Tarkastuslautakunta, kokous 25.2.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 28 Tarkastuslautakunnan kokousaikataulu keväälle 2020

Valmistelija

  • Jari Kotimäki, tarkastuspäällikkö, jari.kotimaki@rovaniemi.fi
  • Juuso Kataja, vs. kaupungintarkastaja, juuso.kataja@rovaniemi.fi

Perustelut

Kaupunginvaltuuston hyväksymässä hallintosäännössä todetaan toimielimien kokousajasta ja -paikasta sekä kokouskutsusta mm. seuraavaa:

-Toimielin päättää kokoustensa ajan ja paikan.

-Kokous pidetään myös, milloin puheenjohtaja katsoo kokouksen tarpeelliseksi tai enemmistö toimielimen jäsenistä tekee puheenjohtajalle esityksen kokouksen pitämisestä ilmoittamansa asian käsittelyä varten. Tällöin puheenjohtaja määrää kokousajan

-Puheenjohtaja voi perustellusta syystä peruuttaa kokouksen

-Kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä käsiteltävät asiat.

-Esityslista, joka sisältää selostuksen käsiteltävistä asioista ja ehdotukset toimielimen päätöksiksi, lähetetään kokouskutsun yhteydessä, jolleivat erityiset syyt ole esteenä.

-Toimielin voi pitää kokouksen sähköisesti edellyttäen, että läsnä oleviksi todetut ovat keskenään yhdenvertaisessa näkö- ja ääniyhteydessä.

-Kokouskutsu, esityslista, liitteet ja oheismateriaali voidaan lähettää sähköisesti ja saattaa sähköisesti saataville.

Tarkastuslautakunnan on tarkoituksenmukaista päättää kevään kokousaikataulusta.  Viranhaltijavalmistelussa esillä on ollut seuraavat kokouksen ajankohdat:

ke 25.3. klo 14.00

ke 29.4. klo 14.00

ke 27.5. klo 14.00

Tilinpäätös ja arviointikertomus käsitellään kaupunginvaltuuston kokouksessa 15.6.2020, joten tarvittaessa ylimääräisen kokouksen pitäminen on mahdollista kesäkuun alussa.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jari Kotimäki, tarkastuspäällikkö, jari.kotimaki@rovaniemi.fi

Tarkastuslautakunta hyväksyy kevään 2020 kokousaikataulun. Kokouskutsun antaa lautakunnan puheenjohtaja.

Päätös

Tarkastuslautakunta hyväksyi kevään 2020 kokousaikataulun esityksen mukaisesti.