Banneri

Tarkastuslautakunta, kokous 26.8.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 80 Toimielinseurannan kehittäminen

ROIDno-2017-1194

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Juuso Kataja, vs. kaupunkitarkastaja, juuso.kataja@rovaniemi.fi

Perustelut

Tarkastuslautakunta on arviontitehtäväänsä liittyen seurannut kaupungin eri toimielinten päätöksentekoa. Lähdeaineistona käytetään mm. päätöspöytäkirjoja liitteineen. Lisäselvitystä voidaan hankkia esimerkiksi esittelijää ja päätöksentekijöitä haastattelemalla.  Tarkastuslautakunta päätti 29.1.2020 § 14 mukaisesti järjestää toimielinseurannan seuraavan jaon mukaan : 

Jaakko Huttunen Koulutuskuntayhtymä
Matti Pöykkö Perusturvalautakunta
Petri Keihäskoski Sivistyslautakunta
Eemeli Kajula Lapin sairaanhoitopiiri
Anna Suomalainen Ympäristölautakunta
Anni-Sofia Sihvo Elinvoimalautakunta
Piia Hanni Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen jaosto
   
Tarkastuspäällikkö Kaupunginhallitus & nimitysjaosto
Kaupunkitarkastaja Tilajaosto

 

Toimielinseurannassa huomiota on kiinnitetty valtuuston hyväksymän kaupunkistrategian sekä talousarvion ja taloussuunnitelman täytäntöönpanoon. Myös tarkastuslautakunnan erikseen nimeämät arviointikohteet on huomioitu seurannassa.

Tehdyistä havainnoista raportoidaan tarkastuslautakunnalle pyrkien nostamaan keskeisimmät havainnot lautakunnan keskusteluun ja tarpeellisilta osin myös arviointikertomukseen. Toimielinseurannan kehittämiseksi on käytetty lomakepohjaa, jota lautakunta on voinut käyttää apunaan toimielinseurannan toteuttamisessa sekä myöhemmin arviointikertomuksen kirjoittamisessa. 

Lautakunnan viranhaltijat ovat laatineet luonnoksen uudeksi lomakepohjaksi käytettäväksi toimielinseurantaan. Lomakepohjan on tarkoitus toimia lautakunnan jäsenille alustavana ohjeena, mihin arvioinnissa voi kiinnittää huomiota. Lomakkeen käyttö myös helpottaa toimielinseurannan arkistointia. Lomakepohja myös kehittää lautakunnan arviointityön laatua ja havainnot voidaan huomioida esimerkiksi arviointikertomusta laadittaessa.

Lomakepohja esitellään lautakunnalle jolloin lautakunta voi käydä keskustelun lomakepohjasta sekä toimielinseurannan kehittämisestä yleisesti. Lomakepohjaa muokataan lautakunnan kanssa käydyn keskustelun pohjalta ja kehitetään myös jatkossa, kun lautakunnan jäsenet havaitsevat siinä kehittämistarpeita. Lomakepohjaluonnos liitteenä. 

Toimelinseurannan kehittämisestä käytävän keskustelun yhteydessä on tarkoituksenmukaista päivittää 29.1.2020 §14 tehty seurantavastuuta koskeva päätös huomioiden lautakunnan jäsenvaihdokset. Valtuusto valitsi 15.6.2020 Raija Kivilahden jäseneksi tarkastuslautakuntaan Anni-Sofia Sihvon tilalle.

 

Päätösehdotus

Esittelijä

Jari Kotimäki, tarkastuspäällikkö, jari.kotimaki@rovaniemi.fi

Tarkastuslautakunta käy keskustelun toimielinseurannan kehittämisestä. Merkitään keskustelu tiedoksi.

Lautakunta hyväksyy liitteen 1 mukaisen lomakepohjan seurantaa varten. Lautakunta päättää toimielinseurannan vastuuttamisesta 26.6.2020 lukien.

Päätös

Tarkastuslautakunta kävi keskustelun toimielinseurannan kehittämisetä. Lautakunta päätti palauttaa asian uudelleen valmisteluun seuraavin ohjein: lomakepohjan sisällön tarkennus ja seurantavastuun toteutuminen huomioiden myös kylien kehittämisjaoston seuranta. 

Valmistelija

  • Juuso Kataja, vs. kaupunkitarkastaja, juuso.kataja@rovaniemi.fi

Perustelut

Tarkastuslautakunta päätti kokouksessaan 24.6.2020 § 68, että toimielinseurannan kehittämisen asia palautetaan uudelleen valmisteluun seurantalomakkeen täsmentämistä sekä seurannan vastuuttamista varten. Seurantavastuusta tulee päättää kylien kehittämisjaoston sekä elinvoimalautakunnan seurannan osalta.

Lautakunnan varapuheenjohtaja Matti Pöykkö on antanut suostumuksensa kylien kehittämisjaoston seurantaan. Jäsen Raija Kivilahti on antanut suostumuksensa elinvoimalautakunnan seurantaan.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jari Kotimäki, tarkastuspäällikkö, jari.kotimaki@rovaniemi.fi

Tarkastuslautakunta päättää ottaa käyttöön liitteen 1 mukaisen lomakepohjan toimielinseurannassa.

Tarkastuslautakunta päättää toimielinseurannan vastuuttamisesta kylien kehittämisjaoston osalta Matti Pöykölle sekä elinvoimalautakunnan osalta Raija Kivilahdelle. Seurannan vastuuttamisen kokonaisuudesta kertova yhteenveto liitetään pöytäkirjaan liitteeksi 2.

 

Päätös

Tarkastuslautakunta päätti ottaa käyttöön liitteen 1 mukaisen lomakepohjan toimielinseurannassa. Toimielinseurannan lomake saatetaan asianosaisille toimielimille tiedoksi.

Tarkastuslautakunta päätti toimielinseurannan vastuuttamisesta kylien kehittämisjaoston osalta Matti Pöykölle sekä elinvoimalautakunnan osalta Raija Kivilahdelle. Seurannan vastuuttamisen kokonaisuudesta kertova yhteenveto liitettiin pöytäkirjaan liitteeksi 2.

Tiedoksi

Asianosaiset toimielimet

Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa; työ- ja virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista; tai työnjohto- ja valvontaoikeuden käyttämistä.