Tarkastuslautakunta, kokous 30.9.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 93 Kaupunginhallituksen salassa pidettävät päätökset arviointia varten

ROIDno-2019-3542

Valmistelija

  • Jari Kotimäki, tarkastuspäällikkö, jari.kotimaki@rovaniemi.fi

Perustelut

Tarkastuslautakunta arvioi valtuuston asettamien talouden ja toiminnan tavoitteiden toteutumista. Myös tuloksellisuuden ja tarkoituksenmukaisuuden toteutuminen kuuluvat arvioinnin piiriin. Arviointi kattaa koko konsernin. Lautakunnalle arvoinnin lähteinä ovat mm. talousarvio, osavuosikatsaukset, tilinpäätös sekä kokousten päätöspöytäkirjat. Lautakunnan jäsenet antavat näkökulmia arviointiin toimielinseurannan kautta.

Arvioinnnin edellyttämää tietoa lautakunta saa myös suullisissa kuulemisissa kokousten yhteydessä. Hallintosäännön 83§ nojalla ”lautakunnan määräämillä luottamushenkilöillä ja viranhaltijoilla on läsnäolovelvollisuus lautakunnan kokouksessa lautakunnan niin päättäessä”

Asioiden salassapito ei ole este tarkastuslautakunnan tiedonsaannille. Kuntalain 124,1§ perusteella "tarkastuslautakunnalla on salassapitoa koskevien säännösten estämättä oikeus saada kunnan viranomaisilta tiedot ja nähtäväkseen asiakirjat, joita se pitää tarpeellisena arviointitehtävän hoitamiseksi". 

Erityinen tiedonsaantioikeus (124,1§) ei ulotu kaupungin omistuksiin kuten sen yhtiöihin. Mutta tarkastuslautakunnan ja tarvittavilta osin myös muiden kunnan viranomaisten tiedonsaantioikeutta voitaisiin kunnan omin päätöksin laajentaa. Eduskunnan hallintovaliokunnan mukaan se voidaan toteuttaa erityisesti yhtiöjärjestykseen ja osakassopimuksiin otettavilla määräyksillä (HaVM 55/2014). Siis jos kaupunkiomistajalla on tahtoa, myös enemmän tietoa on saatavissa.

Tarkastuslautakunnan arvioinnin keskeinen kohde on kaupunginhallitus, joka johtaa kaupungin toimintaa sekä vastaa kaupungin hallinnosta ja taloudenhoidosta. Tarkastuslautakunta arvioi kaupunginhallitusta myös siksi, että yhdessä johtavien viranhaltijoiden kanssa se muodostaa konsernijohdon, jolle kuntalaki määrää vastuun omistajaohjauksesta ja konsernivalvonnasta.

Tarkastuslautakunta on 21.11.2018 § 146 päättänyt arviointia varten perehtyä kaupunginhallituksen salassa pidettäviin päätöksiin vuosittain kolme kertaa eli huhtikuussa, syyskuussa ja tammikuussa. Sittemmin on tarkoituksenmukaisena pidetty, että salassa pidettävien asioiden käsittely toteutetaan kahdesti vuodessa. 

Salassapidon merkitystä ja turvaamista korostaen asia on käsitelty yksinomaan suullisen selostuksen pohjalta. Kokoukseen on tarvittaessa kutsuttu viranhaltija kertomaan salassapidettävistä päätöksistä.

 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jari Kotimäki, tarkastuspäällikkö, jari.kotimaki@rovaniemi.fi

Tarkastuslautakunnalle annetaan arviointitehtävien hoitamiseksi selvitys kaupunginhallituksen salassa pidettävistä päätöksistä ajalta 1.1- 30.8.2020. Lautakunta kuulee asiassa kaupunginsihteeri Kaisa Laitista.

Lautakunnalle annettu selvitys merkitään merkitään tiedoksi.

Päätös

Tarkastuslautakunta kuuli kaupunginsihteeri Kaisa Laitisen selvityksen ja kävi keskustelun asiasta. Lautakunta merkitsi saadun selvityksen tiedoksi.


Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa; työ- ja virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista; tai työnjohto- ja valvontaoikeuden käyttämistä.