Banneri

Tarkastuslautakunta, kokous 27.10.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 109 Toimielinseuranta 26.8. - 27.10.2020

ROIDno-2017-1194

Valmistelija

  • Juuso Kataja, vs. kaupunkitarkastaja, juuso.kataja@rovaniemi.fi

Perustelut

Tarkastuslautakunta on arviontitehtäväänsä liittyen seurannut kaupungin eri toimielinten päätöksentekoa. Lautakunnan jäsenillä ja viranhaltijoilla on ollut ennalta nimetyt toimielimet (ns. nimikkolautakunnat) seurantavastuullaan. Lähdeaineistona käytetään mm. päätöspöytäkirjoja liitteineen.

Toimielinseurannassa huomiota on kiinnitetty valtuuston hyväksymän kaupunkistrategian sekä talousarvion ja taloussuunnitelman täytäntöönpanoon. Myös tarkastuslautakunnan erikseen nimeämät arviointikohteet on huomioitu seurannassa. Tarkastuslautakunta on hyväksynyt lomakepohjan, jota jäsenet voivat käyttää apunaan toimielinseurannan toteuttamisessa.

Tehdyistä havainnoista raportoidaan tarkastuslautakunnalle jälkikäteen pyrkien nostamaan keskeisimmät havainnot lautakunnan keskusteluun ja terpeellisilta osin myös arviointikertomukseen. Lautakaunnan jäsenet voivat laatia tekemästään seurannasta kirjalliset muistiinpanot, joita tarvittavin osin hyödynnetään arviontikertomuksen laadinnassa.

Lautakunnan toimielinseuranta on toteutettu alla olevan nimikkolautakuntajaon mukaan. 

Jaakko Huttunen Koulutuskuntayhtymä
Matti Pöykkö Perusturvalautakunta & kylien kehittämisjaosto
Petri Keihäskoski Sivistyslautakunta
Eemeli Kajula Lapin sairaanhoitopiiri
Anna Suomalainen      Ympäristölautakunta
Raija Kivilahti Elinvoimalautakunta
Piia Hanni Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen jaosto
   
Tarkastuspäällikkö Kaupunginhallitus & nimitysjaosto
Kaupunkitarkastaja Tilajaosto

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jari Kotimäki, tarkastuspäällikkö, jari.kotimaki@rovaniemi.fi

Tarkastuslautakunta käsittelee toimielinpäätösten seurannan ympäristölautakunnan sekä hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen jaoston osalta ajalta 30.4. - 26.8.

Lautakunta käsittelee kaikkien seurattavien toimielinten päätösten seurannan ajalta 26.8. - 27.10.

Merkitään kuulemiset tiedoksi.

Päätös

Lautakunta kuuli ja merkitsi tiedoksi jäsenten suorittamat seuraavat toimielinseurannat:
Jaakko Huttunen      Koulutuskuntayhtymä
Matti Pöykkö            Perusturvalautakunta
Petri Keihäskoski     Sivistyslautakunta
Eemeli Kajula           Lapin sairaanhoitopiiri
Raija Kivilahti           Elinvoimalautakunta
Piia Hanni                Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen jaosto
      
Tarkastuspäällikkö    Kaupunginhallitus & nimitysjaosto
Kaupunkitarkastaja   Tilajaosto

Ympäristölautakunnan sekä kylien kehittämisjaoston seuranta käsitellään myöhemmin.

 

Eemeli Kajula poistui perusturvalautakunnan seurannan käsittelyn ajaksi kello 15:28-15:31.


Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa; työ- ja virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista; tai työnjohto- ja valvontaoikeuden käyttämistä.