Tarkastuslautakunta, kokous 30.4.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 40 Toimielinseuranta 1.1. - 29.4.2020

ROIDno-2017-1194

Valmistelija

  • Juuso Kataja, vs. kaupunkitarkastaja, juuso.kataja@rovaniemi.fi

Perustelut

Tarkastuslautakunta on arviontitehtäväänsä liittyen seurannut kaupungin eri toimielinten päätöksentekoa. Lautakunnan jäsenillä ja viranhaltijoilla on ollut ennalta nimetyt toimielimet (ns. nimikkolautakunnat) seurantavastuullaan. Lähdeaineistona käytetään mm. päätöspöytäkirjoja liitteineen.

Toimielinseurannassa huomiota on kiinnitetty valtuuston hyväksymän kaupunkistrategian sekä talousarvion ja taloussuunnitelman täytäntöönpanoon. Myös tarkastuslautakunnan erikseen nimeämät arviointikohteet on huomioitu seurannassa.

Tehdyistä havainnoista raportoidaan tarkastuslautakunnalle jälkikäteen pyrkien nostamaan keskeisimmät havainnot lautakunnan keskusteluun ja terpeellisilta osin myös arviointikertomukseen. Lautakaunnan jäsenet voivat laatia tekemästään seurannasta kirjalliset muistiinpanot, joita tarvittavin osin hyödynnetään arviontikertomuksen laadinnassa. 

Organisaatiouudistuksen myötä seurattavien toimielinten määrä muuttui, jonka vuoksi tarkastuslautakunta 29.1.2020 § 14 päätti nimikkolautakuntajaosta seuraavalla tavalla:

Jaakko Huttunen Koulutuskuntayhtymä
Matti Pöykkö Perusturvalautakunta
Petri Keihäskoski Sivistyslautakunta
Eemeli Kajula Lapin sairaanhoitopiiri
Anna Suomalainen Ympäristölautakunta
Anni-Sofia Sihvo Elinvoimalautakunta
Piia Hanni Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen jaosto
   
Tarkastuspäällikkö Kaupunginhallitus & nimitysjaosto
Kaupunkitarkastaja Tilajaosto

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jari Kotimäki, tarkastuspäällikkö, jari.kotimaki@rovaniemi.fi

Tarkastuslautakunta kuulee selostukset ja raportoinnin jäsenten ja viranhaltijoiden suorittamista toimielinpäätösten seurannasta. Merkitään tiedoksi.

Päätös

Lautakunta kuuli ja merkitsi tiedoksi jäsenten suorittamat seuraavat toimielinseurannat:
Jaakko Huttunen      Koulutuskuntayhtymä
Matti Pöykkö            Perusturvalautakunta
Petri Keihäskoski     Sivistyslautakunta
Eemeli Kajula           Lapin sairaanhoitopiiri
Anna Suomalainen  Ympäristölautakunta
Piia Hanni                Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen jaosto
      
Tarkastuspäällikkö    Kaupunginhallitus & nimitysjaosto
Kaupunkitarkastaja   Tilajaosto

Jäsenet toimittavat toimielinseurannoista lyhyet koosteet. Elinvoimalautakunnan seuranta käsitellään seuraavassa kokouksessa.


Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa; työ- ja virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista; tai työnjohto- ja valvontaoikeuden käyttämistä.