Tarkastuslautakunta, kokous 26.8.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 77 Arviointi tarkastuslautakunnan toiminnan vaikuttavuudesta

ROIDno-2019-3542

Valmistelija

  • Jari Kotimäki, tarkastuspäällikkö, jari.kotimaki@rovaniemi.fi
  • Juuso Kataja, vs. kaupunkitarkastaja, juuso.kataja@rovaniemi.fi

Perustelut

Kaupunginvaltuusto on asettanut tarkastuslautakunnan toimikauttaan vastaavalle ajalle arvioinnin järjestämistä varten. Muut lautakunnan päätehtävät liittyvät hallinnon ja talouden tarkastuksen järjestämiseen sekä sidonnaisuusasioihin. 

Luontevaa on, että myös tarkastuslautakunta itse asettuisi arvioinnin kohteeksi. Arvioinnista saatavaa palautetta voi hyödyntää paitsi nykyisen, myös tulevan valtuustokauden tarkastuslautakunnan toiminnan kehittämisessä. 

Arviointipalautetta on luontevaa kysyä tarkastuslautakunnan asettajalta eli valtuustolta. Palautetta on tarkoituksenmukaista kysyä myös keskeiseltä tarkastuslautakunnan suorittaman arvioinnin kohteelta eli kaupunginhallitukselta. Kysely osoitettaisiin kaupunginvaltuuston ja kaupunginhallituksen varsinaisille jäsenille. 

Viranhaltijatyönä on valmisteltu kyselylomaketta. Luonnos kyselystä on liitteenä (ei vielä julkinen). Vastaajat voivat ottaa kantaa esitettyihin kysymyksiin/väittämiin asteikolla 1-5 (1= täysin eri mieltä, 5=täysin samaa mieltä). Joidenkin kysymysten/väittämien yhteydessä on tila myös sanalliselle vastaukselle. 

Kysely toteutettaisiin kaupungin käytössä olevalla Zef-työkalulla loka- tai marraskuussa. Yksittäisten vastausten antaja ei käy kyselytuloksista ilmi.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jari Kotimäki, tarkastuspäällikkö, jari.kotimaki@rovaniemi.fi

Tarkastuslautakunta käy keskustelun tarkastuslautakunnan vaikuttavuutta koskevasta arvioinnista. Asia palautetaan jatkovalmisteluun ja tuodaan päätettäväksi syyskuun tarkastuslautakunnan kokoukseen. 

Päätös

Tarkastuslautakunta päätti esittelijän esityksen mukaisesti.


Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa; työ- ja virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista; tai työnjohto- ja valvontaoikeuden käyttämistä.