Tarkastuslautakunta, kokous 26.8.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 79 Tilinpäätöksen ja arviointikertomuksen käsittelyn aikataulu keväällä 2021

ROIDno-2019-3542

Valmistelija

  • Jari Kotimäki, tarkastuspäällikkö, jari.kotimaki@rovaniemi.fi
  • Juuso Kataja, vs. kaupunkitarkastaja, juuso.kataja@rovaniemi.fi

Perustelut

Kaupunginvaltuusto on tavanomaisesti käsitellyt edellisen vuoden tilinpäätöksen kesäkuun kokouksessaan. Tarkastuslautakunnan laatima arviointikertomus on käsitelty tilinpäätöksen yhteydessä. Tietyin edellytyksin tilinpäätöksen ja samalla arviointikertomuksen käsittely voidaan aientaa toukokuussa pidettävään valtuuston kokoukseen. Ajankohdalla on erityistä merkitystä keväällä 2021, sillä vuodesta 2017 saakka istunut valtuusto päättää toimikautensa toukokuun loppussa.

Tilinpäätöksen sekä arviointikertomuksen käsittelyaikataulusta on määräykset kuntalaissa: 

- Kunnanhallituksen tulee laatia ja allekirjoittaa tilinpäätös maaliskuun loppuun mennessä. 

- Tilintarkastajan on tarkastettava tilinpäätös toukokuun loppuun mennessä. 

- Tilintarkastajan on toukokuun loppuun mennessä annettava kertomus, jossa esitetään tarkastuksen tulokset

- Tarkastuslautakunnan on valmisteltava tilinpäätös valtuuston käsiteltäväksi kesäkuun loppuun mennessä.

- Tarkastuslautakunnan laatima arviointikertomus tulee käsitellä valtuustossa tilinpäätöksen yhteydessä

Jos tilintarkastaja antaa tarkastuskertomuksen esimerkiksi torstaina 20.5. koolle kutsuttavaan tarkastuslautakunnan kokoukseen ja jos tuolloin voidaan hyväksyä myös valtuustolle annettava arviointikertomus, voidaan valtuusto kutsua koolle maanantaina 24.5. pidettävään kokoukseen.

Edellytyksenä toukokuun kokoukselle on ns. puhdas kertomus. Käsittely lykkääntyy, mikäli tilintarkastuskertomukseen sisältyy tilivelvolliseen sisältyvä muistututus. Tällöin noudatetaan kuntalaissa (125§) määrättyä erityistä menettelyä, jossa tarkastuslautakunta hankkii asiaan liittyvät selvitykset. Käytännössä siis muistutus tarkoittaisi käsittelyn lykkääntymistä vähintäänkin kesäkuulle.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jari Kotimäki, tarkastuspäällikkö, jari.kotimaki@rovaniemi.fi

Tarkastuslautakunta pitää tarkoituksenmukaisena tilinpäätöksen ja arviointikertomuksen saattamista valtuuston päätettäväksi toukokuun 2021 kuluessa. Tarkastulautakunta saattaa käsityksen aikataulusta konsernihallinnolle sekä tilintarkastajalle. 

Päätös

Tarkastuslautakunta päätti esittelijän esityksen mukaisesti.

Tarkastulautakunta saattaa käsityksen aikataulusta konsernihallinnolle sekä tilintarkastajalle. 

Tiedoksi

Tilintarkastaja, konsernihallinto

Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa; työ- ja virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista; tai työnjohto- ja valvontaoikeuden käyttämistä.