Tarkastuslautakunta, kokous 27.1.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 9 Arviointikertomuksen 2020 valmistelun edistyminen

ROIDno-2020-3778

Valmistelija

  • Juuso Kataja, vs. kaupunkitarkastaja, juuso.kataja@rovaniemi.fi

Perustelut

Tarkastuslautakunta antaa arviointikertomuksen vuodelta 2020 kaupunginvaltuustolle tilinpäätöskokouksessa toukokuussa 2021. Arviointikertomuksen valmistelun etenemisen tilanne käydään läpi kokouksessa. Lautakunnalle jaetaan arviointikertomusluonnos (versio 22.1.2021, salassa pidettävä, julkisuuslaki (621/1999) 6 § 1. mom 9 kohta).

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jari Kotimäki, tarkastuspäällikkö, jari.kotimaki@rovaniemi.fi

Tarkastuslautakunta merkitsee tiedoksi arviointikertomuksen valmistelun etenemisen tilanteen. Valmistelua jatketaan lautakunnalta saadun palautekeskustelun pohjalta.

Päätös

Tarkastuslautakunta päätti esittelijän esityksen mukaisesti.


Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa; työ- ja virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista; tai työnjohto- ja valvontaoikeuden käyttämistä.