Tarkastuslautakunta, kokous 9.11.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 153 Kaupunginarkkitehdin havaintoja yhdyskuntasuunnittelusta

ROIDno-2020-3777

Valmistelija

  • Jari Kotimäki, tarkastuspäällikkö, jari.kotimaki@rovaniemi.fi

Perustelut

Tarkastuslautakunta arvioi teema-arviointina asumisen, kaavoituksen ja maankäytön asioita. Lautakunta sai kaavoituspäällikön kuulemisen yhteydessä tietoa myös kaupungin elinvoimapalvelut -toimialaan kuuluvan kaavoitusyksikön henkilöstöresursseista. Henkilöstöön kuuluu yhdeksän asiantuntijaa, joista yksi on kaupunginarkkitehti. Vuonna 2018 kaavoituksessa työskenteli 4 arkkitehtia. Käydyssä keskustelussa lautakunta edellytti lisäselvitystä arkkitehdin työstä, sekä siitä minkälaisella arkkitehtiresurssilla kaavoitusyksikkö vastaa tehtävistään.

Lähtökohtana isommissa kunnissa on, että arkkitehti suunnittelee ja ohjaa vaativimpia kaavahankkeita sekä ohjaa myös arkkitehtisuunnittelua tekeviä konsultteja. Arkkitehti myös osallistuu merkittävien rakennushankkeiden valmisteluun ja laatii taustaselvityksiä esimerkiksi kunnalle merkityksellisen kiinteistön sijaintia harkittaessa.  Arkkitehti myös antaa lausuntoja rakennusvalvonnalle.

Lautakunta on pyytänyt kuultavaksi kaupunginarkkitehti Sipi Hintsasen. Ennakkoon asetetut kysymykset/keskusteluteemat ovat seuraavat:

- miten pitkällä aikajänteellä ja minkälaiselle västömäärälle Rovaniemi toteuttaa kaavasuunnittelua 

- onko kaupungin maapolitiikka ja mm. maanhankinta sovitettu yhteen kaavoituksen kanssa

- miten kaupunginarkkitehti osaltaan vastaa kaavahankkeiden valmistelusta sekä hyvän kaupunkikuvan luomisesta

- miten kaavoituksen asiantuntijuutta edustava kaupunginarkkitehti näkee tilanteet, joissa myös varsin tuoreeesta kaavasta on voitu poiketa poikkeuslupamenettelyssä 

- onko laadukkaita arkkitehtipalveluja saatavissa ostopalveluna; onko ostopalveluna toteutettava suunnittelu helposti sovitettavissa kaupungin omaan suunnittelutyöhön

- miten maankäyttö- ja rakennuslain kokonaisuudistuksen arvioidaan vaikuttavan kaavoitukseen

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jari Kotimäki, tarkastuspäällikkö, jari.kotimaki@rovaniemi.fi

Tarkastuslautakunta kuulee kaupunginarkkitehti Sipi Hintsasen esityksen. Merkitään esitys tiedoksi.

Lautakunta huomioi esityksen havainnot lautakunnan arvioinnissa. 

Päätös

Tarkastuslautakunta kuuli kaupungnarkkitehti Sipi Hintsasen esityksen. Lautakunta merkitsi esityksen tiedoksi ja lisäsi esityksen pöytäkirjan liitteeksi 1. Tarkastuslautakunta huomioi esityksen lautakunnan suorittamassa arvioinnissa.


Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee Kuntalain 410/2015, 136 §:n mukaan vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.