Tarkastuslautakunta, kokous 27.5.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 53 Rovaniemen kaupungin tilinpäätös 2019, tilintarkastuskertomus ja vastuuvapauden myöntäminen

ROIDno-2020-913

Valmistelija

  • Juuso Kataja, vs. kaupunkitarkastaja, juuso.kataja@rovaniemi.fi

Perustelut

Tarkastuslautakunnan on valmisteltava valtuuston päätettävät hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat asiat.

Tarkastuslautakunta saattaa valtuuston käsiteltäväksi kaupunginhallituksen allekirjoittaman tilinpäätöksen (liite 1) sekä kokouksessa jaettavan tilintarkastajan laatiman tilintarkastuskertomuksen vuodelta 2019 (merkitään liitteeksi 2).

Tilintarkastuskertomuksessa tilintarkastaja esittää, onko tilinpäätös hyväksyttävä ja voidaanko toimielimen jäsenelle ja asianomaisen toimielimen tehtäväalueen johtavalle viranhaltijalle myöntää vastuuvapaus.

Mikäli tilintarkastajan laatimaan tilintarkastuskertomukseen sisältyy tilivelvolliseen kohdistuva muistutus, edellyttää se ennen valtuuston tilinpäätöskäsittelyä tarkastuslautakunnalta toimenpiteitä Kuntalain 125§:ssä säädetyllä tavoin.

Mikäli tilintarkastaja puoltaa tilintarkastuskertomuksessa tilinpäätöksen hyväksymistä ja vastuuvapauden myöntämistä, esityksenä tulee olemaan että:

  • Tarkastuslautakunta saattaa kaupunginhallituksen allekirjoittaman vuoden 2019 tilinpäätöksen (liite 1) sekä tilintarkastajan laatiman vuoteen 2019 kohdistuvan tilintarkastuskertomuksen  (liite 2) kaupunginvaltuustolle käsiteltäväksi, ja että
  • kaupunginvaltuusto hyväksyy vuoden 2019 tilinpäätöksen
  • kaupunginvaltuusto myöntää vastuuvapauden toimielinten jäsenille ja tehtäväalueiden johtaville viranhaltijoille tilikaudelta 1.1.–31.12.2019.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jari Kotimäki, tarkastuspäällikkö, jari.kotimaki@rovaniemi.fi

Päätösehdotus annetaan kokouksessa.

 

 

 

 

Päätös

Kokouksessa annettu päätösehdotus:

Tarkastuslautakunta saattaa kaupunginhallituksen allekirjoittaman vuoden 2019 tilinpäätöksen (liite 1) sekä tilintarkastajan laatiman vuoteen 2019 kohdistuvan tilintarkastuskertomuksen (liite 2) kaupunginvaltuuston käsiteltäväksi.

Tilintarkastaja esittää 27.5.2020 laaditussa tilintarkastuskertomuksessa tilinpäätöksen hyväksymistä ja vastuuvapauden myöntämistä tilivelvollisille.

Tarkastuslautakunta esittää, että

- kaupunginvaltuusto hyväksyy vuoden 2019 tilinpäätöksen, ja että

- kaupunginvaltuusto myöntää vastuuvapauden toimielinten jäsenille ja tehtäväalueiden johtaville viranhaltijoille tilikaudelta 1.1.–31.12.2019.

Tarkastuslautakunta päätti yksimielisesti kokouksessa annetun päätösehdotuksen mukaisesti.

Tiedoksi

Kaupunginvaltuusto

Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa; työ- ja virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista; tai työnjohto- ja valvontaoikeuden käyttämistä.