Tarkastuslautakunta, kokous 30.9.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 97 Tarkastuslautakunnan talousarvio vuodelle 2021

ROIDno-2020-1330

Valmistelija

  • Juuso Kataja, vs. kaupunkitarkastaja, juuso.kataja@rovaniemi.fi
  • Jari Kotimäki, tarkastuspäällikkö, jari.kotimaki@rovaniemi.fi

Perustelut

Rovaniemen kaupungin 2021 talousarviota on valmisteltu konsernihallinnon antaman ohjeistuksen ja aikataulun mukaisesti. Kunkin toimielimen on tullut esittää toiminnalliset tavoitteet tuloskortissa ja yksilöidyt taloussuunnitelmat toimielinkohtaisessa tuloslaskelmassa.

Kaupunginhallituksen 8.9.2020 §304 hyväksymän talousarvion suunnitteluohjeen (liite 1) mukaan vuoden 2021 koko kaupungin määrärahakehykseksi esitetään 392,10 miljoonaa euroa. Tällöin kaupungin tilikauden alijäämä on 7,10 miljoonaa euroa vuonna 2021. Investointikehys asetetaan 15,00 miljoonaan euroon. 

Tarkastuslautakunnalle vuoden 2021 suunnitteluohjeessa osoitetaan talousarvioraamiksi 0,25 milj€. Lautakunnan talousarvioraami olisi siten sama kuin on vuonna 2020. Kaupunginhallituksen suunnitteluohjeen raami 0,25 milj€ vastaa myös tarkastuslautakunnan viranhaltijavalmistelussa nyt laadittua tuloslaskelmaa (liite 2).

Vuotta 2021 koskeva suunnitteluohjeen mukainen talousarvion tuloskortti kertoo toiminnallisista sekä taloudellisista tavoitteista (liite 3).

Kuntalain mukaan tarkastuslautakunnalla on huomattavan itsellinen asema talousarvionsa osalta. Kunnanhallitus voi poiketa tarkastuslautakunnan hyväksymästä talousarvioesityksestä vain perustellusta syystä (Kuntalaki 121 § 2 mom). Mikäli kaupunginhallitus pysyttää myös syksyn jatkovalmistelussa lautakunnan talousarvioraamin 0,25 milj eurossa esittäen sen valtuuston hyväksyttäväksi, lautakunnan ei ole tarvetta vedota kuntalain talousarviosäännökseen.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jari Kotimäki, tarkastuspäällikkö, jari.kotimaki@rovaniemi.fi

Tarkastuslautakunta merkitsee tiedoksi kaupunginhallituksen antaman talousarvion suunnitteluohjeen (liite 1) sekä talousarviota varten laaditun tuloslaskelman (liite 2).

Tarkastuslautakunta hyväksyy liitteenä olevan talousarvion ja tuloskortin vuodelle 2021 (liite 3) ja saattaa sen kaupunginhallitukselle valmistelua varten. 

Päätös

Tarkastuslautakunta päätti esittelijän esityksen mukaisesti.

Tiedoksi

Talous- ja rahoituspalvelut

Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa; työ- ja virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista; tai työnjohto- ja valvontaoikeuden käyttämistä.