Tarkastuslautakunta, kokous 30.9.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 91 Lapin sairaanhoitopiirin rooli sote- ja maakuntauudistuksessa

ROIDno-2019-3542

Valmistelija

  • Juuso Kataja, vs. kaupunkitarkastaja, juuso.kataja@rovaniemi.fi

Perustelut

Tarkastuslautakunta arvioi Rovaniemen kaupungin toimintaa sote- ja maakuntauudistukseen liittyen

Tarkastuslautakunta on arvioinut Rovaniemen kaupungin toimia liittyen jo viime eduskuntakaudelta alkaneeseen sote- ja maakuntauudistukseen vuoden 2019 arviointikertomuksessaan. Tarkastuslautakunta on jatkanut arviointia vuonna 2020 (Tarkltk 24.6.2020 § 65) keskittyen aiemman hallituksen ja nykyisen hallituksen lakiesityksiin sote- ja maakuntauudistuksesta.   

Tarkastuslautakunta on pitänyt tärkeänä, että kaupunginhallitus toimii akviivisemmin huomioiden sote- ja maakuntauudistuksen valmistelun. Kaupungin toiminta Sipilän hallituksen sote- ja maakuntauudistuksen kaatumisen jälkeen ja Marinin hallituksen uuden lakiesityksen välillä on lautakunnan näkemyksen mukaan ollut passiivista.

Arviointikertomuksessa tarkastuslautakunta on suosittanut kaupunkia määrittämään keskeiseimmät tavoitteet uudistukselle. Kaupungin tulee myös huomioida myös se, että Rovaniemi on Lapin maakuntakeskuksena keskeinen toimija koko Lapin edunvalvonnan näkökulmasta. Tarkastuslautakunta tulee jatkamaan sote- ja maakuntauudistuksen etenemisen seurantaa ja arvioimaan Rovaniemen kaupungin toimia asiaan liittyen.

Lapin sairaanhoitopiiri omistajaohjauksen näkökulmasta

Rovaniemen kaupunki on Lapin sairaanhoitopiirin suurin jäsenkunta. Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä luetaan kaupunkikonserniin kuuluvaksi 53,28 %:n omistusosuudella.

Tarkastuslautakunta on nähnyt arvioinnissaan kuntayhtymien (myös sairaanhoitopiirin) omistajaohjauksen vaikeana. Omistajakuntien kuntayhtymään valitsemat luottamushenkilöt edustavat samanaikaisesti sekä kuntayhtymää että omistajakuntaansa. Lisäksi he huomioivat toiminnassaan äänestäjäkuntansa kannanotot.

Lautakunta piti arviointikertomuksessa tärkeänä, että kaupunki terävöittää kuntayhtymiin kohdentuvaa omistajaohjausta. Kaupunki talousarviossa edellytti kuntayhtymiin sijoittamalleen pääomalle 3 %:n korkoa (TA 2019 s. 45). Samanaikaisesti se LSHP:n osalta kirjasi talousarvioon, että korko vuonna 2019 maksettaisiin edelleen 1,5 %:n suuruisena (TA 2019 s. 119).

Tarkastuslautakunta on arviointikertomuksen johtopäätöksissä kiinnittänyt huomiota omistajuuden asioihin. Lautakunta on todennut, että kuntayhtymät ovat merkittävä osa kaupungin omistusta. Lautakunnan näkemyksen mukaan myös kuntayhtymille asetettavien omistajatavoitteiden tulee perustua kaupunginvaltuuston hyväksymään kaupunkistrategiaan. Kaupunginhallituksen vastaus arviointikertomukseen tullaan käsittelemään kaupunginvaltuustossa lokakuun kokouksessa.

Lapin sairaanhoitopiirin rooli Lapin maakunnan sote-palveluiden tuotannossa

LSHP:n toiminnan tarkoitus määritellään Rovaniemen talousarviossa seuraavalla tavalla: "Sairaanhoitopiirin toiminnan tarkoituksena on tuottaa ja hankkia alueensa tarpeiden mukaista erikoissairaanhoitoa tukien alueensa perusterveydenhuoltoa. Sairaanhoitopiiri ylläpitää Lapin keskussairaalaa, joka toimii Rovaniemellä Ounasvaaralla ja Muurolassa. Sairaanhoitopiiri tuottaa ensihoitopalvelun alueelleen. Lisäksi sairaanhoitopiiri toteuttaa perustason sosiaali- ja terveyspalveluja jäsenkuntien kanssa sovitun mukaisesti." Määrittelyn perusteella sairaanhoitopiirillä on luonnollisesti suuri rooli sote- ja maakuntauudistuksessa muun muassa asiantuntijatiedon tuottajana.

Osana kaupungin toiminnan arviointia sote- ja maakuntauudistuksessa tarkastuslautakunta näkee tarpeellisena kuulla Lapin sairaanhoitopiirin näkemyksiä ja ennakko-odotuksia liittyen sote-palveluiden uudelleenorganisointiin sote- ja maakuntauudistuksessa. LSHP:n asiantuntijanäkemys on hyödyllinen, kun arvioidaan kaupungin omien toimien ja painotusten tarkoituksenmukaisuutta. 

Tarkastuslautakunta kuulee sairaanhoitopiirin johtaja Jari Jokelaa liittyen LSHP:n toimintaan ja tilanteeseen sekä asemoitumiseen sote- ja maakuntauudistuksessa Lapin maakunnan osalta.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jari Kotimäki, tarkastuspäällikkö, jari.kotimaki@rovaniemi.fi

Tarkastuslautakunta kuulee Lapin sairaanhoitopiirin johtaja Jari Jokelaa LSHP:n toimintaan sekä sote- ja maakuntauudistukseen liittyen. Merkitään kuuleminen tiedoksi.

Päätös

Tarkastuslautakunta kuuli Lapin sairaanhoitopiirin johtaja Jari Jokelaa. Lautakunta merkitsi kuulemisen tiedoksi.


Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa; työ- ja virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista; tai työnjohto- ja valvontaoikeuden käyttämistä.