Tarkastuslautakunta, kokous 26.11.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 126 Tarkastuslautakunnan arviointi kaupungin johtamisesta

ROIDno-2019-3542

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Jari Kotimäki, tarkastuspäällikkö, jari.kotimaki@rovaniemi.fi
Juuso Kataja, vs. kaupunkitarkastaja, juuso.kataja@rovaniemi.fi

Perustelut

Tarkastuslautakunnan vuoden 2020 arviointisuunnitelmaan sisältyy johtamisen arviointi. Lautakunta päätti toteuttaa sen teema-arviointina ja antaa siitä valtuustolle erillisen raportin. Tämän mahdollistaa Kuntalain 121§, jonka nojalla tarkastuslautakunta voi antaa valtuustolle arviointikertomuksen ohella myös muita tarpeellisena pitämiään selvityksiä. Tämä lisäraportoinnin mahdollisuus on tarkastuslautakunnalle osoitettu myös valtuuston hyväksymässä hallintosäännössä (84§).

Suunnitelman mukaan johtamisen arvioinnissa huomioitaisiin mm. virkajohdon vastuulla olevien valmistelu-​ ja esittelyvastuun sekä täytäntöönpanon toteutuminen, virkajohtamisen ja poliittisen johtamisen rajapinta sekä uudistetun organisaation ja hallintosäännön täytäntöönpano. Suunnitelmaan alunperin sisältynyt esimiestyön arviointi päätettitiin huomioida vasta myöhemmin eli keväällä 2021 annettavassa arviointikertomuksessa.

Tarkastuslautakunnan laatimassa arvioinnissa on nostettu johtamiseen liittyviä havaintoja, jotka on kirjoitettu kehystettynä tekstin sisälle. Lautakunta ei esitä arviointikertomuksen käsittelyn tapaan, että valtuusto pyytäisi kaupunginhallituksen vastaukset lautakunnan arviointihavainnoista.  Mutta tärkeänä lautakunta kuitenkin pitää, että että raportista käytäisiin valtuustossa laaja keskustelu ja että johtamisen kysymykset nostettaisiin esimerkiksi seuraavaksi pidettävän valtuustoseminaarin teemaksi. 

Päätösehdotus

Esittelijä

Jari Kotimäki, tarkastuspäällikkö, jari.kotimaki@rovaniemi.fi

Tarkastuslautakunta hyväksyy liitteen 1 mukaisen johtamista koskevan arviointiraportin. Lautakunta oikeuttaa tarkastuspäällikön tekemään raporttiin tarvittavat teknisluontoiset korjaukset. Lautakunta saattaa raportin tiedoksi kaupunginvaltuustolle ja esittää, että valtuusto merkitsee raportin tiedoksi.

Päätös

Tarkastuspäällikön muutettu päätösesitys:
Tarkastuslautakunta päättää, että § 120 siirretään käsiteltäväksi ja päätettäväksi torstaina 26.11.2020 kello 16:00 pidettävään jatkokokoukseen (Hallintosääntö § 103). Lautakunta päättää tarkastaa pöytäkirjan tämän pykälän osalta heti kokouksessa.

Tarkastuslautakunta päätti yksimielisesti tarkastuspäällikön muutetun päätösesityksen mukaisesti.

Valmistelija

Jari Kotimäki, tarkastuspäällikkö, jari.kotimaki@rovaniemi.fi

Perustelut

Tarkastuslautakunnan vuosittain suorittaman arvioinnin perustana ovat valtuuston asettamat toiminnan ja talouden tavoitteet. Arvioinnissa huomioidaan myös tuloksellisuus ja tarkoituksenmukaisuus. Käsityksensä lautakunta esittää tilinpäätöksen yhteydessä valtuustolle annettavassa arviointikertomuksessa. Kuntalain 121§ mukaan tarkastuslautakunta voi antaa valtuustolle myös tarpeellisena pitämiään selvityksiä. Ja hallintosäännön 84§ nojalla lautakunta voi laatia muita selostuksia ja raportteja.

Lautakunta voi siis raportoida valtuustolle myös muutoin kuin arviointikertomuksessa ja myös muulloin kuin tilinpäätöksen yhteydessä. Tällä perustein lautakunta päätti 26.8.2020 § 78 toteuttaa arviointisuunnitelmaan sisältyvän johtamisen arvioinnin erillisenä muusta arvioinnista. Valmistelussa olevassa johtamisen arvioinnissa huomioidaan mm. virkajohdon vastuulla olevien valmistelu- ja esittelyvastuun sekä täytäntöönpanon toteutuminen.

Johtamisen arviointia käsittelevä raportti annetaan valtuuston käsiteltäväksi joulukuun tai tammikuun valtuustoon. Lautakunnalle jaetaan ei-julkinen raporttiluonnos.

Päätösehdotus

Esittelijä

Jari Kotimäki, tarkastuspäällikkö, jari.kotimaki@rovaniemi.fi

Tarkastuslautakunta käy keskustelun johtamisen arvioinnista. Raportin valmistelua jatketaan lautakunnan antaman palautteen pohjalta. Merkitään tiedoksi. 

Päätös

Tarkastuslautakunta päätti esittelijän esityksen mukaisesti.

Valmistelija

  • Jari Kotimäki, tarkastuspäällikkö, jari.kotimaki@rovaniemi.fi
  • Juuso Kataja, vs. kaupunkitarkastaja, juuso.kataja@rovaniemi.fi

Perustelut

Tarkastuslautakunta päätti 24.11.2020 siirtää §:n 120 käsiteltäväksi ja päätettäväksi torstaina 26.11.2020 pidettävään jatkokokoukseen. 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jari Kotimäki, tarkastuspäällikkö, jari.kotimaki@rovaniemi.fi

Tarkastuslautakunta hyväksyy liitteen 1 mukaisen johtamista koskevan arviointiraportin. Lautakunta oikeuttaa tarkastuspäällikön tekemään raporttiin tarvittavat teknisluontoiset korjaukset. Lautakunta saattaa raportin tiedoksi kaupunginvaltuustolle ja esittää, että valtuusto merkitsee raportin tiedoksi.

Päätös

Tarkastuslautakunta päätti esittelijän esityksen mukaisesti.

Tiedoksi

Kaupunginvaltuusto, kaupunginhallitus

Muutoksenhaku

OIKAISUVAATIMUSOHJE

Oikaisuvaatimusoikeus
Päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen saa kuntalain 137 §:n mukaan tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen. Oikaisuvaatimuksen voi tehdä tarkoituksenmukaisuus- tai laillisuusperusteella.

Oikaisuvaatimusaika ja sen alkaminen
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksentiedoksisaannista. Oikaisuvaatimus on toimitettava Rovaniemen kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja toimittaminen
Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Oikaisuvaatimus on tekijän, laillisen edustajan tai asiamiehen allekirjoitettava. Siinä tulee mainita tekijän ja jos hän ei ole allekirjoittaja, myös allekirjoittajan nimi, osoite, asuinkunta sekä puhelinnumero, johon asiaa koskevat ilmoitukset voidaan toimittaa. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Oikaisuvaatimuksessa on mainittava päätös, jota vaaditaan oikaistavaksi sekä vaatimuksen sisältö ja perusteet. Oikaisuvaatimukseen on liitettävä asiakirjat, joihin tekijä vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, oikaisuvaatimuksen saa tehdä ensimmäisenä arkipäivänä tämän jälkeen. Oikaisuvaatimus on toimitettava viimeistään määräajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Mikäli oikaisuvaatimus lähetetään postitse, on se jätettävä postiin niin ajoissa, että se ehtii perille viraston aukioloaikana ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä. Sähköisen asiakirjan (sähköposti) tulee olla määräaikana viranomaisen käytettävissä vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä siten, että viestiä voidaan käsitellä.

Oikaisuvaatimuksen voi toimittaa myös sähköpostitse. Sähköistä asiakirjaa ei tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä. Oikaisuvaatimuksia, jotka sisältävät arkaluonteisia henkilö- tai salassa pidettäviä tietoja, ei tule lähettää suojaamattomassa sähköpostiyhteydessä, suojaamattomalla verkkolomakkeella tai niiden liitteenä.

Oikaisuvaatimus lähetetään aina lähettäjän omalla vastuulla.

Oikaisuvaatimuksen maksu
Oikaisuvaatimuskäsittely on maksutonta.

Oikaisuvaatimusviranomainen ja yhteystiedot

Oikaisuvaatimusviranomainen: Rovaniemen kaupunki, Tarkastuslautakunta
Postiosoite: PL 8216, 96101 Rovaniemi
Käyntiosoite: Osviitta asiakaspalvelu Olkkarin Hyvinvointi- ja palvelupisteessä
Koskikatu 25, 2. kerros, Rovaniemi
Sähköpostiosoite: kirjaamo(at)rovaniemi.fi
Telefax: 016 322 6450
Puhelin: 016 3221
Osviitta avoinna: arkipäivisin ma - to kello 9.00 - 16.30 ja pe kello 9.00 - 15.30

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjanotteita ja liitteitä voi pyytää Rovaniemen kaupungin kirjaamosta.

Postiosoite: PL 8216, 96101 Rovaniemi
Käyntiosoite: Osviitta asiakaspalvelu Olkkarin Hyvinvointi- ja palvelupisteessä
Koskikatu 25, 2. kerros, Rovaniemi
Sähköpostiosoite: kirjaamo(at)rovaniemi.fi
Telefax: 016 322 6450
Puhelin: 016 3221
Osviitta avoinna: arkipäivisin ma - to kello 9.00 - 16.30 ja pe kello 9.00 - 15.30

Pöytäkirjan tarkastus- ja allekirjoituspäivä sekä pöytäkirjan verkkoon julkaisupäivä esitetään kunkin pöytäkirjan allekirjoitussivulla.