Tarkastuslautakunta, kokous 27.1.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 7 Tilintarkastuksen suunnitelmat vuodelle 2021

ROIDno-2019-1984

Valmistelija

  • Jari Kotimäki, tarkastuspäällikkö, jari.kotimaki@rovaniemi.fi

Perustelut

Kuntalaissa määrätään tilintarkastuksesta (122§), tilintarkastajan tehtävistä (123§), tilintarkastajan tietojensaantioikeudesta (124§), sekä tilintarkastuskertomuksen käsittelystä (125§).  Tilintarkastaja toimii virkavastuulla. Tarkastukseen sovelletaan tilintarkastuslakia sekä lakia julkishallinnon tilintarkastuksesta.

Kuntalain 121§ määrää hallinnon ja talouden tarkastuksen järjestämisen valtuuston asettaman tarkastuslautakunnan vastuulle. Siis lautakunta järjestää tarkastuksen, mutta tilintarkastaja tarkastaa.

KPMG Oy tuottaa tilintarkastuksen palvelut

Rovaniemen kaupunginvaltuusto päätti 12.12.2016 §137 tilintarkastuspalvelujen hankinnasta tarkastuslautakunnan toteuttaman kilpailutuksen perusteella. Kaupungin ja sen määräysvallassa olevien konserniyhteisöjen tilintarkastuspalvelut tilikausilla 2017-2020 tuottaa KPMG Oy Ab. Kaupungin tarkastuksessa vastuullisena tilintarkastajana toimii KHT, JHT Tapio Raappana. Lisäksi tarkastusta suorittaa KPMG Oy:n tililintarkastustiimiin nimetyt tarkastajat ja asiantuntijat.

Kaupunginvaltuuston 21.10.2019 §76 hyväksymän optiopäätöksen mukaisesti vastaa KPMG Oy tilintarkastuksesta edelleen vuosina 2021-2022.

Tarkastussuunnitelmat tilikaudelle 2021

Kaupungin ja KPMG:n välille on laadittu tilintarkastussopimus, sekä sopimukseen liittyvä palvelukuvaus. Sopimuksen mukaan tilintarkastaja esittää tarkastuslautakunnalle tarkastusvuotta koskevat suunnitelmat ennen tilikauden tarkastuksen aloittamista. Tilikauden aikana tilintarkastaja antaa havainnoistaan lautakunnalle vähintään kaksi väliraporttia. Tiedonsaantia edistää myös tilintarkastajan osallistuminen vuosittain vähintään viiteen tarkastuslautakunnan kokoukseen.

Tilintarkastaja esittää käsityksiään kaupungin talousjohdolle vuosittain kolme kertaa pidettävissä konsultointipalavereissa. Tilintarkastaja pitää tilinpäätökseen liittyvän esityksen valtuustolle.

Tarkastuslautakunnalle on määrätty tarkastukseen liittyviä tehtäviä

Sen lisäksi mitä kuntalain 121§:ssä määrätään, tarkastuslautakunnan on kaupunginvaltuuston hyväksymän Hallintosäännön 84§ mukaan:

- seurattava tilintarkastajan tarkastussuunnitelman toteutumista sekä muutoinkin seurattava tilintarkastajan tehtävien suorittamista ja tehtävä tarpeen mukaan esityksiä tilintarkastuksen kehittämiseksi,

- huolehdittava, että tilintarkastusta varten on tarpeelliset voimavarat, jotka mahdollistavat tilintarkastuksen suorittamisen julkishallinnon hyvän tilintarkastustavan edellyttämässä laajuudessa sekä

- tehtävä aloitteita ja esityksiä tarkastuslautakunnan, tilintarkastajan ja sisäisen tarkastuksen tehtävien yhteensovittamisesta mahdollisimman tarkoituksenmukaisella tavalla.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jari Kotimäki, tarkastuspäällikkö, jari.kotimaki@rovaniemi.fi

Tarkastuslautakunta merkitsee tiedoksi vastuullinen tilintarkastaja JHT, KHT Tapio Raappanan esityksen tilintarkastuksen suunnitelmista vuodelle 2021. Lautakunta seuraa tarkastuksen toteutumista tilikauden 2021 aikana tilintarkastajan antaman raportoinnin kautta.

Päätös

Tarkastuslautakunta kuuli tilintarkastaja JHT, HT, KHT Miia Löytölän esityksen tilintarkastuksen suunnitelmista vuodelle 2021. Lautakunta merkitsi esityksen sekä liitteenä olevat tilintarkastussuunnitelmat tiedoksi. Lautakunta seuraa tilikauden tarkastuksen toteutumista tilintarkastajan antaman raportoinnin kautta.


Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa; työ- ja virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista; tai työnjohto- ja valvontaoikeuden käyttämistä.