Tarkastuslautakunta, kokous 26.8.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 82 Tarkastuslautakunnan kokousaikataulu syyskaudelle 2020

Valmistelija

  • Juuso Kataja, vs. kaupunkitarkastaja, juuso.kataja@rovaniemi.fi

Perustelut

Kaupunginvaltuuston hyväksymässä hallintosäännössä todetaan toimielimien kokousajasta ja -paikasta sekä kokouskutsusta mm. seuraavaa:

-Toimielin päättää kokoustensa ajan ja paikan.

-Kokous pidetään myös, milloin puheenjohtaja katsoo kokouksen tarpeelliseksi tai enemmistö toimielimen jäsenistä tekee puheenjohtajalle esityksen kokouksen pitämisestä ilmoittamansa asian käsittelyä varten. Tällöin puheenjohtaja määrää kokousajan

-Puheenjohtaja voi perustellusta syystä peruuttaa kokouksen

-Kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä käsiteltävät asiat.

-Esityslista, joka sisältää selostuksen käsiteltävistä asioista ja ehdotukset toimielimen päätöksiksi, lähetetään kokouskutsun yhteydessä, jolleivat erityiset syyt ole esteenä.

-Toimielin voi pitää kokouksen sähköisesti edellyttäen, että läsnä oleviksi todetut ovat keskenään yhdenvertaisessa näkö- ja ääniyhteydessä.

-Kokouskutsu, esityslista, liitteet ja oheismateriaali voidaan lähettää sähköisesti ja saattaa sähköisesti saataville.

Tarkastuslautakunnan on tarkoituksenmukaista päättää vuoden 2020 syyskauden kokousaikataulusta.  Viranhaltijavalmistelussa esillä on ollut seuraavat kokouksen ajankohdat huomioiden jo mitä aiemmin syyskuun kokousajankohdasta on päätetty

-30.9.2020 klo 14.00

-28.10.2020 klo 14.00

-25.11.2020 klo 14.00

-17.12.2020 klo 14.00

 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jari Kotimäki, tarkastuspäällikkö, jari.kotimaki@rovaniemi.fi

Tarkastuslautakunta päättää että syyskauden kokoukset pidetään seuraavan aikataulun mukaan

-30.9.2020 klo 14.00

-28.10.2020 klo 14.00

-25.11.2020 klo 14.00

-17.12.2020 klo 14.00

Päätös

Tarkastuspäällikön muutettu päätösehdotus:

Tarkastuslautakunta päättää että syyskauden kokoukset pidetään seuraavan aikataulun mukaan:

-30.9.2020 klo 14.00

-27.10.2020 klo 14.00

-24.11.2020 klo 14.00

-17.12.2020 klo 14.00

 

Tarkastuslautakunta päätti yksimielisesti tarkastuspäällikön muutetun päätösehdotuksen mukaisesti.


Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa; työ- ja virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista; tai työnjohto- ja valvontaoikeuden käyttämistä.