Tarkastuslautakunta, kokous 27.5.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 51 Täydennystä toimelinseurantaan ajalla 1.1.–30.4. / kaupunginhallituksen päätökset

ROIDno-2017-1194

Valmistelija

  • Jari Kotimäki, tarkastuspäällikkö, jari.kotimaki@rovaniemi.fi

Perustelut

Tarkastuslautakunta seuraa eri toimielinten päätöksentekoa. Kokouksessa 30.4. käytiin läpi päätöksiä ajalta 1.1. - 29.4.2020. Kaupunginhallituksen päätöksiä 27.1.2020 § 37 ja 16.3.2020 § 90 on päädytty arvioimaan perusteellisemmin paitsi sisältönsä, myös päätöksenteon menettelyjen kuten valmistelun, esittelyn, salassapidon ja pöytäkirjaamisen osalta. 

Rovaniemen kaupunki ja Kiinteistö Oy Kalotinlinna allekirjoittivat maankäyttösopimuksen vuonna 2014. Osapuolet sopivat maanomistajan omistaman alueen asemakaavoituksen käynnistämisestä, sekä kaavan toteuttamiseen liittyvistä oikeuksista ja velvoitteista. Sopimuksessa yritys sitoutui muiden velvotteiden ohella käynnistämään rakentamisen määräajassa tai maksamaan muutoin kaupungille sopimussakkona 200.000 euroa.  Rakentamisen aloittamisen määräaika päättyy 10.5.2022.

Kiinteistö Oy Kalotinlinna/Seppo Aho esitti 28.10.2019 kaupungille, että vuonna 2022 päättyvää rakentamisen määräaikaa lykättäisiin kolmella vuodella eteenpäin. Määräajan siirto tarkoittaisi sopimussakkouhkan siirtymistä vuoteen 2025.  Se tarkoittaisi myös maankäyttösopimukseen sisältyvän sopimuskorvausosan (230.000 + korko) erääntymisen lykkääntymistä kolmella vuodella.

Asia oli kaupunginhallituksen käsittelyssä 27.1.2020. Asian valmistellut paikkatietoinsinööri Sakari Manninen katsoi, että lisäaikaa rakentamisen aloittamiselle ei tule myöntää. Valmistelija katsoi lisäajan viivästyttävän tehdyn asemakaavan toteutumista pitäen sitä kaupungille negatiivisena asiana. Kaupunginjohtajan sijaisena toiminut henkilöstöjohtaja Antti Määttä esitti kaupunginhallitukselle, että lisäaikaa rakentamisen aloittamiselle ei myönnetä. Keskustelun jälkeen hän muutti esitystä asian palauttamiseksi valmisteluun.

Asia valmisteltiin kokonaisuudessaan uudelleen kaupunginhallituksen 16.3. kokoukseeen. Päättäjillä ja muilla asiasta kiinnostuneilla oli mahdollisuus käydä katsomassa edellisen käsittelyn tiedot kaupungin verkkosivuilta. Aiempaa käsittelytietoa ei oltu huomattu lisätä tekstiin. 16.3. asiaa käsiteltäessä valmistelijana oli vt. geodeetti Jukka Björkbacka. Asian esittelijä oli kaupunginjohtaja Esko Lotvonen. 

Uudessa käsittelyssä valmistelija muiden asioiden ohella totesi, että maankäyttösopimus on ollut kaupungin linjausten eli "kaupungin noudattaman käytännön mukainen". Valmistelijan kanta lykkäämiseen ei pöytäkirjan mukaan ollut kielteinen.  Valmisteluasiakirjaksi liitettyä yrityksen 21.2. toimittamaa asiakirjaa ei ole voitu arvioida, koska kaupunginhallitus on pysyttänyt sen kokonaisuudessaan salassa pidettävänä. 

Esittelijän tulee kertoa ratkaisuehdotus käsiteltävään asiaan (HS 139 §). Nyt kyseessä oli ydinkeskustan kaavan toteutumiseen liittyvä asia. Kyse oli sopimusasiasta ja siten kaupungin edun valvonnasta. Sopimussakko 200.000 ja sopimuskorvaus 230.000 realisoituisivat, mikäli yritys ei alkaisi rakentamaan viimeistään keväällä 2022. Päätösasiaa tulee arvioitavaksi myös kuntalaisten yhdenvertaisuuden ja yritysten tasapuolisen kohtelun näkökulmasta.

Asian ratkaisemiseksi vaaditun selkeän päätösehdotuksen sijaan kaupunginjohtaja esitti keskustelualoitteen: "Kaupunginhallitus arvioi hakemusta erityisesti huomioiden matkailusektorin epävarma kehitystilanne suurelle yksityiselle hankkeelle”. Kaupunginjohtajan sittemmin antaman selvityksen mukaan epävarmuudella hän viittasi korona-virukseen ja sen tuomaan epävarmuuteen matkailualan näkymien romahdettua. Saadun selvityksen mukaan sittemmin kaikki yritykset ovat olleet yhdenmukaisen käsittelyn kohteena.

Pöytäkirjan 16.3. mukaan kaupunginhallitus kuuli asiassa valmistelijaa. Kokouksessa kaupunginjohtaja muutti päätösehdotustaan esittäen, että Kiinteistö Oy Kalotinlinnan hakemus määräajajan jatkamiseksi hyväksytään. Kaupunginhallitus hyväksyi kaupunginjohtajan muutetun päätösesityksen. 

Valmistelijaa kuultiin pöytäkirjan mukaan ennen kaupunginjohtajan muutettua päätösesitystä. Valmistelija on kysyttäessä todennut, että hänen 16.3.  laatima CaseM-valmisteluteksti on ollut alun perin ollut selkeän kielteinen jatkoajan myöntämiselle. 

Tarkastuslautakunta kuulee asiassa paitsi molempia valmistelijoita myös kaupunginhallituksen puheenjohtajaa.  Esittelijänä toiminut kaupunginjohtaja on lomalla, mutta hänelle tarjotaan mahdollisuus taustoittaa tehtyä päätöstä tarkastuslautakunnalle.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jari Kotimäki, tarkastuspäällikkö, jari.kotimaki@rovaniemi.fi

Tarkastuslautakunta keskustelee esittelyssä todetuista päätöksistä.

Tarkastuslautakunta arvoi esittelyssä todetun maankäyttösopimuksen merkitystä. Lautakunta kuulee asiassa valmistelijoina toimineita paikkatietoinsinööri Sakari Mannista ja vt. kaupungingeodeetti Jukka Björkbackaa.

Tarkastuslautakunta arvioi päätöksentekomenettelyä sekä valmistelua, esittelyä, salassapitoa ja pöytäkirjaamista. Lautakunta kuulee kokouksissa puheenjohtajana toiminutta Maria-Riitta Mällistä. 

Merkitään tiedoksi esittelyssä todetut kaupunginhallituksen päätökset.

Päätös

Tarkastuslautakunta kuuli paikkatietoinsinööri Sakari Mannista, vt. kaupungingeodeetti Jukka Björkbackaa sekä kaupunginhallituksen 1. varapuheenjohtaja Maria-Riitta Mällistä. Lautakunta merkitsi kuulemiset tiedoksi.

Lautakunta merkitsi tiedoksi esittelyssä todetut kaupunginhallituksen päätökset.


Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa; työ- ja virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista; tai työnjohto- ja valvontaoikeuden käyttämistä.