Tarkastuslautakunta, kokous 29.11.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 132 Rovaniemen kaupunkistrategia 2030 valmistelun arviointi

ROIDno-2022-3060

Valmistelija

 • Juuso Kataja, kaupunkitarkastaja, juuso.kataja@rovaniemi.fi

Perustelut

Kunnan strategisen suunnittelun ja koko kunnan toiminnan johtamisen keskiössä on kuntastrategia. Se on kunnanvaltuuston keskeisin väline talouden ja toiminnan pitkäjänteisessä johtamisessa ja se on pakollinen jokaisessa kunnassa. Kuntastrategian sisällöstä säädetään kuntalain §:ssä 37. Strategiassa tulee ottaa huomioon:

 1. kunnan asukkaiden hyvinvoinnin edistäminen;
 2. palvelujen järjestäminen ja tuottaminen;
 3. kunnan tehtäviä koskevissa laeissa säädetyt palvelutavoitteet;
 4. omistajapolitiikka;
 5. henkilöstöpolitiikka;
 6. kunnan asukkaiden osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuudet;
 7. elinympäristön ja alueen elinvoiman kehittäminen.
   

Kaupunkistrategia asiakirjana on melko tarkkaan sisällöllisesti määritelty. Kuntastrategiassa tavoitteet tulee määritellä yhden tai useamman valtuustokauden ajaksi. Vuosikohtaiset sekä tarkemmat toimielimiä koskevat tavoitteet määritellään kunnan talousarviossa ja -suunnitelmassa, jonka laadinnassa luonnollisesti tulee ottaa huomioon kuntastrategiassa linjatut tavoitteet. Kaupunkistrategiaan kirjattuja tavoitteita tullaan lisäksi viemään eteenpäin eri toimintoihin keskittyvillä ohjelmilla, esimerkiksi maankäytön ja asumisen toteuttamisohjelma sekä kasvuohjelma.

Rovaniemen kaupungin uusi kaupunkistrategia – Ihmisen kokoinen arktinen pääkaupunki - Rovaniemen kaupunkistrategia 2030 – hyväksyttiin kaupunginvaltuustossa 23.5.2022 § 49. Ennen valtuuston käsittelyä seurasi laaja valmistelutyö, joka aloitettiin tammikuussa 2021 kaupunkistrategian laadinnan periaatteiden määrittelyllä. Valmistelusta vastasi kaupungin johto ja luottamushenkilöpuolella kaupunginhallitus. Tarkastuslautakunta päätti 8.11.2022 § 122 vuoden 2022 arvioinnin työsuunnitelmassaan, että se arvioi toukokuussa hyväksytyn kaupunkistrategian valmistelu- ja päätöksentekoprosessia.

Lautakunnan on tarkoituksenmukaista kuulla asiassa kaupunkistrategian valmistelusta vastannutta erityissuunnittelija Tuomas Mathleinia siitä, kuinka kaupunkistrategian valmisteluprosessi eteni tammikuusta 2021 eteenpäin. Lautakunta on kiinnostunut kuulemaan siitä, kuinka prosessi on kokonaisuudessaan edennyt, miten kaupungin tilaa ja toimintaympäristöä on strategiaa varten kartoitettu sekä ketä eri toimijoita valmistelutyössä on kuultu.

Päätösehdotus

Esittelijä

 • Jari Kotimäki, tarkastuspäällikkö, jari.kotimaki@rovaniemi.fi

Tarkastuslautakunta kuulee erityissuunnittelija Tuomas Mathleinia Rovaniemen kaupunkistrategia 2030 valmisteluprosessista. 

Lautakunta merkitsee kuulemisen tiedoksi, sekä huomioi sen antaessaan arviointikertomusta vuodelta 2022.

Päätös

Merkittiin pöytäkirjaan, että kuultavaksi kutsuttu erityisasiantuntija Tuomas Mathlein osallistui kokoukseen etäyhteyden välityksellä kello 16:08-16:23.

Tarkastuslautakunta kuuli Mathleinia kaupunkistrategian valmisteluprosessista. Lautakunta merkitsi esityksen tiedoksi ja lisäsi sen pöytäkirjan liitteeksi 1. Lautakunta huomioi esityksen antaessaan arviointikertomusta vuodelta 2022.


Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee Kuntalain 410/2015, 136 §:n mukaan vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.