Tarkastuslautakunta, kokous 26.8.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 76 Tarkastuslautakunnan osavuosikatsaus 01-06/2020 valtuustoa varten

ROIDno-2019-1984

Valmistelija

  • Juuso Kataja, vs. kaupunkitarkastaja, juuso.kataja@rovaniemi.fi

Perustelut

Kaupunginhallitus vastaa kunnan ja kuntakonsernin toiminnan ja talouden johtamisesta. Sen tehtävänä on valvoa ja yhteen sovittaa kunnan/kaupungin muiden toimielinten toimintaa, toisin sanoen kaupunginhallituksella velvoite suorittaa valvontaa ja myös reagoida vuoden aikana (KuntaL § 38.3).

Talousarviossa 2020 määrätään, että: "Kaupunginhallitus on lisäksi velvollinen toimittamaan kaupunginvaltuustolle osavuosikatsauksen kerran vuodessa[...]" (Talousarvio 2020, s. 32). Osavuosikatsauksen valtuusto käsittelee aikataulun mukaan 7.9.2020 kokouksessaan.

Tarkastuslautakunnan antamat tiedot toiminnasta ja taloudesta sisältyvät kaupunginhallituksen valtuustolle antamaan osavuosikatsaukseen. Koko vuoden 2020 käyttömenojen talousarvio tarkastuslautakunnalla on -250 000 euroa. Kesäkuun loppuun mennessä talousarviosta on toteutunut 45,31 % eli -113 277 euroa.

Lautakunta on asettanut mitattavat tavoitteet vuodelle 2020. Osavuosikatsauksen tuloskortissa kerrotaan miten tavoitteissa on edistytty.

Konsernitalouden antaman aikataulun mukaisesti tarkastuslautakunnan osalta katsaus on jouduttu valmistelemaan virkatyönä lautakuntaa koolle kutsumatta.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jari Kotimäki, tarkastuspäällikkö, jari.kotimaki@rovaniemi.fi

Tarkastuslautakunta hyväksyy liitteenä 1 olevan osavuosikatsauksen ajalta 1.1.2020-30.6.2020.

Päätös

Tarkastuslautakunta päätti esittelijän esityksen mukaisesti.


Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa; työ- ja virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista; tai työnjohto- ja valvontaoikeuden käyttämistä.