Tarkastuslautakunta, kokous 27.10.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 110 Kaupunginhallituksen vastaus vuoden 2019 arviointikertomukseen

ROIDno-2019-3149

Valmistelija

  • Juuso Kataja, vs. kaupunkitarkastaja, juuso.kataja@rovaniemi.fi

Perustelut

Kaupunginhallitus on antanut vastauksen vuoden 2019 arviontikertomuksesta ja saattanut sen käsiteltäväksi kaupunginvaltuustolle 26.10.2020 § 80. 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jari Kotimäki, tarkastuspäällikkö, jari.kotimaki@rovaniemi.fi

Tarkastuslautakunta käy keskustelun kaupunginhallituksen vastauksesta vuoden 2019 arviointikertomukseen. Lautakunta merkitsee kaupunginhallituksen vastauksen sekä kaupunginvaltuuston käsittelyn tiedoksi.

Päätös

Tarkastuslautakunta liitti kaupunginhallituksen vastineen vuoden 2019 arviointikertomuksesta pöytäkirjan liitteeksi.

 

Lautakunta päätti esittelijän esityksen mukaisesti.


Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa; työ- ja virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista; tai työnjohto- ja valvontaoikeuden käyttämistä.