Tarkastuslautakunta, kokous 7.12.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 171 Kaupunkikuvatyöryhmän merkitys

ROIDno-2020-3777

Valmistelija

  • Jari Kotimäki, tarkastuspäällikkö, jari.kotimaki@rovaniemi.fi

Perustelut

Tarkastuslautakunta arvioi teema-arvioinnissaan maankäyttöä, kaavoitusta ja asumista. Aiemmissa kokouksissa lautakunnassa on sivuttu kaupunkikuvatyöryhmän roolia. Tässä esityksessä taustoitetaan asiaa. 

Kaupunginhallitus kaupunkikuvatyöryhmän perustajana

Kaupunginhallitus päätti 16.6.2008 §256 perustaa rakennus- ja julkisivukatselmustyöryhmän, sittemmin kaupunkikuvatyöryhmäksi kutsutun työryhmän. Työryhmän tuli käsitellä "merkittävien rakennushankkeiden (ympäristölautakuntaan menevät) julkisivuihin ja kaupunkikuvaan liittyviä asioita. Hankkeet tulevat työryhmän arvioitaviksi jo vireilletulovaiheessa ja käsittely toteutetaan esim. eri luonnoksien pohjalta".

Työryhmän tuli tuoda kaavan vaatimukset ja alueen ominaispiirteet suunnittelijan ja hankkeeseen ryhtyvän tietoon. Ja työryhmän tuli antaa lupaviranomaisena toimivalle ympäristölautakunnalle lausunto suunnitelmaluonnoksista. Työryhmän tuli tukea valmistelua.

Ympäristölautakunnan 15.12.2010 §14 mukaan lausunnot olivat lähinnä mielipiteitä, eikä niillä ollut suurta lisäarvoa päätöksentekoon. Tällä perustein lautakunta esitti kaupunginhallitukselle,  että jatkossa kaupunkikuvatyöryhmä olisi asiantuntijatoimielin lausumaan rakennusluvista tai edustamaan kansalaisen/käyttäjän näkökulmaa esim. rakennustapaohjeissa.

Kaupunkikuvatyöryhmän asiantuntijat ohjaamaan rakennuslupavaiheen suunnittelua

Kaupunginhallitus 28.2.2011 §74 tarkensi työryhmän tehtävää eli sen tuli arvioida "merkittäviä rakennuslupia kaupunkikuvan kannalta".  Sen kannanottoa valmisteluun tarvittaisiin, kun ollaan käsittelemässä lainvoimaiselle kaavalle toteutettavia rakennuslupia. 

Alkuvaiheessa työryhmään kuului mm. valtuustoryhmien valitsemat edustajat ja kylien neuvottelukunnan nimeämä edustaja. Kaupunginhallitus 9.6.2014 §261 uudisti työryhmän kokonpanoa ja korosti sen asiantuntijuutta ja riippumattomuutta. Jatkossa työryhmän muodostaisi kaupunginarkkitehti (pj), kaavoituspäällikkö, rakennustarkastaja (Vinberg), ympäristölautakunnan puheenjohtaja ja ulkopuolinen asiantuntija. Kaupunginhallitus myös päätti, että työryhmä valitsee ulkopuolisen asiantuntijan itse. Ja tarvittaessa työryhmä voi kuulla useita asiantuntijoita.

Kaupunkikuvatyöryhmä ympäristölautakunnan alaisuudessa 

Nykyisen hallintosäännön (37§) nojalla ympäristölautakunta päättää kaupunkikuvatyöryhmän perustamisesta ja sen tehtävistä. Koonpanoon lauakunta on määrännyt viranhaltijoina rakennustarkastajan (pj), kaavoituspäällikön ja kaupunginarkkitehdin, sekä ulkopuolisina asiantuntijoina arkkitehdit Pave Mikkonen (Oulu) ja Pia Ilonen (Helsinki). Työryhmään osallistuu luottamushenkilöiden edustajana ympäristölautakunnan puheenjohtaja.

Kaupunkikuvatyöryhmä on antanut lausuntoja rakennuslupapäätöksiin

Kaupungin tietojärjestelmässä (Casem) on yli 100 kirjausta kaupunkikuvatyöryhmästä vuoden 2017 jälkeiseltä ajalta. Useinmiten kyseessä on rakennuslupaan liitetty lyhyt maininta, että työryhmä puoltaa hanketta. 

Joissain tapauksissa työryhmä on arvioinut hanketta hyvinkin perusteellisesti. Esimerkiksi esim. rakennusluvan 2018-111 lausunnossa. Työryhmä määritteli puukerrostalohankkeen "kunnianhimoiseksi" ja pyysi pääsuunnittelijaa miettimään keinoja, millaisilla julkisivuihin tehdyillä muutoksilla "rakennuksesta saataisiin puurakentamista puoltava maamerkki (esim. parvekkeet, katon muoto)".

Olisiko kaupunkikuvatyöryhmän oltava mukana jo kaavoitusvaiheessa

Kaupunkikuvatyöryhmän tulee arvioida "merkittäviä rakennuslupia kaupunkikuvan kannalta". Asia edellyttää lisäpohdintoja: 

-  Voi ajatella että on katsojasta kiinni, mitä voi pitää kaupunkikuvan kannalta merkittävänä. Onkin syytä pohtia kuka ja missä määrittää mikä on "merkittävää kaupunkikuvan kannalta". Ja minkälaisissa lupaprosesseissa työryhmän tulee esittää kannanotto lupaviranomaiselle.

- Kaupunkikuvatyöryhmä lausuu rakennusluvista, eli hankkeista jotka toteutetaan kaavan tultua jo sitä ennen hyväksytyksi; Ollaanko silloin jo myöhässä? Hyvinkin merkittävät kaupunkikuvaan vaikuttavat ratkaisut on tehty jo kaavoituksen yhteydessä, siis ennen lupavaihetta 

- miten työryhmän asiantuntijuutta ja riippumattomuutta on edistetty; entä voiko työryhmä lausunnoillaan horjuttaa lupaviranomaisen riippumattomuutta?

Kaupunkikuvatyöryhmän merkitys vuonna 2021

Tarkastuslautakunta on kutsunut johtavan rakennustarkastaja Hannu Kankaan kertomaan kaupunkikuvatyöryhmän nykyisesestä toiminnasta ja merkityksestä. Myös työryhmässä mukana oleva ympäristölautakunnan puheenjohtaja on kutsuttu asian käsittelyyn. 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jari Kotimäki, tarkastuspäällikkö, jari.kotimaki@rovaniemi.fi

Tarkastuslautakunta kuulee rakennustarkastaja Hannu Kankaan esityksen kaupunkikuvatyöryhmän toiminnasta. Merkitään, että ympäristölautakunnan puheenjohtaja Petri Jaatinen osallistuu asian käsittelyyn.

Merkitään esitys tiedoksi ja huomioidaan tarkastuslautakunnan laatiessa arviointikertomusta vuodelta 2021.

Päätös

Tarkastuslautakunta kuuli rakennustarkastaja Hannu Kankaan esityksen. Lautakunta merkitsi esityksen tiedoksi ja lisäsi esityksen pöytäkirjan liitteeksi 1. Tarkastuslautakunta huomioi esityksen lautakunnan suorittamassa arvioinnissa. 

Lisäksi merkittiin pöytäkirjaan, että ympäristölautakunnan puheenjohtaja Petri Jaatinen osallistui asian käsittelyyn. Kuultavaksi kutsutut osallistuivat kokoukseen etäyhteyden välityksellä.


Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee Kuntalain 410/2015, 136 §:n mukaan vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.