Tarkastuslautakunta, kokous 27.5.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 56 LISÄPYKÄLÄ: Tilintarkastajan raportointi 2019 (lisäpykälä)

ROIDno-2019-791

Valmistelija

  • Juuso Kataja, vs. kaupunkitarkastaja, juuso.kataja@rovaniemi.fi

Perustelut

Tilintarkastaja raportoi vuoden 2019 tilinpäätöstarkastuksen aikana tehdyistä merkittävistä havainnoista. Tilintarkastaja KHT, JHT Tapio Raappana esittelee raportin tarkastuslautakunnalle.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jari Kotimäki, tarkastuspäällikkö, jari.kotimaki@rovaniemi.fi

Tarkastuslautakunta kuulee vastuullista tilintarkastaja Tapio Raappanaa vuoden 2019 tilinpäätöstarkastuksen aikana tehdyistä merkittävistä havainnoista.

Merkitään saatu raportti tiedoksi ja liitetään se pöytäkirjaan (salassa pidettävä, JulkL 24§ 15k)

Päätös

Tarkastuslautakunta kuuli tilintarkastaja Tapio Raappanaa ja merkitsi raportin tiedoksi.

Lautakunta päätti, että tilintarkastajan raportti vuoden 2019 tilinpäätöstarkastuksen aikana tehdyistä merkittävistä havainnoista toimitetaan tiedoksi kaupunginhallitukselle.

Tiedoksi

Kaupunginhallitus

Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa; työ- ja virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista; tai työnjohto- ja valvontaoikeuden käyttämistä.