Tarkastuslautakunta, kokous 7.12.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 172 Toimielinseuranta arvioinnin tukena

ROIDno-2020-3777

Valmistelija

  • Juuso Kataja, vs. kaupunkitarkastaja, juuso.kataja@rovaniemi.fi

Perustelut

Tarkastuslautakunnan arvioinnissa keskeinen kohde on kunnanhallitus, jolle kuntalaki määrää vastuun kunnan toiminnan, kunnan talouden ja kunnan hallinnon johtamisesta. Kunnanhallitusta lautakunta arvioi myös siksi, että se osana konsernijohtoa käyttää "omistajan ääntä" eli vastaa omistajaohjauksen toteuttamisesta ja konsernivalvonnan järjestämisestä. Se mitä on kunnanhallituksesta on määrätty tarkoittaa Rovaniemen kaupungissa kaupunginhallitusta.

Keskeistä tarkastuslautakunnan tekemässä arvioinnissa on seurata valtuuston tahdon toteutumista. Siksi arviointi ei voi rajautua yksin kaupunginhallitukseen. Kaikki toimielimet kuin myös merkittävimmät konserniyhteisöt huomidaan arvioinnin yhteydessä. Arvioinnin piirissä on kunnan oma toiminta ja myös ne tavoitteet joita kaupunki on omistajana asettanut tytäryhteisöilleen. 

Aiempina vuosina tarkastuslautakunta on seurannut eri toimielinten päätöksentekoa siten, että lautakunnan jäsenillä ja viranhaltijoilla on ollut nimetyt toimielimet (ns. nimikkolautakunnat) seurantavastuullaan. Lähdeaineistona seurannassa on käytetty mm. päätöspöytäkirjoja.  

Toimielinseurannalla on pyritty tukemaan lautakunnan vastuulle määrättyä arviointia. Huomiota on kiinnitetty patsi talousarvion, myös kaupunkistrategian täytäntöönpanoon. Lisäksi seurannassa on huomioitu tarkastuslautakunnan erikseen nimeämät arviointikohteet. Tehdyistä havainnoista on käyty keskustelu tarkastuslautakunnassa. Tarpeellisilta osiltaan havainnot on huomioitu annetussa arviointikertomuksessa. 

Toimikautensa aloittaneen tarkastuslautakunnan on perusteltua käydä keskustelu siitä, kuinka toimielinseurannan vaikuttavuutta voitaisiin kehittää ja sitoa seuranta tiiviimmin osaksi lautakunnan suorittamaa arviointia. Toimielinseurannan painopisteitä voisi keskittää tarkastuslautakunnan vuosittain arviointisuunnitelmassa määriteltyihin arviointiteemoihin sekä valtuuston toimielimille talousarviossa asettamiin tavoitteisiin. 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jari Kotimäki, tarkastuspäällikkö, jari.kotimaki@rovaniemi.fi

Tarkastuslautakunta käy keskustelun toimielinseurannan kehittämisestä. Merkitään käyty keskustelu tiedoksi.

Päätös

Tarkastuslautakunta kävi keskustelun toimielinseurannan kehittämisestä. Käyty keskustelu merkittiin tiedoksi ja se otetaan huomioon asian jatkovalmistelussa.