Tarkastuslautakunta, kokous 27.1.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 8 Tarkastuslautakunnan jatkotoimet sijoitusasiassa

ROIDno-2019-791

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Jari Kotimäki, tarkastuspäällikkö, jari.kotimaki@rovaniemi.fi

Perustelut

Tarkastuslautakunta vastaa kunnan hallinnon ja talouden tarkastuksen järjestämisestä. Lautakunta vastaa myös siitä, että kunnan ja sen määräysvallassa olevien konserniyhteisöjen tarkastus on yhteen sovitettu. Tarkastuslautakunnalla on ns. ulkoisen tarkastuksen vastuu. 

Tarkastuslautakunta vastaa ja raportoi valtuustolle. Lautakunta vastaa esimerkiksi tilintarkastuksen valintaa koskevan tarjouskilpailun järjestämisestä. Samoin tarkastuslautakunta valmistelee tilinpäätösasiat jonka yhteydessä se lausuu kantansa siitä puoltaako se vastuuvapautta tilivelvollisille. Kantansa se muodostaa tilintarkastuskertomuksen käsiteltyään.

Tarkastuslautakunnalla ei ole arviointinsa eikä tarkastusasioiden kautta toimivaltaa puuttua kunnan toiminnan, hallinnon ja talouden johtamisesta vastaavan kunnanhallituksen asioihin ja niiden hoitoon. Jos lautakunta näkisi perusteet kesken tilivuotta puuttumiseen, tarkastuksen tehtävistä vastaa silloinkin tilintarkastaja, jolle lautakunta voi antaa toimiohjeen menettelystä.

Joissain tilanteissa voi tulla rajavetoa tarkastuslautakunnan vastuulla olevan ulkoisen tarkastuksen ja toisaalta kunnanhallituksen alaisen sisäisen tarkastuksen välillä. Tämänkaltainen tilanne oli vuonna 2016, kun kaupunginhallitus oli päättänyt itse käynnistää tarkastustoimet Lappia-taloa koskevassa asiassa. Tarkastuslautakunta kuitenkin katsoi, että kaupunginhallitus on jäävi vastuullaan olevan asian tarkastuksesta. Se oli ollut valvontavastuussa ja oli myös ollut asiaan osallinen päättäjänä. 

Tarkastuslautakunta kiinnitti huomiota myös siihen, että tilintarkastussopimus huomioiden erillistä tarkastusta tehtäessä siitä vastaa nimenomaan kaupungin tilintarkastaja. Tarkastuslautakunta otti asian (Lappia-talo) vastatakseen ja teetti tilintarkastajalla erillisenä toimeksiantona tarkastuksen. 

Kuluvana syksynä 2.11.2020 kaupunginhallitus on tiedottanut sijoitustoiminnassa realisoituneesta riskistä. Kaupunginhallitus on ilmoituksensa mukaan aloittanut selvitystyön asiassa. Tapahtumien kulku ja eri vastuullisten roolit asiassa selvitettäisiin. Mikäli kaupunginhallituksen toimissa on kyse sisäisen tarkastuksen kaltaisesta toiminnasta, asiassa ei nouse tässä vaiheessa enempää huomiota. 

Mutta mikäli tapahtuneessa on sellaista, joka voi asettaa kaupunginhallituksen itsensä toimet kritiikille alttiiksi, vastuu tarkastuksen järjestämisestä on nimenomaan tarkastuslautakunnalla. Ja tällöin tarkastuksesta vastaa sopimuksen mukaisesti valtuuston valitsema kaupungin tilintarkastaja.

Kaupunginhallituksen puheenjohtaja nosti 7.11.2020 julkisessa blogissaan esille sijoitustoiminnan riskit todeten, että ”Kaupungin tilintarkastaja tai tarkastuslautakunta eivät myöskään ole huomauttaneet kaupunginhallitusta sijoitusasioiden hoidon johdosta. Myös heidän kanssaan tullaan käymään läpi, miksi sijoitusasiat eivät ole herättäneet heidän huomiotaan ja miten he näkevät kaupungin sijoitustoiminnan”. Blogiteksti luo kuvaa vastuun lavenemisesta kovinkin moneen suuntaan. 

Asia on kuitenkin selvä. Kunnanhallitus vastaa ja sen vastuu määritetään kuntalaissa. Se vastaa kunnan talouden johtamisesta (Kuntalaki 38§). Osana konsernijohtoa se myös vastaa konsernivalvonnasta (emt. 48§). Ja kunnanhallituksen tulee huolehtia riskienhallinnan järjestämisestä (emt. 39§).

Tarkastuslautakunta käy keskustelun asiassa. Vastullinen tilintarkastaja JHT, KHT Tapio Raappana osallistuu asian käsittelyyn.

Päätösehdotus

Esittelijä

Jari Kotimäki, tarkastuspäällikkö, jari.kotimaki@rovaniemi.fi

Tarkastuslautakunta käy keskustelun tarkastuksen järjestämisestä ja eri toimijoiden roolista tarkastusasioissa.

Merkitään keskustelu tiedoksi

Päätös

Tarkastuslautakunta kuuli tilintarkastaja JHT, KHT Tapio Raappanaa sekä kaupunginlakimies Ville Vitikkaa. Lautakunta kävi keskustelun tarkastuksen järjestämisestä sekä eri toimijoiden roolista tarkastusasioihin liittyen. Lautakunta merkitsi kuulemiset ja keskustelun tiedoksi.

 

Tapio Raappana poistui paikalta tämän pykälän käsittelyn jälkeen kello 15:13.

Valmistelija

  • Jari Kotimäki, tarkastuspäällikkö, jari.kotimaki@rovaniemi.fi
  • Juuso Kataja, vs. kaupunkitarkastaja, juuso.kataja@rovaniemi.fi

Perustelut

Rovaniemen kaupunginhallituksen maaliskuussa 2017 tekemä sijoitus Front Finance -yhtiöön on tuomassa kaupungille mahdollisesti yli 700 000 euron tappion. Kaupunginhallitus kertoi marraskuussa 2020 palkanneensa ulkopuolisen asiantuntijan selvittämään tapahtunutta.

Kaupunginhallitus käsitteli sijoitusasiaa 18.1.2021 § 15. Kaupunginhallitus päätti saamansa selvityksen perusteella esittää tarkastuslautakunnalle erityistilintarkastuksen teettämistä kaupungin sijoitustoiminnasta. Asian käsittelyn ja asiakirjat kaupunginhallitus totesi salassa pidettäviksi.

Tarkastuslautakunta vastaa kuntalain 121 § mukaisesti kunnan hallinnon ja talouden tarkastuksen järjestämisestä. Lautakunta raportoi valtuustolle. Varsinaisen laillisuustarkastuksen toteuttaa valtuuston valitsema tilintarkastaja. Tarkastuslautakunta voi antaa tarkastusasiassa toimiohjeita tilintarkastajalle, joka ei kuitenkaan voi ottaa vastaan ohjeita, mikäli ne ovat ristiriidassa riippumattoman tarkastustyön suorittamisen kanssa. Tilintarkastaja toimii virkavastuulla.

Tarkastuslautakunta ottaa käsiteltäväkseen kaupunginhallituksen teettämän selvityksen sijoituksista. Tarkastuslautakunta perehtyy päätökseen, jolla sijoituspäätöksen tehnyt kaupunginhallitus päätyi ulkopuolisen asiantuntijaselvityksen teettämiseen. 

Tarkastuslautakunnan esityslistaa julkaistaessa 22.1.2021 asiakirjat eivät ole vielä lautakunnan saatavissa. Asiakirjat on liitetty esityslistalle 26.1.2021 salassapidettävänä.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jari Kotimäki, tarkastuspäällikkö, jari.kotimaki@rovaniemi.fi

Tarkastuslautakunta keskustelee kaupunginhallituksen hankkimasta sijoitustoimintaan liittyvästä selvityksestä (salassa pidettävä). Lautakunta perehtyy muuhun kaupunginhallituksen toimittamaan asiakirja-aineistoon ja toteaa sen salassa pidettäväksi.

Lautakunta päättää jatkotoimista 3.2.2021 klo 14.00 pidettävässä jatkokokouksessa. 

Tämän asian osalta pöytäkirja tarkastetaan kokouksessa. 

Päätös

Tarkastuslautakunta keskusteli kaupunginhallituksen hankkimasta sijoitustoiminnan selvityksestä sekä perehtyi muuhun kaupunginhallituksen toimittamaan asiakirja-aineistoon ja totesi sen salassa pidettäväksi. 

Lautakunta päättää jatkotoimista 3.2.2021 klo 14.00 pidettävässä jatkokokouksessa.

Pöytäkirja tarkastettiin tämän asian osalta heti kokouksessa.

 

Tilintarkastaja JHT, HT, KHT Miia Löytölä poistui tämän asian käsittelyn jälkeen kello 16:03
Piia Hanni poistui tämän asian käsittelyn jälkeen kello 16:03


Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa; työ- ja virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista; tai työnjohto- ja valvontaoikeuden käyttämistä.