Tarkastuslautakunta, kokous 30.9.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 98 Tarkastuslautakunnan sijaisuusjärjestelyt ajalla 11.1.2021 – 31.5.2021

ROIDno-2019-3003

Valmistelija

  • Jari Kotimäki, tarkastuspäällikkö, jari.kotimaki@rovaniemi.fi

Perustelut

Tarkastuslautakunta on myöntänyt kaupunkitarkastaja Rauni Jokelaiselle virkavapaata ajalle 1.6. 2020 - 10.1.2021. Jokelainen on virkavapautensa aikana ollut ensi vaiheessa toisen vakanssin hoitajana konsernitalouden tehtävässä sekä 1.9.2020 lähtien kaupungin elinvoimapalvelussa hallintopäällikön toimessa.

Hallintopäällikön tehtävän määräaikaisuus ulottuu 31.5.2021 saakka, joten Jokelainen on pyytänyt tarkastuslautakunnalta virkavapauden jatkoa ajalle 11.1.2021 - 31.5.2021. Lautakunnan myöntäessä virkavapauden Jokelaiselle, ajankohtaiseksi tulee kaupunkitarkastajan viransijaisuuden järjestäminen vastaavalle ajalle.

Kaupunkitarkastajan viransijaisena 10.1.2021 saakka toimii tarkastuslautakunnan päätöksen 30.4.2020 § 38 mukaisesti yht. kand. Juuso Kataja. Kataja on antanut suostumuksensa toimia viransijaisena edelleen 11.1.2021 - 31.5.2021.

Tarkastuslautakunta on määritellyt kaupunkitarkastajan tehtäväkuvauksen 6.10.2015 §88. Kelpoisuusehtona on kauppatieteen maisterin tutkinto tai vaihtoehtoisesti muu ylempi korkeakoulututkinto, jota on täydennetty opinnoilla laskentatoimen tai rahoituksen alalta. Kaupunginhallitus on 14.12.2015 §475 vahvistanut viran palkkauksen.

Kataja ei täytä viran kelpoisuusehtoja, mutta on muutoin kykenevä vastaamaan viransijaisuuden ajan kaupunkitarkastajan tehtävistä. Viransijaisuuden palkkauksesta pyydetään ennen palkkauksen vahvistamista henkilöstöhallinnon lausunto.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jari Kotimäki, tarkastuspäällikkö, jari.kotimaki@rovaniemi.fi

Tarkastuslautakunta myöntää virkavapauden kaupunkitarkastaja Rauni Jokelaiselle ajalle 11.1.2021 - 31.5.2021

Tarkastuslautakunta määrää Juuso Katajan kaupunkitarkastajan viransijaiseksi ajalle 11.1.2021 - 31.5.2021. Palkkaus määräytyy henkilöstöhallinnon antaman lausunnon mukaan.

Päätös

Merkittiin että kaupunkitarkastaja Juuso Kataja poistui esteellisenä tämän pykälän käsittelyn ajaksi. Tarkastuspäällikkö Jari Kotimäki toimi Juuso Katajan estyessä sihteerinä.

Tarkastuspäällikkö esitti tarkastuslautakunnalle selvityksen siitä, että kaupunkitarkastajan viransijaisuus voidaan toteuttaa kelpoisuusvaatimusten puutteesta huolimatta. Muilta osin tarkastuslautakunta päätti esittelijän esityksen mukaisesti.

Tiedoksi

Rauni Jokelainen, Juuso Kataja

Muutoksenhaku

OIKAISUVAATIMUSOHJE

Oikaisuvaatimusoikeus
Päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen saa kuntalain 137 §:n mukaan tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen. Oikaisuvaatimuksen voi tehdä tarkoituksenmukaisuus- tai laillisuusperusteella.

Oikaisuvaatimusaika ja sen alkaminen
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksentiedoksisaannista. Oikaisuvaatimus on toimitettava Rovaniemen kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja toimittaminen
Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Oikaisuvaatimus on tekijän, laillisen edustajan tai asiamiehen allekirjoitettava. Siinä tulee mainita tekijän ja jos hän ei ole allekirjoittaja, myös allekirjoittajan nimi, osoite, asuinkunta sekä puhelinnumero, johon asiaa koskevat ilmoitukset voidaan toimittaa. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Oikaisuvaatimuksessa on mainittava päätös, jota vaaditaan oikaistavaksi sekä vaatimuksen sisältö ja perusteet. Oikaisuvaatimukseen on liitettävä asiakirjat, joihin tekijä vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, oikaisuvaatimuksen saa tehdä ensimmäisenä arkipäivänä tämän jälkeen. Oikaisuvaatimus on toimitettava viimeistään määräajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Mikäli oikaisuvaatimus lähetetään postitse, on se jätettävä postiin niin ajoissa, että se ehtii perille viraston aukioloaikana ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä. Sähköisen asiakirjan (sähköposti) tulee olla määräaikana viranomaisen käytettävissä vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä siten, että viestiä voidaan käsitellä.

Oikaisuvaatimuksen voi toimittaa myös sähköpostitse. Sähköistä asiakirjaa ei tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä. Oikaisuvaatimuksia, jotka sisältävät arkaluonteisia henkilö- tai salassa pidettäviä tietoja, ei tule lähettää suojaamattomassa sähköpostiyhteydessä, suojaamattomalla verkkolomakkeella tai niiden liitteenä.

Oikaisuvaatimus lähetetään aina lähettäjän omalla vastuulla.

Oikaisuvaatimuksen maksu
Oikaisuvaatimuskäsittely on maksutonta.

Oikaisuvaatimusviranomainen ja yhteystiedot

Oikaisuvaatimusviranomainen: Rovaniemen kaupunki, Tarkastuslautakunta
Postiosoite: PL 8216, 96101 Rovaniemi
Käyntiosoite: Osviitta asiakaspalvelu Olkkarin Hyvinvointi- ja palvelupisteessä
Koskikatu 25, 2. kerros, Rovaniemi
Sähköpostiosoite: kirjaamo(at)rovaniemi.fi
Telefax: 016 322 6450
Puhelin: 016 3221
Osviitta avoinna: arkipäivisin ma - to kello 9.00 - 16.30 ja pe kello 9.00 - 15.30

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjanotteita ja liitteitä voi pyytää Rovaniemen kaupungin kirjaamosta.

Postiosoite: PL 8216, 96101 Rovaniemi
Käyntiosoite: Osviitta asiakaspalvelu Olkkarin Hyvinvointi- ja palvelupisteessä
Koskikatu 25, 2. kerros, Rovaniemi
Sähköpostiosoite: kirjaamo(at)rovaniemi.fi
Telefax: 016 322 6450
Puhelin: 016 3221
Osviitta avoinna: arkipäivisin ma - to kello 9.00 - 16.30 ja pe kello 9.00 - 15.30

Pöytäkirjan tarkastus- ja allekirjoituspäivä sekä pöytäkirjan verkkoon julkaisupäivä esitetään kunkin pöytäkirjan allekirjoitussivulla.