Tarkastuslautakunta, kokous 30.4.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 38 Tarkastuslautakunnan sijaisuusjärjestelyt 1.6.2020 - 10.1.2021

ROIDno-2019-3003

Valmistelija

  • Jari Kotimäki, tarkastuspäällikkö, jari.kotimaki@rovaniemi.fi

Perustelut

Tarkastuslautakunnassa on kaupunkitarkastajan virka. Kaupunkitarkastaja Rauni Jokelainen on virkavapaalla 3.10.2019 - 31.5.2020. Jokelainen on virkavapaan ajan toisen vakanssin hoitajana kaupungin konsernitalouden tehtävissä. Jokelaisen virkavapaan perusteella vs kaupunkitarkastajana toimii 31.5.2020 saakka yht. kand Juuso Kataja.

Jokelainen on esittänyt että hänelle myönnetään edelleen 1.6.2019 - 10.1.2021 virkavapaata ja että hän jatkaa tuon ajan konsernitalouden tehtävissä.  Virkavapaan edellyksenä on sijaisuusjärjestelyjen turvaaminen. Sijaisen tulee tarkastuslautakunnan toisena viranhaltijana kyetä vastaamaan paitsi  yleisistä talouden ja hallinnon asioista, myös lautakunnalle määrätyistä tarkastuksen ja sidonnaisuusrekisterin asioista. Lomakaudella ei ole sijaista, joten kaupunkitarkastaja vastaa tältä osin myös tarkastuspäällikön sijaistamisesta.

Henkilöstöhallinto on  17.4.2020 ohjeistanut että kaupungilla on työnantajana 31.7.2020 saakka työntarjoamisvelvoite työstä estyneille tai lomautettaville. Koronaviruksen vuoksi tämä tilanne on olemassa vapaa-ajan palveluissa ja koulutuspaveluissa sekä mahdollisesti myöhemmin vielä varhaiskasvatuspalveluissa. Työtä on tarjottava, mikäli se vastaa työstä estyneen tai lomautetun koulutusta, ammattitaitoa tai työkokemusta. 

Juuso Kataja on antanut suostumuksensa toimia viransijaisena 1.6.2020 - 10.1.2021. Kataja on nykyisen viransijaisuuden aikana perehtynyt kaikkiin kaupunkitarkastajalle kuuluviin virkatehtävin ja kykenee niistä selviämään ilman ohjausta myös lomakaudella. Katajan tehtäväkuva ja palkkaus olisivat päätöksen tarkltk 18.12.2019 § 148 mukaiset.

Koska tilanteessa 17.4.2020 ei ole tiedossa työstä estynyttä/lomautettua henkilöä, joka koulutuksen, ammattitaidon tai työkokemuksen puolesta kykenisi heti 1.6.2020 lähtien vastaamaan kaupunkitarkastajan viransijaisuudesta, perusteltua on Katajan määrääminen sijaiseksi.

 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jari Kotimäki, tarkastuspäällikkö, jari.kotimaki@rovaniemi.fi

Tarkastuslautakunta myöntää virkavapauden kaupunkitarkastaja Rauni Jokelaiselle ajalle 1.6. 2020 - 10.1.2021.

Tarkastuslautakunta määrää Juuso Katajan kaupunkitarkastajan viransijaiseksi ajalle 1.6.2020-10.1.2021. Tehtäväkuva ja tehtävän palkkaus ovat tarkastuslautakunnan 18.12.2019 § 148 päätöksen mukaiset.

Päätös

Merkittiin että kaupunkitarkastaja Juuso Kataja poistui esteellisenä tämän pykälän käsittelyn ajaksi. Tarkastuspäällikkö Jari Kotimäki toimi Juuso Katajan estyessä sihteerinä.

Tarkastuslautakunta päätti esittelijän esityksen mukaisesti.


Muutoksenhaku

OIKAISUVAATIMUSOHJE

Oikaisuvaatimusoikeus
Päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen saa kuntalain 137 §:n mukaan tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen. Oikaisuvaatimuksen voi tehdä tarkoituksenmukaisuus- tai laillisuusperusteella.

Oikaisuvaatimusaika ja sen alkaminen
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksentiedoksisaannista. Oikaisuvaatimus on toimitettava Rovaniemen kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja toimittaminen
Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Oikaisuvaatimus on tekijän, laillisen edustajan tai asiamiehen allekirjoitettava. Siinä tulee mainita tekijän ja jos hän ei ole allekirjoittaja, myös allekirjoittajan nimi, osoite, asuinkunta sekä puhelinnumero, johon asiaa koskevat ilmoitukset voidaan toimittaa. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Oikaisuvaatimuksessa on mainittava päätös, jota vaaditaan oikaistavaksi sekä vaatimuksen sisältö ja perusteet. Oikaisuvaatimukseen on liitettävä asiakirjat, joihin tekijä vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, oikaisuvaatimuksen saa tehdä ensimmäisenä arkipäivänä tämän jälkeen. Oikaisuvaatimus on toimitettava viimeistään määräajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Mikäli oikaisuvaatimus lähetetään postitse, on se jätettävä postiin niin ajoissa, että se ehtii perille viraston aukioloaikana ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä. Sähköisen asiakirjan (sähköposti) tulee olla määräaikana viranomaisen käytettävissä vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä siten, että viestiä voidaan käsitellä.

Oikaisuvaatimuksen voi toimittaa myös sähköpostitse. Sähköistä asiakirjaa ei tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä. Oikaisuvaatimuksia, jotka sisältävät arkaluonteisia henkilö- tai salassa pidettäviä tietoja, ei tule lähettää suojaamattomassa sähköpostiyhteydessä, suojaamattomalla verkkolomakkeella tai niiden liitteenä.

Oikaisuvaatimus lähetetään aina lähettäjän omalla vastuulla.

Oikaisuvaatimuksen maksu
Oikaisuvaatimuskäsittely on maksutonta.

Oikaisuvaatimusviranomainen ja yhteystiedot

Oikaisuvaatimusviranomainen: Rovaniemen kaupunki, Tarkastuslautakunta
Postiosoite: PL 8216, 96101 Rovaniemi
Käyntiosoite: Osviitta asiakaspalvelu Olkkarin Hyvinvointi- ja palvelupisteessä
Koskikatu 25, 2. kerros, Rovaniemi
Sähköpostiosoite: kirjaamo(at)rovaniemi.fi
Telefax: 016 322 6450
Puhelin: 016 3221
Osviitta avoinna: arkipäivisin ma - to kello 9.00 - 16.30 ja pe kello 9.00 - 15.30

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjanotteita ja liitteitä voi pyytää Rovaniemen kaupungin kirjaamosta.

Postiosoite: PL 8216, 96101 Rovaniemi
Käyntiosoite: Osviitta asiakaspalvelu Olkkarin Hyvinvointi- ja palvelupisteessä
Koskikatu 25, 2. kerros, Rovaniemi
Sähköpostiosoite: kirjaamo(at)rovaniemi.fi
Telefax: 016 322 6450
Puhelin: 016 3221
Osviitta avoinna: arkipäivisin ma - to kello 9.00 - 16.30 ja pe kello 9.00 - 15.30

Pöytäkirjan tarkastus- ja allekirjoituspäivä sekä pöytäkirjan verkkoon julkaisupäivä esitetään kunkin pöytäkirjan allekirjoitussivulla.