Tarkastuslautakunta, kokous 7.12.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 173 Salassapidettävät päätökset osana tarkastuslautakunnan arviointia

ROIDno-2020-3777

Valmistelija

  • Juuso Kataja, vs. kaupunkitarkastaja, juuso.kataja@rovaniemi.fi

Perustelut

Tarkastuslautakunnan tiedonsaantioikeus

Tarkastuslautakunnalla on salassapitoa koskevien säännösten estämättä oikeus saada kunnan viranomaisilta tiedot ja nähtävikseen asiakirjat, joita se pitää tarpeellisina arviointitehtävän hoitamiseksi (kuntalaki 124 § 1 mom.). Asiakirjoja koskeva tietojensaantioikeus on rajattu koskemaan kunnan hallussa olevia asiakirjoja. Tarkastuslautakunnalla tietojensaantioikeus on toimielimenä ja tietojensaantioikeutta käytetään lautakunnan tekemän päätöksen perusteella. 

Kaksi näkökulmaa salassa pidettävien päätösten arviointiin

Salassa pidettäviä päätöksiä voidaan karkean jaon mukaan käsitellä kahdesta näkökulmasta. Ensinnäkin tarkastuslautakunnalla tulee olla mahdollisuus perehtyä kaikkiin peruskaupungin toimielinten päätöksiin, että se pystyy toteuttamaan sille kuntalaissa säädettyä tehtävää arvioida, kuinka valtuuston asettamat tavoitteet ovat toteutuneet. Kunnan viranomaiset, niin toimielimet kuin viranhaltijatkin tekevät salassapitoa edellyttäviä päätöksiä, joita tarkastuslautakunnan voi olla aihetta tarkastella tarkemmin arviointia varten.

Toiseksi tarkastuslautakunta on voitava salassa pidettävien päätösten salassapitoperusteita sekä muita salassa pidettäväksi merkittyihin päätöksiin liittyviä hallinnollisia menettelyjä. Päätöksiä voidaan tarkastella mm. julkisuusperiaatteen toteutumisen näkökulmasta.

Tarkastuslautakunta päättää salassa pidettäviin päätöksiin perehtymisestä

Tarkastuslautakunta on edellisellä toimikaudellaan perehtynyt erityisesti kaupunginhallituksen salassa pidettäviin päätöksiin. Lautakunta on kutsunut  viranhaltijan esittelemään salassa pidettäväksi merkittyjä päätöksiä tarkastuslautakunnan kokoukseen. Päätökset on tarkastuslautakunnalle esitelty suullisesti.

Nyt toimikautensa aloittaneen tarkastuslautakunnan on hyvä salassa pidettävien päätösten arvioinnin painopisteiden määrittämisen lisäksi hyvä keskustella siitä, kuinka lautakunta haluaa käytännössä toteuttaa salassa pidettävien päätösten arviointia.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jari Kotimäki, tarkastuspäällikkö, jari.kotimaki@rovaniemi.fi

Tarkastuslautakunta käy keskustelun salassa pidettävistä päätöksistä osana arviointia. Lautakunta merkitsee keskustelun tiedoksi.

Päätös

Tarkastuslautakunta kävi keskustelun salassa pidettävien päätösten arvioinnista. Käyty keskustelu merkittiin tiedoksi ja se otetaan huomioon asian jatkovalmistelussa.


Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee Kuntalain 410/2015, 136 §:n mukaan vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.