Banneri

Tarkastuslautakunta, kokous 27.10.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 108 Valtuustoa varten tehtävän väliarvion edistyminen, tilanne 10/2020

ROIDno-2019-3542

Valmistelija

  • Jari Kotimäki, tarkastuspäällikkö, jari.kotimaki@rovaniemi.fi

Perustelut

Tarkastuslautakunnan vuosittain suorittaman arvioinnin perustana ovat valtuuston asettamat toiminnan ja talouden tavoitteet. Arvioinnissa huomioidaan myös tuloksellisuus ja tarkoituksenmukaisuus. Käsityksensä lautakunta esittää tilinpäätöksen yhteydessä valtuustolle annettavassa arviointikertomuksessa. Kuntalain 121§ mukaan tarkastuslautakunta voi antaa valtuustolle myös tarpeellisena pitämiään selvityksiä. Ja hallintosäännön 84§ nojalla lautakunta voi laatia muita selostuksia ja raportteja.

Lautakunta voi siis raportoida valtuustolle myös muutoin kuin arviointikertomuksessa ja myös muulloin kuin tilinpäätöksen yhteydessä. Tällä perustein lautakunta päätti 26.8.2020 § 78 toteuttaa arviointisuunnitelmaan sisältyvän johtamisen arvioinnin erillisenä muusta arvioinnista. Valmistelussa olevassa johtamisen arvioinnissa huomioidaan mm. virkajohdon vastuulla olevien valmistelu- ja esittelyvastuun sekä täytäntöönpanon toteutuminen.

Johtamisen arviointia käsittelevä raportti annetaan valtuuston käsiteltäväksi joulukuun tai tammikuun valtuustoon. Lautakunnalle jaetaan ei-julkinen raporttiluonnos.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jari Kotimäki, tarkastuspäällikkö, jari.kotimaki@rovaniemi.fi

Tarkastuslautakunta käy keskustelun johtamisen arvioinnista. Raportin valmistelua jatketaan lautakunnan antaman palautteen pohjalta. Merkitään tiedoksi. 

Päätös

Tarkastuslautakunta päätti esittelijän esityksen mukaisesti.


Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa; työ- ja virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista; tai työnjohto- ja valvontaoikeuden käyttämistä.