Tarkastuslautakunta, kokous 27.1.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 5 Ajankohtaiset asiat

Valmistelija

  • Juuso Kataja, vs. kaupunkitarkastaja, juuso.kataja@rovaniemi.fi

Perustelut

-Henkilöstöhallinto on koonnut tietoja koulutussuunnitelmaa varten. Kaupunki voi saada koulutuskorvausta vain sellaisesta koulutuksesta, joka sisältyy suunnitelmaan. Suunnitelmaan ei voi sisällyttää esim. sellaisia kehittämispäiviä joiden luonne on virkistäytyminen. Tarkastuslautkunnan ostalta varsinaisia koulutuspäivä on merkitty kuusi. 

-Tarkastuslautakunnan tulee määrätä alaisensa viranhaltija esittelijäksi (HS 83§). Tarkastuslautakunta määräsi päätöksellään 29.1.2020 § 9 lautakunnan esittelijäksi tarkastuspäällikön ja varaesittelijäksi kaupunkitarkastajan. Päätös on voimassa edelleen eikä päätöstä ole tarve päivittää vuodelle 2021.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jari Kotimäki, tarkastuspäällikkö, jari.kotimaki@rovaniemi.fi

Tarkastuslautakunta merkitsee ajankohtaiset asiat tiedoksi.

Päätös

Tarkastuslautakunta kuuli ajankohtaiset asiat ja merkitsi ne tiedoksi.


Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa; työ- ja virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista; tai työnjohto- ja valvontaoikeuden käyttämistä.