Tarkastuslautakunta, kokous 7.12.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 170 Lähiöt asuinalueena

ROIDno-2020-3777

Valmistelija

  • Jari Kotimäki, tarkastuspäällikkö, jari.kotimaki@rovaniemi.fi

Perustelut

Rovaniemen lähiöt asuinympäristönä

Maankäytön, kaavoituksen ja asumisen arviointiteemaan liittyy ajankohtainen ja myös Rovaniemen kannalta merkityksellinen keskustelu lähiöistä kulttuurisena ja kokemuksellisena asuinympäristönä. Rovaniemellä lähiöinä voidaan pitää noin 3300 asukkaan Ounasrinnettä ja 5600 asukkaan Korkalovaaraa.

Ounasrinteen lähiöprojekti 1996-1997

Ounasrinne oli kohdealueena valtakunnallisessa lähiöprojektissa vuonna 1996-1997. Projektilla pyrittiin sosiaalisen viihtyisyyden parantamiseen ja eriytymisen ehkäisemiseen. Valtion avustusten ja lainoituksen ehdot edellyttivät paikkakunnan työttömien työllistämistä. Projektista on laadittu loppuraportti (Ounasrinteen lähiöprojektin 1996-99 loppuraportti; Matinlassi, Marianne & Salminen, Päivi, Rovaniemen kaupunki, 1999). Ounasrinne on huomioitu alan tutkimuskirjallisuudessa ja opinnäytetöissä. 

Se minkä verran lähiöprojektin kokemuksia on hyödynnetty käytännön toimissa, ei ole selvää. Läheltä seuranneet näkivät kuitenkin sen merkityksen. Esimerkiksi uuden lähiöprojektin käynnistämistä peräävässä valtuustoaloitteessa 7.9.2020 §72 todetaan Ounasrinne-projektista, että ”sen tulokset olivat hyviä, vaikutus asukasviihtyisyyteen ja asukasaktiivisuuteen olivat huomattavia”. 

Valtakunnallinen lähiöohjelma 2020-2022

Parhaillaan on käynnissä hallitusohjelmaan sisältynyt valtakunnallinen lähiöohjelma. Mukana on 13 eri kaupunkia ja mm. joukko tutkimuslaitoksia. Ohjelmalla haetaan poikkihallinnollisia toimia, joilla voidaan ehkäistä asuinalueiden eriytymistä (segregaatiota) ja lisätä asukkaiden hyvinvointia ja osallisuutta. Asuinalueiden elinvoimaisuutta halutaan edistää sekä turvata palveluiden ja asumisen hyvä tasoa.  Eduskunta on osoittanut lähiöohjelmaan yht. 20milj euron rahoituksen.

Eduskunta osoitti rahoituksen "kasvukeskuskaupungeille". Ympäristöministeriö on kuitenkin rajannut haun tietyille kaupungeille (https://ym.fi/-/haku-lahioohjelmaan-2020-2022-on-alkanut). Elinvoimaista ja koko 2010-luvun väestömäärältään kasvanutta keskuskaupunki Rovaniemeä ei kelpuutettu hakijaksi. 

Ministeriön vastauksessa todetaan että "Ympäristöministeriöllä on ollut mahdollisuus rajata ohjelmaan hakukelpoisten kaupunkien joukko. Talousarviotekstiä on tarkennettu myös avustuksen osalta avustusviranomaisen toimesta". 

Korkalovaaran lähiökulttuurin tallentaminen

Korkalovaaran asukasyhdistys on aktiivinen lähiönsä puolestapuhuja. Yhdistys on mm. järjestänyt opastettuja kävelyjä ja ottanut kantaa koulun sijaintiin. Yliopistonlehtori Minni Haanpää on paitsi Korkalovaaran asukasyhdistyksen puheenjohtaja, myös Korkalovaaran lähiökulttuurin tallentaja yhdessä yliopistonlehtori Maria Hakkaraisen kanssa. Suomen kulttuurirahasto tukee hanketta.

Tarkastuslautakunta kuulee kokouksessa Minni Haanpäätä Korkalovaaran asukasyhdistyksen toiminnasta sekä lähiökulttuurihankkeesta.

Onko lähiöt huomioitu Rovaniemen kaupunkistrategiassa ja talousarviossa

Rovaniemen kaupunkistrategian mukaan ydinkeskustan elävöittäminen ja toisaalta kylien elinvoiman vahvistaminen ovat nimetty kaupungin elinvoimaisuutta vahvistaviksi strategisiksi tavoitteiksi. Lähiöitä ei ole mainittu tässä yhteydessä.

Vuoden 2021 talousarviossa lähiöt on epäsuorasti huomioitu osallisuuden ja vaikuttamisen yhteydessä. Osallisuuden toimintamallin laatimisella edistettäisiin niin asukkaiden omaehtoista osallisuutta kuin heidän vaikutusmahdollisuuksia. Vuonna 2021 on myös aiottu selvittää vaihtoehdot osallistuvan budjetoinnin aloittamiseksi. Tässä yhteydessä budjettikirjassa on maininta lähiöistä: ”Selvityksessä huomioidaan erityisesti kaupungin lähiöiden/kaupunginosien ja kylien elinvoimaisuuden edistäminen” (TA 2021. s 38).

Kaupunkiorganisaatiossa osallisuus ja vaikuttaminen on vastuutettu kaupunginhallituksen alaiselle viestintä-, markkinointi- ja osallisuuspalveluille. Erityisasiantuntija Katja Mäntylä osallistuu läsnäolevana kokoukseen ja häntä kuullaan tarvittaessa myöhemmässä kokouksessa osallisuudesta ja vaikuttamisesta sekä suunnitelluistä lähiötoimista. 

Vuoden 2022 talousarviossa ei ole tavoitteita lähiötyölle. Mutta henkilöstösuunnitelmassa on elinvoimapalvelujen erityssuunnittelijan kohdalla maininta että "esim. Korkalovaaran lähiöprojekti". Tarkastuslautakunta seuraa toimien edistymistä.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jari Kotimäki, tarkastuspäällikkö, jari.kotimaki@rovaniemi.fi

Tarkastuslautakunta kuulee asiantuntijaksi kokoukseen kutsuttua yliopistonlehtori Minni Haanpäätä. 

Merkitään että erityisasiantuntija Katja Mäntylä osallistuu läsnsäolevana asian käsittelyyn.

Tarkastuslautakunta jatkaa arviointia, jossa huomioidaan lähiöt osana asumisen, maankäytön ja kaavoituksen arviointia.

Päätös

Merkittiin pöytäkirjaan, että varapuheenjohtaja Markus Lohi poistui kokouksesta asian käsittelyn aikana kello 16:55.

Puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan ollessa estyneitä, tarkastuslautakunta päätti yksimielisesti, että lautakunnan tilapäisenä puheenjohtajana kokouksen loppuun asti toimii Petri Keihäskoski.

Tarkastuslautakunta kuuli yliopistolehto Minni Haanpään esityksen. Merkittiin pöytäkirjaan, että Haanpää osallistui kokoukseen läsnäolevana kaupunginhallituksen kokoushuoneesta. Lautakunta merkitsi esityksen tiedoksi ja lisäsi esityksen pöytäkirjan liitteeksi 1. Tarkastuslautakunta huomioi esityksen lautakunnan suorittamassa arvioinnissa.

Lisäksi merkittiin pöytäkirjaan, että erityisasiantuntija Katja Mäntylä osallistui asian käsittelyyn etäyhteyden välityksellä. 


Muutoksenhaku

OIKAISUVAATIMUSOHJEET

Tähän päätöksen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa kuntalain 137 §:n mukaan tehdä:

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä

  • kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. 

Oikaisuvaatimus on toimitettava Rovaniemen kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä. 

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. 

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Tarkastuslautakunta

Kirjaamon yhteystiedot:

Postiosoite: PL 8216, 96101 Rovaniemi

Käyntiosoite: Osviitta asiointipiste, Koskikatu 25, 2. kerros, Rovaniemi

Sähköpostiosoite: kirjaamo(at)rovaniemi.fi, 

henkilö- ja arkaluonteisia tietoja sisältävät sähköpostit osoitteesta: https://turvaposti.rovaniemi.fi osoitteeseen kirjaamo(at)rovaniemi.fi

Faksinumero: 016 322 6450

Puhelinnumero: 016 3221

Kaupunginkirjaamon aukioloaika: ma - pe kello 9 - 15

 

Paperisten asiakirjojen on oltava toimitettuna Osviitta asiointipisteeseen viimeistään määräajan viimeisenä päivänä kello 15:een mennessä.

Osviitta asiointipiste: ma - to kello 9.00 - 16.30, pe kello 9.00 - 15.30

Osviitan kesäaukiolo (kesä-heinäkuu): ma - to 9.00 - 16.00; pe 9.00 - 15.00

 

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

  • päätös, johon haetaan oikaisua

  • miten päätös halutaan oikaistavaksi 

  • millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero.

Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Oikaisuvaatimuksen maksu

Oikaisuvaatimuskäsittely on maksutonta.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Rovaniemen kaupungin kirjaamosta.

Pöytäkirjan allekirjoitus- ja tarkastuspäivä sekä pöytäkirjan yleiseen tietoverkkoon nähtäväksi vientipäivämäärä on esitetty kunkin pöytäkirjan allekirjoitussivulla.

Asianosaiselle lähetettyyn otteeseen on merkitty päätöksen lähettämispäivä ja -tapa.