Tarkastuslautakunta, kokous 27.1.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 10 Arviointisuunnitelma valtuustokaudelle 2021-2025

ROIDno-2020-3777

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Jari Kotimäki, tarkastuspäällikkö, jari.kotimaki@rovaniemi.fi
Juuso Kataja, vs. kaupunkitarkastaja, juuso.kataja@rovaniemi.fi

Perustelut

Tarkastuslautakunnan tulee laatia arviointisuunnitelma (Kuntalaki 121 § 4mom). Suunnitelmasta ja sen sisällöstä ei ole tarkempia määräyksiä. Erilaisista tarkastuslautakuntien käytännöistä, asiantuntijaresursseista ja laajemminkin kuntien toimintakulttuurista johtuen suunnittelmien sisällöt ja suunnittelun käytännöt ovat vaihdelleet merkittävästi. 

Osassa kuntia, kuten Rovaniemellä lautakunta on laatinut vuosittain arviontisuunnitelman, johon se on voinut toimintavuoden aikana tehdä muutoksia. Monissa kunnissa tarkastuslautakunta on päätynyt koko valtuustokauden kattavaan ylätason suunnitelmaan, jota se on vuosittain tarkentanut arvioinnin työohjelmissa. 

Uusi nelivuotinen valtuustokausi alkaa kesäkuussa 2021. Myös tarkastuslautakunta aloittaa uudella kokoonpanolla ns. puhtaalta pöydältä. Arviointisuunnitelmasta päättäessä se on syytä ottaa huomioon.

Sopivana menettelynä voitaneen pitää, että nykyinen lautakunta päättää arviointisuunnitelmasta, joka ulottuu vain toimikauden loppuun eli toukokuuhun 2021 saakka. Suunnitelma voi olla suppea, koska aika ei riitä uusien arviointiteemojen nostamiseen. Suunnitelma voi olla, että "lautakunta tarkastelee kokoavasti kuluneen valtuustokauden arviointihavaintoja, toimenpidesuosituksia sekä niiden vaikuttavuutta kaupungin talouteen ja toimintaan". Arviointihavainnot lautakunta esittää toimikauden päättyessä eli toukokuussa 2021 annettavassa arviointikertomuksessa.

Kesäkuussa aloittavan uuden lautakunnan työn tueksi lautakunta voisi laatia ehdotuksen arviointisuunnitelmasta. Se olisi nykyisen lautakunnan antama "keskustelualoite", jonka pohjalta uusi lautakunta voisi itse tehdä päätöksensä. Uudelle lautakunnalle annettava ehdotus voisi olla koko valtuustokaudelle 2021-2024 ulottuva tiettyihin teemoihin keskittyvä ja vuosittaisen seurannan mahdollistava suunnitelma.

Päätösehdotus

Esittelijä

Jari Kotimäki, tarkastuspäällikkö, jari.kotimaki@rovaniemi.fi

Tarkastuslautakunta hyväksyy kevätkaudelle 2021 ulottuvan arviointisuunnitelman, jonka mukaan se tarkastelee kokoavasti kuluneen valtuustokauden arviointihavaintoja, toimenpidesuosituksia sekä niiden vaikuttavuutta kaupungin talouteen ja toimintaan.

Tarkastuslautakunta päättää laatia kesäkuussa 2021 toimikautensa aloittavaa tarkastuslautakuntaa varten ehdotuksen koko valtuustokaudelle ulottuvasta arviointisuunnitelmasta. Ehdotus tuodaan tammikuussa 2021 pidettävään lautakunnan kokoukseen ja saatetaan suunnitelmasta päätöstä tekemättä uuden lautakunnan käsiteltäväksi.

Päätös

Tarkastuslautakunta päätti esittelijän ehdotuksen mukaisesti.

Valmistelija

  • Juuso Kataja, vs. kaupunkitarkastaja, juuso.kataja@rovaniemi.fi

Perustelut

Tarkastuslautakunnan tulee laatia arviointisuunnitelma

Tarkastuslautakunnan tulee laatia arviointisuunnitelma (Kuntalaki 121 § 4mom). Suunnitelmasta ja sen sisällöstä ei ole tarkempia määräyksiä. Erilaisista tarkastuslautakuntien käytännöistä, asiantuntijaresursseista ja laajemminkin kuntien toimintakulttuurista johtuen suunnitelmien sisällöt ja suunnittelun käytännöt ovat vaihdelleet merkittävästi. Myös suunnitelman aikajänne on kunnittain vaihdellut. Monessa kunnassa on tehty suunnitelma vuodeksi kerrallaan, mutta joissain kunnissa on tehty koko valtuustokauden mittainen arviointisuunnitelma. 

Nykyisen lautakunnan hyväksymä suunnitelma ulottuu toukokuuhun 2021 saakka

Uusi nelivuotinen valtuustokausi ja samalla uuden tarkastuslautakunnan toimikausi alkaa kesäkuussa 2021. Nykyinen lautakunta on huomioinut toimikauden vaihtumisen arviointisuunnitelmasta päättäessään. Lautakunta hyväksyi 17.12.2020 § 137 arviointisuunnitelman, joka ulottuu vain kevätkaudelle 2021. Suunnitelman mukaan lautakunta tarkastelee kokoavasti toimikautensa arviointihavaintoja, toimenpidesuosituksia sekä niiden vaikuttavuutta kaupungin talouteen ja toimintaan.

Ehdotus 4-vuotisesta arviointisuunnitelmasta uudelle tarkastuslautakunnalle 

Tarkastuslautakunta päätti laatia kesäkuussa 2021 toimikautensa aloittavaa tarkastuslautakuntaa varten ehdotuksen 4-vuotisesta arviointisuunnitelmasta. Ehdotus saatettaisiin sitä lukkoon lyömättä uuden lautakunnan käsiteltäväksi. Se olisi toimikautensa päättävän lautakunnan laatima "keskustelualoite", joka voi antaa uudelle lautakunnalle näkökulmia suunnitelmasta päättämiseen. 

Ehdotus arviointisuunnitelmasta ulottuisi koko valtuustokaudelle 2021-2025. Kullekin vuodelle olisi 3 ennalta nimettyä arviointiteemaa. Lautakunta tarkastelisi niitä poikkileikkaavasti, eli toimialarajoihin tiukasti kiinnittymättä. Arviointisuunnitelmassa olisi kullekin arviointivuodelle huomioita ja näkökulmia arviointikohteiden valintaan/työohjelman laadintaan.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jari Kotimäki, tarkastuspäällikkö, jari.kotimaki@rovaniemi.fi

Tarkastuslautakunta hyväksyy liitteen 1 mukaisen ehdotuksen arviointisuunnitelmasta vuosille 2021-2025. Lautakunta päättää saattaa ehdotuksen suunnitelmasta kesäkuussa 2021 toimikautensa aloittavan tarkastuslautakunnan käsiteltäväksi.

Päätös

Tarkastuslautakunta päätti esittelijän esityksen mukaisesti.


Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa; työ- ja virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista; tai työnjohto- ja valvontaoikeuden käyttämistä.