen vuorokausirytmin, jätehuollon ja autopaikotuksen kanssa. Tilapäiset asukkaat eivät ole tienneet asumisen sääntöjä ja käytäntöjä. 

Julkisuudessa on kerrottu että tilapäistä asumista koskeva lainsääädäntö ei ole selkeää. Siksi eri kuntien käytännöt asiaan puuttumisessa myös vaihtelevat. Toimivalta asiassa on ympäristölautakunnalla. Lautakunnan alainen kaupungin rakennustarkastaja on pyydetty lautakuntaan kertomaan näkemyksiä noudatetusta viranomaistoiminnasta.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jari Kotimäki, tarkastuspäällikkö, jari.kotimaki@rovaniemi.fi

Tarkastuslautakunta kuulee rakennustarkastaja Pentti Ylitaloa liittyen lyhytaikaisen matkailumajoituksen toteutukseen Rovaniemellä. Lautakunta merkitsee kuulemisen tiedoksi.

 

Päätös

Tarkastuslautakunta kuuli rakennustarkastaja Pentti Ylitaloa. Lautakunta merkitsi kuulemisen tiedoksi.