Banneri

Tarkastuslautakunta, kokous 26.11.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 123 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Valmistelija

  • Juuso Kataja, vs. kaupunkitarkastaja, juuso.kataja@rovaniemi.fi

Perustelut

Kokous on 24.11.2020 pidetyn tarkastuslautakunnan jatkokokous. Tarkastuslautakunta päätti tuolloin siirtää kokouksen asian 120 Tarkastuslautakunnan arviointi kaupungin johtamisesta käsiteltäväksi ja päätettäväksi 26.11.2020 kello 16:00 pidettävään jatkokokoukseen.

Hallintosäännön 103 §:ssä on määräykset jatkokokouksesta. Sen mukaan ”Jos kaikkia kokouskutsussa mainittuja asioita ei saada kokouksessa käsiteltyä, käsittelemättä jääneet asiat voidaan siirtää jatkokokoukseen, johon ei tarvitse antaa eri kutsua. Kokouksesta poissa olleille lähetetään sähköinen viesti jatkokokouksen ajasta ja paikasta”. Kaikki varsinaiset jäsenet osallistuivat kokoukseen 24.11.2020, joten eri kutsua ei ole annettu, eikä poissaolleille ole tarvinnut lähettää tietoa jatkokokouksen ajasta ja paikasta.

Muilta osin todetaan Kuntalain 103 §:n määräys,​ jonka mukaan toimielin on päätösvaltainen,​ kun enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä. Ja valtuusto on kuntalain 90 §:n nojalla määrännyt hallintosäännössä toimielinten kokousmenettelystä. Hallintosäännön 147 §:n mukaisesti kokouksen puheenjohtaja toteaa onko kokous laillisesti koolle kutsuttu ja päätösvaltainen.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jari Kotimäki, tarkastuspäällikkö, jari.kotimaki@rovaniemi.fi

Puheenjohtaja toteaa, että jatkokokouksesta on ilmoitettu kaikille toimielimen jäsenille kokouksessa 24.11.2020 ja että jatkokokous on päätösvaltainen.

Päätös

Puheenjohtaja totesi, että jatkokokouksesta on ilmoitettu kaikille jäsenille kokouksessa 24.11.2020 ja että jatkokokous on päätösvaltainen.


Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa; työ- ja virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista; tai työnjohto- ja valvontaoikeuden käyttämistä.