Tarkastuslautakunta, kokous 30.9.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 92 Kaupunginjohtajan kuuleminen

ROIDno-2019-3542

Valmistelija

  • Jari Kotimäki, tarkastuspäällikkö, jari.kotimaki@rovaniemi.fi

Perustelut

Kaupunginvaltuusto on asettanut toimikauttansa varten tarkastuslautakunnan hallinnon ja talouden tarkastuksen sekä arvioinnin järjestämistä varten. Lautakunta vastaa myös sidonnaisuusasioista. 

Tarkastuslautakunnan toteuttamassa arvioinnissa keskeinen kohde on kaupunginhallitus. Kaupunginhallituksen tulee johtaa kaupungin toimintaa, hallintoa ja taloutta valtuuston asettamiin tavoitteisiin pääsemiseksi. Kaupunginhallitusta arvioidaan myös siksi, että sillä on vastuu kaupungin omistuksista. Kaupunginhallitus yhdessä johtavien viranhaltijoiden kanssa muodostaa kaupunkiomistajan ääntä ja valtaa käyttävän konsernijohdon. 

Kaupunginhallituksen alaisena toimiva kaupunginjohtaja johtaa kaupungin hallintoa, taloudenhoitoa ja muuta toimintaa. Ammatillisena johtajana toimiva kaupunginjohtaja vastaa päätöksentekoa edeltävästä valmisteluprosessista ja päätösesittelystä, sekä jo päätettyjen asioiden täytäntöönpanosta.

Tarkastuslautakunta on pyrkinyt laatimissaan arviointikertomuksissa esittämään johtopäätökset kehittämiseen kannustavina ja tulevaan suuntaavana. Lautakunta on myös pitänyt tärkeänä  olla puuttumatta operatiivisiin toimiin tai muutoin kannanotoillaan sivusta ohjaamaan kaupunginhallitusta tai muita toiminnasta ja taloudesta vastaavia tahoja.

Tarkastuslautakunnan laatima vuoden 2019 arviointikertomus käsiteltiin valtuustossa tilinpäätöksen yhteydessä 15.6.2020. Kaupunginhallituksen antama vastaus tullaan käsittelemään valtuustossa 26.10.2020.

Ulla-Kirsikka Vainio on aloittanut Rovaniemen kaupunginjohtajan virassa. Tarkastuslautakunta kuulee Ulla-Kirsikka Vainiota ensihavainnoistaan kaupunginjohtajana.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jari Kotimäki, tarkastuspäällikkö, jari.kotimaki@rovaniemi.fi

Tarkastuslautakunta kuulee kaupunginjohtaja Ulla-Kirsikka Vainiota. Merkitään kuuleminen tiedoksi.

Päätös

Veli-Matti Kilpimaa saapui paikalle tämän asian käsittelyn aikana kello 15:12.

 

Tarkastuslautakunta kuuli kaupunginjohtaja Ulla-Kirsikka Vainiota. Lautakunta merkitsi kuulemisen tiedoksi.


Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa; työ- ja virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista; tai työnjohto- ja valvontaoikeuden käyttämistä.