Tarkastuslautakunta, kokous 26.8.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 78 Tarkastuslautakunnan väliarviointi valtuustoa varten

ROIDno-2019-3542

Valmistelija

  • Jari Kotimäki, tarkastuspäällikkö, jari.kotimaki@rovaniemi.fi
  • Juuso Kataja, vs. kaupunkitarkastaja, juuso.kataja@rovaniemi.fi

Perustelut

Tarkastuslautakunnan tulee antaa valtuustolle arviointikertomus kuluneesta tilikaudesta. Kertomus käsitellään valtuustossa tilinpäätöksen yhteydessä eli käytännössä tilikauden jälkeisessä kesäkuun kokouksessa. Valtuusto pyytää tällöin kaupunginhallitukselta vastaukset, mihin toimenpiteisiin se on ryhtynyt arviointikertomuksessa esitettyjen johtopäätösten ja kehittämisehdotusten perusteella. Vastaukset käsitellään valtuustossa myöhemmin lokakuussa. 

Arviointikertomuksessa kerrotut havainnot liittyvät edelliseen tilikauteen eli edellisvuoden tammikuusta joulukuuhun ulottuvaan ajanjaksoon. Asiat, joihin lokakuun käsittelyssä saadaan kaupunginhallituksen vastaukset, ovat siis kaukana takanapäin. 

Tarkastuslautakunta on keskustellut arvioinnin vaikuttavuudesta ja sitä millä vaikuttavuutta voisi parantaa. Esillä on ollut väliraportointi ja kehittämisehdotusten antaminen valtuustolle enemmän "reaaliaikaisesti". Tämä on mahdollista.

Käsityksiä tarkastuslautakunta voi antaa valtuustolle myös muulloin ja muunlaisella raportilla kuin tilinpäätöksen yhteydessä annettavalla arviontikertomuksella. Kuntalain 121§ nojalla tarkastuslautakunta voi antaa valtuustolle arviointikertomuksen ohella tarpeellisena pitämiään selvityksiä. Ja hallintosäännön 84§ mukaan lautakunta voi laatia muita selostuksia ja raportteja

Tarkastuslautakunta on 18.12.2019 §151 päättänyt arviointisuunnitelmasta vuodelle 2020. Yksi arvioinnin teemoista on kaupungin johtaminen. Osana kaupungin johtamisen arviointia huomioitaisiin ainakin 1) uudistetun organisaation ja hallintosäännön täytäntöönpano, 2) valmistelu- ja esittelyvastuun toteutuminen, 3) virkajohtamisen ja poliittisen johtamisen rajapinta, sekä 4) esimiestyön arviointi.

Johtamista arvioidessa ei voi sivuuttaa sääntöjärjestelmää. Vuoden 2015 kuntalaissa johtamisen perussäännös (38§) painottaa hallinnollisen peruskunnan johtamista. Vaikean ja samalla riskienhallintaan liittyvän omistusten johtamisen sääntely on kuntalaissa pirstottu useisiin säännöksiiin (48§ sekä 46§ ja 47§). Kunnan johtamista on hyvä tarkastella kunnan toiminnan laajasta käsitteestä (6§). Kunnan toiminnaksi luetaan myös sopimuksiin ja kunnan rahoitukseen perustuva toiminta (Kuntalaki).

Tarkastuslautakunta voi antaa arviointinsa johtamisesta erillisraportissa esimerkiksi joulukuussa 2020. Arvioinnissa kesken tilikauden korostuu lautakunnan rooli pidättäytyä roolissaan. Lautakunta ei saa arvioinnillaan ikään kuin sivusta ohjaten puuttua kaupunginhallituksen tai muiden toimielinten toimintaan.

 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jari Kotimäki, tarkastuspäällikkö, jari.kotimaki@rovaniemi.fi

Tarkastuslautakunta päättää antaa valtuustolle väliarviointina raportin kaupungin johtamisesta. Raportti annetaan erillisenä muusta arviointikertomuksesta. Tavoiteaikataulu on, että raportti voidaan antaa valtuustolle joulukuussa 2020.

Päätös

Tarkastuslautakunta päätti esittelijän esityksen mukaisesti.


Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa; työ- ja virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista; tai työnjohto- ja valvontaoikeuden käyttämistä.