Tarkastuslautakunta, kokous 7.12.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 174 Tarkastuslautakunnan kokousaikataulu kevätkaudelle 2022

Valmistelija

  • Juuso Kataja, vs. kaupunkitarkastaja, juuso.kataja@rovaniemi.fi

Perustelut

Kokouksen koolle kutsumisesta

Kaupunginvaltuuston hyväksymän hallintosäännön mukaisesti toimielin päättää kokoustensa ajan ja paikan. Kokous pidetään myös, milloin puheenjohtaja katsoo kokouksen tarpeelliseksi tai enemmistö toimielimen jäsenistä tekee puheenjohtajalle esityksen kokouksen pitämisestä ilmoittamansa asian käsittelyä varten. Tällöin puheenjohtaja määrää kokousajan. Puheenjohtaja voi perustellusta syystä peruuttaa kokouksen

Kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä käsiteltävät asiat. Esityslista, joka sisältää selostuksen käsiteltävistä asioista ja ehdotukset toimielimen päätöksiksi, lähetetään kokouskutsun yhteydessä, jolleivat erityiset syyt ole esteenä.

Toimielin voi pitää kokouksen sähköisesti edellyttäen, että läsnä oleviksi todetut ovat keskenään yhdenvertaisessa näkö- ja ääniyhteydessä. Kokouskutsu, esityslista, liitteet ja oheismateriaali voidaan lähettää sähköisesti ja saattaa sähköisesti saataville.

Todetaan vielä että tarkastuslautakunnan päätöksen 16.9.2021 §124 mukaisesti kokouskutsu ja esityslista jaetaan aina myös tarkastuslautakunnan varajäsenille

Varajäsenen kutsuminen

Hallintosäännön mukaan toimielimen jäsen kutsuu varajäsen sijaansa. Myös puheenjohtaja, esittelijä tai toimielimen sihteeri voivat toimittaa kutsun varajäsenelle. Tavoitettavuuden kannalta varmin menettely on, että jäsenet pitävät itse yhteyttä varajäseneensä, sekä huolehtivat tarvittaessa varajäsenen kokoukseen kutsumisesta.

Kokousaikataulu kevätkaudelle 2022

Tarkastuslautakunnan on tarkoituksenmukaista päättää kevätkauden 2022 kokousaikataulusta toukokuulle saakka. Kokoukset pidettäisiin kerran kuukaudessa ja säännönmukaisena ajankohtana olisi kuukauden toinen tiistai kello 16:00 alkaen. Poikkeuksena olisi maaliskuu, jolloin kokouspäiväksi esitetään kuukauden kolmatta tiistaita. Kokousajankohdiksi ehdotetaan:

11.1.2022 klo 16:00

8.2.2022 klo 16:00

15.3.2022 klo 16:00

12.4.2022 klo 16:00

10.5.2022 klo 16.00 

Kokoukset vielä touko-kesäkuussa tilinpäätöksen ja arviointikertomuksen käsittelyn vuoksi

Tilintarkastajan tulee tarkastaa kunnan hallinto, kirjanpito ja tilinpäätös toukokuun loppuun mennessä. Vasta saatuaan tilintarkastajan antaman tilintarkastuskertomuksen, lautakunta voi valmistella tilinpäätösasiat valtuustoa varten. Valtuuston tulee käsitellä tilinpäätös kesäkuun loppuun menessä. Tilinpäätöksen yhteydessä valtuusto käsittelee arviontikertomuksen, jonka valmistuminen voi yhtälailla siirtyä toukokuun lopulle.

Tilinpäätösaikataulusta seuraa, että lautakunta joutuu kokoontumaan vielä touko-kesäkuun kuluessa erikseen päätettävänä ajankohtana.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jari Kotimäki, tarkastuspäällikkö, jari.kotimaki@rovaniemi.fi

Tarkastuslautakunta päättää kokousaikataulusta kevätkaudelle 2022. 

Päätös

Tarkastuslautakunta päätti, että kevätkauden 2022 kokoukset pidetään seuraavan aikataulun mukaisesti:

11.1.2022 klo 16:00

8.2.2022 klo 16:00

15.3.2022 klo 16:00

12.4.2022 klo 16:00

10.5.2022 klo 16.00 

Tarkastuslautakunnan koulutusaikataulusta päätetään erikseen. 


Muutoksenhaku

OIKAISUVAATIMUSOHJEET

Tähän päätöksen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa kuntalain 137 §:n mukaan tehdä:

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä

  • kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. 

Oikaisuvaatimus on toimitettava Rovaniemen kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä. 

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. 

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Tarkastuslautakunta

Kirjaamon yhteystiedot:

Postiosoite: PL 8216, 96101 Rovaniemi

Käyntiosoite: Osviitta asiointipiste, Koskikatu 25, 2. kerros, Rovaniemi

Sähköpostiosoite: kirjaamo(at)rovaniemi.fi, 

henkilö- ja arkaluonteisia tietoja sisältävät sähköpostit osoitteesta: https://turvaposti.rovaniemi.fi osoitteeseen kirjaamo(at)rovaniemi.fi

Faksinumero: 016 322 6450

Puhelinnumero: 016 3221

Kaupunginkirjaamon aukioloaika: ma - pe kello 9 - 15

 

Paperisten asiakirjojen on oltava toimitettuna Osviitta asiointipisteeseen viimeistään määräajan viimeisenä päivänä kello 15:een mennessä.

Osviitta asiointipiste: ma - to kello 9.00 - 16.30, pe kello 9.00 - 15.30

Osviitan kesäaukiolo (kesä-heinäkuu): ma - to 9.00 - 16.00; pe 9.00 - 15.00

 

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

  • päätös, johon haetaan oikaisua

  • miten päätös halutaan oikaistavaksi 

  • millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero.

Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Oikaisuvaatimuksen maksu

Oikaisuvaatimuskäsittely on maksutonta.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Rovaniemen kaupungin kirjaamosta.

Pöytäkirjan allekirjoitus- ja tarkastuspäivä sekä pöytäkirjan yleiseen tietoverkkoon nähtäväksi vientipäivämäärä on esitetty kunkin pöytäkirjan allekirjoitussivulla.

Asianosaiselle lähetettyyn otteeseen on merkitty päätöksen lähettämispäivä ja -tapa.