Tarkastuslautakunta, kokous 27.1.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 6 Tarkastuslautakunnan tilinpäätös 2020

ROIDno-2019-1984

Valmistelija

  • Jari Kotimäki, tarkastuspäällikkö, jari.kotimaki@rovaniemi.fi
  • Juuso Kataja, vs. kaupunkitarkastaja, juuso.kataja@rovaniemi.fi

Perustelut

Kunnanhallituksen on laadittava tilinpäätös tilikautta seuraavan maaliskuun loppuun mennessä. Rovaniemen kaupungin tilinpäätösta vuodelta 2020 valmisteleva taloushallinto on antanut määräajat valmistelulle. Toimielimien tulee laatia tiliinpäätöksensä  5.2.2021 mennessä.

Myös tarkastuslautakunnan tulee omalta osaltaan käsitellä tilinpäätös sekä siihen sisältyvät tilinpäätöstekstit ja selvitys talousarvioon merkittyjen sitovien tavoitteiden toteutumisesta.

Tarkastuslautakunta on seurannut kokouksissaan taloutensa toteumaa (Hallintosääntö § 75). Tammi- joulukuun toteumien tarkastelussa käsitellään samalla lautakunnan vuoden 2020 tuloskortti, jossa verrataan lautakunnan toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteumaa talousarviossa asetettuihin tavoitteisiin. Tuloskortti on esityslistan liitteenä 1.

Kaupunginvaltuusto hyväksyi tarkastuslautakunnan vuoden 2020 toimintakatteeksi -250 000 euroa (Talousarvio 2020), mikä tarkoittaa lautakunnan bruttokuluja, sillä lautakunnalla ei ole myyntituloja.

Lautakunta pysyi taloudellisissa tavoitteissaan. Koko vuoden 2020 toteuma alustavien tietojen (22.1.2021) mukaan on -208 735 euroa, mikä on 41 265 euroa alle talousarvion. Talousarvio on toteutunut 83,49 %. Päivitetyt luvut tullaan esittämään kokouksessa.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jari Kotimäki, tarkastuspäällikkö, jari.kotimaki@rovaniemi.fi

Tarkastuslautakunta hyväksyy tarkastuslautakunnan osalta tilinpäätöksen vuodelta 2020. Tilinpäätös on kuvattu liitteen 1 mukaisessa tuloskortissa.

Päätös

Tarkastuslautakunta päätti esittelijän esityksen mukaisesti.


Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa; työ- ja virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista; tai työnjohto- ja valvontaoikeuden käyttämistä.