Tarkastuslautakunta, kokous 7.12.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 168 Tarkastuslautakunnan lausunto hallintosääntöluonnoksesta

ROIDno-2021-2920

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Miikka Ruokamo, kaupunginlakimies, miikka.ruokamo@rovaniemi.fi

Perustelut

Rovaniemen kaupungin hallintosääntö uudistettiin 1.1.2020 lukien. Keväällä 2021 toteutettiin erilliset organisaatiouudistuksen toteutumisen arviointia koskeneet kyselyt kaupunginvaltuuston jäsenille sekä esimies- tai asiantuntija-asemassa oleville viranhaltijoille ja toimessa työskenteleville. Valtuutettujen kysely toteuttiin osana valtuuston itsearviointikyselyä. Kyselyihin vastanneet saivat arvioida organisaatiouudistuksen toteutumista sekä esittää mitä toimenpiteitä uudistuksen jatkokehittämiseksi tulisi tehdä.

Arvioinnissa nousi esille seuraavia muutostarpeita:

 • sivistys- ja hyvinvointipalvelut toimiala ei ole hallitava kokonaisuus
 • toimialajohtajien tulisi voida keskittyä enemmän strategiseen johtamiseen
 • kaupunginhallituksen mahdollisuutta strategiseen johtamiseen sekä maankäytön suunnitteluun tulee parantaa
 • tilapalvelujen hallintaa tulee kehittää
 • lapsiperhe- ja nuorisoasioiden jaosto ei ole onnistunut tehtävissään
 • omistajaohjausta tulee selkiyttää
 • edellisessä hallintosääntöuudistusprosessissa ei kuultu riittävästi valtuustoryhmiä eikä viranhaltijoitakaan eikä uudistuksen tavoitteita määritelty riittävästi
   

Vuoden 2023 alusta voimaan tuleva sote-uudistus vaikuttaa merkittävästi kuntien toimintaan ja talouteen. Se vaikuttaa muun muassa kuntien tehtäviin ja niitä koskevaan rahoitukseen, verotusoikeuteen ja valtionosuusjärjestelmään, omaisuuteen, velkoihin ja sopimuksiin sekä henkilöstöön.

Hallintosääntötyhmä on 1.9.2021 keskustellut ja antanut näkemyksensä tavoitteista ja aikataulusta hallintosäännön muutokselle. 

Päätösehdotus

Esittelijä

Ulla-Kirsikka Vainio, kaupunginjohtaja, ulla-kirsikka.vainio@rovaniemi.fi

Kaupunginhallitus päättää hyväksyä mahdollisen hallintosääntömuutoksen tavoitteet ja aikataulun seuraavasti:

 1. Hallintosäännön muuttaminen valmistellaan ja toteutetetaan kahdessa vaiheessa;

  1. Ensimmäisen vaiheen muutokset 1.1.2022 alkaen

  2. Toisen vaiheen muutokset 1.1.2023 alkaen.

 

 1. Ensimmäisen vaiheen tavoitteet

  1. Toimialat organisoidaan hallittaviksi kokonaisuuksiksi.

  2. Luottamushenkilöorganisaatio ja toimielinten tehtävät hallittaviksi ja palvelujen järjestämisen näkökulmasta toimiviksi kokonaisuuksiksi.

  3. Määritellään konsernijohto ja määrätään konsernijohdon tehtävät ja toimivallan jako konsernijohtoon kuuluvien välillä.

  4. Tarkistetaan luottamushenkiöiden taloudelliset etuudet - luku.

  5. Tehdään muut tarvittavat muutokset, esim.lainsäädännöstä tulevat muutostarpeet, virheet, tekniset muutokset.

  6. Aikataulu: kaupunginvaltuusto käsittelee kaupunginhallituksen esityksen hallintosäännöksi joulukuussa 2021, muutokset tulevat voimaan 1.1.2022 alkaen.

 

 1. Toisen vaiheen tavoitteet

  1. Sote-uudistuksen edellyttämät muutostarpeet organisaatiossa ja hallintosäännössä arvioidaan.

 • arvioidaan hyvinvointilautakunnan, hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen jaoston sekä lapsiperhe- ja nuorisoasioiden jaoston tarve ja tehtävät

 1. Selkeytetään tilojen rakentamista ja hallintaa koskevat säännökset.

 2. Muut mahdolliset muutostarpeet.

 3. Aikataulu: kaupunginvaltuusto käsittelee kaupunginhallituksen esityksen hallintosäännöksi toukokuussa 2022, jotta vuoden 2023 talousarvio voidaan laatia uuden organisaaiton mukaiseksi. Muutokset tulevat voimaan 1.1.2023 alkaen.

 

 1. Mahdolliset hallintosäännön muutokset toteutetaan siten, että 

  1. Valmistelu tapahtuu avoimesti vuoropuhelussa luottamushenkiöiden ja viranhaltijaorganisaation kesken ja

  2. Uudistuksen toimeenpano on johdonmukaista ja tuettua.

Päätös

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti kaupunginjohtajan esityksen mukaisesti.

Valmistelija

Miikka Ruokamo, kaupunginlakimies, miikka.ruokamo@rovaniemi.fi

Perustelut

Kunnan hallintosäännöstä säädetään kuntalain 90 §:ssä. Hallintosäännössä annetaan tarpeelliset määräykset, jotka koskevat hallinnon ja toiminnan järjestämistä, päätöksenteko- ja hallintomenettelyä sekä valtuuston toimintaa. Hallintosääntö on kunnan hallinnon ja toiminnan keskeinen ohjausväline.

Rovaniemen kaupungin hallintosäännön muutosta on valmisteltu syksyn 2021 aikana. Kaupunginhallitus on asettanut 16.8.2021 § 319 hallintosääntötyöryhmän, johon nimettiin jäseniä valtuustoryhmien keskuudesta. Hallintosääntötyöryhmä kokoontui käsittelemään hallintosääntöä syksyn aikana 6 kertaa.

Kaupunginhallitus on erikseen asettanut hallintosääntömuutokselle tavoitteet ja aikataulun 13.9.2021 § 353. Muutos on jaettu kahteen osaan, jossa ensimmäisen vaiheen muutokset on tarkoitus tulla voimaan vuoden 2022 alusta ja toisen vaiheen muutokset vuoden 2023 alusta alkaen, kun sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut siirtyvät hyvinvointialueille.

Ensimmäisen vaiheen muutoksen tavoitteet olivat seuraavat:

  1. Toimialat organisoidaan hallittaviksi kokonaisuuksiksi.
  2. Luottamushenkilöorganisaatio ja toimielinten tehtävät hallittaviksi ja palvelujen järjestämisen näkökulmasta toimiviksi kokonaisuuksiksi.
  3. Määritellään konsernijohto ja määrätään konsernijohdon tehtävät ja toimivallan jako konsernijohtoon kuuluvien välillä.
  4. Tarkistetaan luottamushenkiöiden taloudelliset etuudet - luku.
  5. Tehdään muut tarvittavat muutokset, esim.lainsäädännöstä tulevat muutostarpeet, virheet, tekniset muutokset.

Rovaniemen kaupungin toimielinorganisaatiota ehdotetaan muutettavaksi. Elinvoimapalvelut -toimialalle ehdotetaan perustettavaksi yhdyskuntasuunnittelun lautakunta, johon siirretään elinvoimalautakunnalta maankäytön suunnittelu- ja kaupunkisuunnittelupalvelut, yhdyskunta- ja kunnallistekniset palvelut sekä paikkatieto- ja tonttipalvelut. Uudistuksen toteutuessa elinvoimalautakunta vastaisi edelleen elinkeino- ja yrityspalveluista, kansainvälisistä palveluista, maaseudun ja kylien kehittämispalveluista, työllisyyspalveluista sekä ruoka- ja puhtauspalveluista. Jätejaosto siirtyisi elinvoimalautakunnalta yhdyskuntasuunnittelun lautakuntaan. 

Muutoksia ehdotetaan myös Rovaniemen kaupungin konsernijohtoon. Nykyisessä hallintosäännössä konsernijohtoon kuuluvat kaupunginhallituksen ja kaupunginjohtajan lisäksi toimialajohtajat sekä sivistys-, hyvinvointi- ja elinvoimalautakunnat omien tehtäväalueidensa osalta. Konsernijohtoa ehdotetaan tiivistettäväksi kaupunginhallitukselle, jolloin konsernijohtoon kuuluisivat kaupunginhallitus, kaupunginjohtaja sekä viranhaltijoista konsernitalouspäällikkö. Samalla kaupunginhallitukselta ehdotetaan siirrettäväksi maankäytön tehtäviä yhdyskuntasuunnittelun lautakunnalle.

Luottamushenkilöiden taloudellisia etuuksia on käsitelty nimitysjaostossa 17.11.2021 § 17. Hallintosäännön mukaan nimitysjaoston tehtävänä on laatia ehdotus palkkiosäännöksi. Nimitysjaoston muutosehdotukset on sisällytetty liitteenä olevaan ehdotukseen.

Lisäksi ehdotus sisältää muutoksia ja tarkennuksia mm. kaavoituspäällikön tehtäviin, kylien kehittämisjaoston tehtäviin ja toiminta-alueeseen, tiedonhallintaan ja arkistointiin ja nimitysjaoston tehtäviin.   

Päätösehdotus

Esittelijä

Ulla-Kirsikka Vainio, kaupunginjohtaja, ulla-kirsikka.vainio@rovaniemi.fi

Kaupunginhallitus päättää pyytää toimielimiltä lausunnot hallintosääntöluonnoksesta vuoden 2021 loppuun mennessä.

Päätös

Henri Ramberg esitti Riku Tapion kannattamana, että poistetaan hallintosääntöluonnoksen sivulta 41 § 57 9 kohta: “kaupunginjohtajan tai toimialajohtajan” ja lisätään tilalle sana: “toimielimen”.

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti Rambergin estiyksen mukaisesti.

Muilta osin kaupunginhallitus päätti yksimielisesti kaupunginjohtajan esityksen mukaisesti.

Riku Tapio esitti Raija Kerättären ja Eemeli Kajulan kannattamana, että lisäksi kaupunginhallitus päättää, että kaupunginhallituksen päätettäväksi tuodaan voimassa olevan hallintosäännön 56 §:n 4 momentin mukaisesti esitys niistä johtavista viranhaltijoista, jotka kaupunginhallitus valitsee.

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti Tapion esityksen mukaisesti.

Valmistelija

 • Jari Kotimäki, tarkastuspäällikkö, jari.kotimaki@rovaniemi.fi
 • Juuso Kataja, vs. kaupunkitarkastaja, juuso.kataja@rovaniemi.fi

Perustelut

Hallintosääntö on kuntalain 90§ nojalla annettava "kuntanormi". Hallintosäännössä valtuusto antaa kuntalakia täydentävät määräykset 1) hallinnon ja toiminnan järjestämisestä, 2) päätöksenteko- ja hallintomenettelystä sekä 3) valtuuston toiminnasta. Hallintosäännöllä voidaan joissain tilanteissa myös poiketa kuntalain "pääsäännöstä". Kunta voi päättää toisin esimerkiksi vaakunan käytöstä (5§) omistajaohjauksen toteuttamisesta ja konsernivalvonnan järjestämisestä (48§) tai liikelaitoksen investoinneista (67§).

Kaupunginhallitus valmistelee uutta hallintosääntöä valtuustoa varten. Toimielimiltä on pyydetty lausunnot hallintosääntöluonnoksesta. Muutoksina nykysääntöön näkyy mm. konsernijohdon roolin selkeyttäminen sekä yhdyskuntasuunnittelulautakunnan perustaminen. 

Nyt kyseessä on uudistuksen ensimmäinen vaihe. Uudistuksen seuraavassa vaiheessa hallintosääntöön tuotaisiin muutokset, joita edellytetään sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen siirtyessä vuoden 2023 alusta hyvinvointialueiden vastuulle. 

Tarkastuslautakunnan ei tule esittää kannanottoja valmistelussa oleviin asioihin, joita se tulee arvioimaan myöhemmin. Tämä on huomioitava myös kun kyse on valmistelussa olevasta hallintosäännöstä. Lautakunnan on kuitenkin jo tässä vaiheessa aiheellista ottaa kantaa hallintosääntöluonnoksen 9. lukuun (§:t 84-91), jossa kyse on tarkastuslautakuntaa itseään koskevista asioista. 

Mikäli tarkastuslautakunta esittäisi 9. luvun määräyksistä toisenlaisen käsityksen, lähtökohtana on että kaupunginhallitus saattaisi ne muutoksitta valtuustolle. Sillä kuntalain 122§ mukaan kunnanhallitus voi poiketa lautakunnan omaan toimintaansa liittyvästä esityksestä vain hallintosäännön "yhteensovittamiseen liittyvästä perustellusta syystä". 

Nyt ehdotettu 9. luku ei poikkea voimassa olevan hallintosäännön tekstistä, eikä sääntöön myöskään liity välitöntä muutostarvetta. Mahdollisesti tarvittavat muutokset voidaan huomioida esimerkiksi uudistuksen seuraavan vaiheen yhteydessä.

Päätösehdotus

Esittelijä

 • Jari Kotimäki, tarkastuspäällikkö, jari.kotimaki@rovaniemi.fi

Tarkastuslautakunta toteaa, että sillä ei ole lausuttavaa hallintosääntöluonnoksen tarkastuslautakuntaa koskevista 9. luvun määräyksistä.

Päätös

Tarkastuslautakunta päätti esittelijän ehdotuksen mukaisesti.

Tiedoksi

Kaupunginhallitus

Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee Kuntalain 410/2015, 136 §:n mukaan vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.