Banneri

Tarkastuslautakunta, kokous 30.4.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 39 Tarkastuslautakunnan vuoden 2021 taloussuunnittelu

ROIDno-2020-1330

Valmistelija

  • Juuso Kataja, vs. kaupunkitarkastaja, juuso.kataja@rovaniemi.fi

Perustelut

Kuntalain 110 §:n mukaan kunnanvaltuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvio ja taloussuunnitelma. Talousarvio ja -suunnitelma on laadittava toteuttamaan kuntastrategiaa sekä turvaamaan kunnan tehtävien hoitaminen.

Vuoden 2021 talousarviolukujen perustana on talousarvio 2020 ja taloussuunnitelma 2021-2022 luvut. Valmistelun tässä vaiheessa luvut määritetään toimintakatteen osalta. Kaupunginhallitus päättää talousarvion laadintaohjeista toukokuussa ja toimielinten tulee hyväksyä talousarvionsa kesäkuun loppuun mennessä. Talousarvio käsitellään kaupunginhallituksessa marraskuussa ja tuodaan sen jälkeen kaupunginvaltuuston päätettäväksi.

Tarkastuslautakunnan talousarviosta on säännökset kuntalain 121 § 2 mom:ssa. Kunnanhallitus voi poiketa tarkastuslautakunnan esityksestä vain perustelluista syistä. Tämä korostaa tarkastuslautakunnan tiivistä yhteyttä kunnanvaltuustoon sekä itseyttä kunnanhallituksen toiminnasta. 

Tarkastuslautakunnan alustava talousarvio on laadittu käyttökatteella 248 400 euroa. Tarkempi esittely kokouksessa.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jari Kotimäki, tarkastuspäällikkö, jari.kotimaki@rovaniemi.fi

Tarkastuslautakunta hyväksyy talousarvion valmisteluvaiheen käyttökatteena 248 400 euroa. 

Päätös

Tarkastuslautakunta päätti esittelijän esityksen mukaisesti.


Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa; työ- ja virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista; tai työnjohto- ja valvontaoikeuden käyttämistä.