Tarkastuslautakunta, kokous 29.11.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 133 Sisäisen valvonnan vuoden 2022 raportointi

ROIDno-2019-791

Valmistelija

  • Juuso Kataja, kaupunkitarkastaja, juuso.kataja@rovaniemi.fi

Perustelut

Ulkoinen ja sisäinen tarkastus muodostavat yhdessä kaupunkikonsernin toimintaa valvovan järjestelmän. Ulkoinen tarkastus on toimivasta johdosta riippumaton ja se raportoi suoraan kaupunginvaltuustolle. Ulkoisen tarkastuksen muodostavat tarkastuslautakunta ja tilintarkastaja.

Kunnan sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä on määräyksiä kuntalaissa ja sen lisäksi valtuuston hyväksymässä hallintosäännössä. Sisäinen tarkastus toimii suoraan kaupunginjohdon alaisuudessa. Sisäisen tarkastuksen järjestämisestä vastaa kaupunginhallitus.

Sisäinen tarkastus on osa kunnan johtamista ja riskien hallintaa. Sillä varmistetaan, että kuntakonsernin toiminta on valtuuston asettamien tavoitteiden mukaista. Sisäinen tarkastus arvioi toimintaprosesseja, varmentaa sisäisen valvonnan toimivuutta sekä arvioi riskien hallinnan ja konsernivalvonnan järjestämistä sekä tuloksellisuutta. Se raportoi kaupunginhallitukselle ja -johtajalle arvioinnin tuloksista ja esittää toimenpide-ehdotuksia järjestelmän kehittämiseksi.

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan asianmukaisuuden tarkastamisesta vastaa tilintarkastaja. Tämän lisäksi tarkastuslautakunnan yhtenä tehtävänä on vastata valvontajärjestelmän yhteensovittamisesta mahdollisimman tarkoituksenmukaisella tavalla, jonka vuoksi lautakunnan on tarpeellista kuulla sisäisen tarkastuksen toimista vuonna 2022. Tämän lisäksi tarkastuslautakunta voi saada sisäiseltä tarkastastajalta oman arvioinninsa kannalta merkityksellistä tietoa. Tarkastuslautakunnalla on oikeus saada nähtäväksi myös ne salaiset asiakirjat, joita se pitää tarpeellisina arviointitehtävänsä hoitamiseksi.

Sisäinen tarkastaja Sirpa Salminen raportoi vuoden 2022 tarkastuksista tarkastuslautakunnalle.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jari Kotimäki, tarkastuspäällikkö, jari.kotimaki@rovaniemi.fi

Tarkastuslautakunta kuulee sisäistä tarkastajaa Sirpa Salmista vuoden 2022 tehdyistä tarkastuksista.

Päätös

Merkittiin pöytäkirjaan, että kuultavaksi kutsuttu sisäinen tarkastaja Sirpa Salminen osallistui kokoukseen etäyhteyden välityksellä kello 16:25-16:57.

Tarkastuslautakunta kuuli Salmisen vuoden 2022 sisäisten tarkastusten raportoinnin. Lautakunta merkitsi esityksen tiedoksi ja lisäsi sen pöytäkirjan liitteeksi salassa pidettävänä (Julkisuuslaki 24 § 1 mom kohdat 15 ja 17).

Tarkastuslautakunta piti tauon tämän asian käsittelyn jälkeen kello 16:58-17:10. Merkittiin pöytäkirjaan, että Hannu Ovaskainen poistui kokouksesta tauon aikana kello 17:06. 


Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee Kuntalain 410/2015, 136 §:n mukaan vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.