Banneri

Tarkastuslautakunta, kokous 27.10.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 107 Talous- ja rahoitusjohtajan kuuleminen

ROIDno-2019-3542

Valmistelija

  • Jari Kotimäki, tarkastuspäällikkö, jari.kotimaki@rovaniemi.fi

Perustelut

Oikeustieteen maisteri Saara Saari on nimitetty talous- ja rahoitusjohtajaksi 1.9.2020 alkaen. Tehtävä tuli avoimeksi edellisen viranhaltijan irtisanouduttua kaupunginkamreerin virasta. Saaren nimityksen yhteydessä virkanimikkeeksi muutettiin talous- ja rahoitusjohtaja. 

Saaren virkamääräys on määräaikainen ajalle 1.9.2020-31.5.2021. Viran avaamisesta haettavaksi päätetään myöhemmin. 

Talous- ja rahoitusjohtajana Saari johtaa kaupungin konsernihallinnossa talous- ja kehittämispalvelut -yksikköä, vastaa osaltaan kaupungin rahoitustehtävien hoitamisesta sekä koordinoi talousarvion ja tilinpäätöksen valmistelutyötä.

Tarkastuslautakunta kuulee hallintosäännön 83,1§ nojalla talous- ja rahoitusjohtaja Saara Saarta hänen vastuualueelle määrätyissä virkatehtävissä. Kuulemisessa huomioidaan mitä tarkastuslautakunnan tiedonsaantioikeudesta on säädetty kuntalain 124§:ssä. Saatu informaatio otetaan huomioon lautakunnan laatiessa arviointikertomusta vuodelta 2020. 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jari Kotimäki, tarkastuspäällikkö, jari.kotimaki@rovaniemi.fi

Tarkastuslautakunta kuulee talous- ja rahoitusjohtaja Saara Saarta hänelle virkatehtäviiin kuuluvista talous- ja rahoitusasioista. Merkitään kuuleminen tiedoksi.

Päätös

Tarkastuslautakunta kuuli talous- ja rahoitusjohtaja Saara Saarta. Lautakunta liitti talous- ja rahoitusjohtajan esityksen osan 1 ja osan 2 (Salassa pidettävä, JulkL 24 § 15 kohta) pöytäkirjan liitteiksi sekä merkitsi kuulemisen tiedoksi.


Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa; työ- ja virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista; tai työnjohto- ja valvontaoikeuden käyttämistä.