Tarkastuslautakunta, kokous 30.9.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 90 Talouskatsaus 08/2020

ROIDno-2019-1984

Valmistelija

  • Juuso Kataja, vs. kaupunkitarkastaja, juuso.kataja@rovaniemi.fi
  • Jari Kotimäki, tarkastuspäällikkö, jari.kotimaki@rovaniemi.fi

Perustelut

Tarkastuslautakunta seuraa kokouksissaan säännöllisesti lautakunnan talouden toteumaa siten kuin hallintosäännössä lautakunnilta (HS 75 §) edellytetään. Tilikaudelle 2020 valtuusto on hyväksynyt lautakunnan talousarvioksi -250 000 euroa. Talousarvio koostuu yksinomaan menoista, sillä tarkastuslautakunnalla ei ole tuloja.

Lautakunta seuraa talouden toteutumaa Tabella talouden seurantajärjestelmän avulla. Elokuun päättyessä talousarvion toteutuma oli  -142 912,30 euroa. Kun vuodesta oli ajallisesti kulunut 66,67 %, lautakunta oli käyttänyt sille budjetoiduista menoistaan 57,16 %.

Toimitilavuokrat ovat kohonneet merkittävästi ja tulevat ylittämään talousarviossa budjetoidun määrän. Vuokramenojen toteutuma vuonna 2019 oli 4 735,93. Vuodelle 2020 varauduttiin vuokramenojen osalta budjetissa lähes kaksinkertaiseen summaan 9 316,41. Tilahallinnon tämän vuoden laskutuksen perusteella vuokramenoiksi tulisi muodostumaan 14 334,60.

Ajankohtaiset talousluvut esitetään kokouksessa.

 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jari Kotimäki, tarkastuspäällikkö, jari.kotimaki@rovaniemi.fi

Tarkastuslautakunnalle annetaan kokouksessa tieto elokuun talouden toteutumasta.

Tarkastuslautakunta merkitsee talouden toteutuman tiedoksi.

Päätös

Tarkastuslautakunta päätti esittelijän esityksen mukaisesti.


Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa; työ- ja virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista; tai työnjohto- ja valvontaoikeuden käyttämistä.