Tarkastuslautakunta, kokous 9.11.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 148 Kaupunkitarkastajan virkavalinta

ROIDno-2019-3003

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Jari Kotimäki, tarkastuspäällikkö, jari.kotimaki@rovaniemi.fi

Perustelut

Kaupunkitarkastaja on irtisanoutunut virastaan 30.6.2021 siirtyessään toisen työnantajan palvelukseen. Kaupunkitarkastaja yhdessä tarkastuspäällikön kanssa muodostaa lautakunnan alaisen virkahenkilöstön. Tarkastuslautakunta on kokouksessaan 16.6.2021 § 97 päättänyt, että toimet viran täyttämiseksi käynnistetään 14.7.2021 pidettävässä kokouksessa. Kaupunkitarkastajan viranhoito on järjestetty määräaikaisena sijaisuutena ajalle 1.7.2021-30.9.2021.

Viran perustamisen yhteydessä syksyllä 2015 määriteltiin osaamisen ja kelpoisuuden vaatimukset. Tuolloin lautakunnassa katsottiin tehtävän painottuvan talouteen. Ja sen perusteella soveltuvaksi tutkinnoksi määritettiin kauppatieteen maisterin tutkinto tai jokin vastaavan tason tutkinto, jota on täydennetty opinnoilla laskentatoimen tai rahoituksen alalta.

Tarkastuslautakunnan kuntalakiin perustuvat tehtävät muodostuvat tarkastustoimen tehtävistä, talouden ja toiminnan arvioinnista sekä sidonnaisuusilmoituksiin liittyvistä tehtävistä. Uuden kuntalain myötä painopiste on siirtynyt yhä enemmän konserninäkökulmaa huomioivaksi. Osaamista erityisesti kaupungin arviointityössä tulee vahvistaa. Kaupunkitarkastajalta edellytettävät osaamisvaatimukset on syytä päivittää vastaamaan nykyisen viranhoidon tarpeita. 

Soveltuvana kelpoisuusvaatimuksena voidaan edelleen pitää ylempää korkeakoulututkintoa. Virkavalinnassa tulee erityisesti huomioiduksi tutkinto, joka on suoritettu oikeustieteestä, yhteiskuntatieteistä tai kauppatieteistä.

Kelpoisuusvaatimuksen ohella viran menestyksekäs hoito edellyttää hyvää perehtyneisyyttä, sekä työkokemusta kunnan tai kuntakonsernin asiantuntijatehtävissä. Erityistä merkitystä on kokemuksella, joka on hankittu arviointityössä. 

Kaupunkitarkastajan valitsee tarkastuslautakunta. Virkasuhteen julistaa haettavaksi valitseva viranomainen. Avoimeksi jääneen viran kelpoisuusehdot vahvistaa se toimielin, jonka alaisuuteen virka kuuluu. Toistaiseksi voimassa oleviin virkasuhteisiin tehtävät henkilövalinnat tulee päättää esittelystä. Toimiohjeet virka-asioissa kuvataan hallintosäännössä, jonka kaupunginvaltuusto on hyväksynyt kuntalain nojalla.

Kaupunginhallitus on 19.10.2020 § 341 päättänyt, että toimielinten valitsemien viranhaltijoiden palkasta päättää valitseva toimielin. Kelpoisuusvaatimusten muuttuminen ei lähtökohtaisesti vaikuta tehtävän vaativuuteen ja sitä kautta kaupunkitarkastajan virkapalkan tasoon. Palkka on hinnoittelun ulkopuolinen, hinnoittelu 99999999 ja palkkaus on 01.04.2021 alkaen 4485,07 €.

Tarkastuslautakunta kuulee kokouksessa Rovaniemen kaupungissa noudatetusta henkilöstöpolitiikasta henkilöstöjohtaja Antti Määttää. 

Päätösehdotus

Esittelijä

Jari Kotimäki, tarkastuspäällikkö, jari.kotimaki@rovaniemi.fi

Tarkastuslautakunta päättää

1. vahvistaa kaupunkitarkastajan viran kelpoisuusehdoksi ylemmän korkeakoulututkinnon ja erinomaisen suomen kielen kirjallisen ja suullisen taidon,

2. julistaa kaupunkitarkastajan viran haettavaksi 12.8.2021 klo 12.00 mennessä liitteenä olevan hakukuulutuksen mukaisesti,

3. hakuilmoitus julkaistaan KuntaRekryssä ja Mol.fi:ssä ja, että

4. rekrytointi toteutetaan anonyyminä rekrytointina siihen saakka, että haastateltavat on valittu. 

5. vahvistaa kaupunkitarkastajan virkapalkaksi 4485,07 €.

Päätös

Tarkastuslautakunta kuuli asiassa henkilöstöjohtaja Antti Määttää tämän asian käsittelyn aikana klo 16.10 - 16.34.
Todettiin, että henkilöstöjohtajan esitys rekrytointimenettelyistä lisätään pöytäkirjan liitteeksi.

Tarkastuslautakunta päätti esityksen mukaisesti:

1. vahvistaa kaupunkitarkastajan viran kelpoisuusehdoksi ylemmän korkeakoulututkinnon ja erinomaisen suomen kielen kirjallisen ja suullisen taidon,

2. julistaa kaupunkitarkastajan viran haettavaksi 12.8.2021 klo 12.00 mennessä liitteenä olevan hakukuulutuksen mukaisesti,

3. hakuilmoitus julkaistaan KuntaRekryssä ja Mol.fi:ssä ja, että

4. rekrytointi toteutetaan anonyyminä rekrytointina siihen saakka, että haastateltavat on valittu. 

5. vahvistaa kaupunkitarkastajan virkapalkaksi 4 485,07 €.

Valmistelija

Jari Kotimäki, tarkastuspäällikkö, jari.kotimaki@rovaniemi.fi

Perustelut

Tarkastuslautakunta päätti 14.7.2021 §103 käynnistää viranhaun kaupunkitarkastajan virkaan aiemman viranhaltijan siirryttyä toisen työnantajan palvelukseen. 

Tarkastuslautakunta julisti kaupunkitarkastajan viran haettavaksi 12.8.2021 klo 12.00 mennessä. Viran kelpoisuusehdoksi lautakunta vahvisti ylemmän korkeakoulututkinnon ja erinomaisen suomen kielen kirjallisen ja suullisen taidon. Kaupunkitarkastajan virkapalkaksi lautakunta vahvisti 4 485,​07 €. Lautakunta päätti toteuttaa rekrytoinnin anonyyminä rekrytointina siihen saakka,​ että haastateltavat on valittu. 

Määräaikaan mennessä virkaan saapui 9 hakemusta. 

Sopivana menettelynä voitaneen pitää, että lautakunta nimeää keskuudestaan 3-4 jäsenen sekä tarkastuspäällikön muodostaman työryhmän, jolle se antaa tehtäväksi nimetä hakijoista enintään neljä haastatteluun kutsuttavaa. Haastatteluun kutsuttavista sekä haastettelun toteutuksesta päätettäisiin 16.9.2021 pidettävässä kokouksessa.

Päätösehdotus

Esittelijä

Jari Kotimäki, tarkastuspäällikkö, jari.kotimaki@rovaniemi.fi

Tarkastuslautakunta päättää nimetä virkavalintaa valmistelevan työryhmän, jonka ensi vaiheessa tulee nimetä haastatteluun kutsuttavat hakijat. Jatkotoimista päätetään myöhemmin.

Päätös

Juuso Kataja poistui esteellisenä asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi (hallintolaki 28.1 § kohta 1). Jari Kotimäki toimi pöytäkirjanpitäjänä asiakohdan käsittelyn ajan.

 

Tarkastuslautakunta valitsi virkavalintaa valmistelevan työryhmän. Työryhmään valittiin jäseniksi Sanna Luoma, Elina Holm ja Petri Keihäskoski. Työryhmän sihteeriksi valittiin tarkastuspäällikkö Jari Kotimäki.

Esteellisyys

Juuso Kataja

Valmistelija

Jari Kotimäki, tarkastuspäällikkö, jari.kotimaki@rovaniemi.fi

Perustelut

Tarkastuslautakunta julisti kaupunkitarkastajan viran haettavaksi 12.8.2021 klo 12.00 mennessä. Määräaikaan mennessä saapui 9 hakemusta. Tarkastuslautakunta 24.8.2021 § 118 nimesi virkavalintaa valmistelevan työryhmän,​ jonka ensi vaiheessa tuli nimetä haastatteluun kutsuttavat. Työryhmään valittiin Sanna Luoma,​ Elina Holm ja Petri Keihäskoski. Työryhmän sihteeriksi valittiin tarkastuspäällikkö Jari Kotimäki.

Työryhmä on 31.8.2021 kokoonnuttuaan päättänyt nimetä haastatteluun valittaviksi neljä toistaiseksi vielä anomyymia hakijaa. Seuraava vaihe on että haastatteluun kutsuttavat ja mahdollisesti vielä kokouksessa nimettävät hakijat kutsutaan haastatteluun, joka järjestetään etäyhteydellä. 

Kaikki hakemukset toimitetaan lautakunnan jäsenille ennen kokousta.  Jäsenille samalla esitetään ketkä hakijat ehdotetaan nimettäväksi haastatteluun. Hakemukset liitetään myöhemmässä vaiheessa casem- järjestelmään.

Toistaiseksi voimassa oleviin virkasuhteisiin tehtävät henkilövalinnat tulee päättää esittelystä (Hs 56§)

Päätösehdotus

Esittelijä

Jari Kotimäki, tarkastuspäällikkö, jari.kotimaki@rovaniemi.fi

Tarkastuslautakunta päättää, että virkavalintaa valmisteleva työryhmä haastattelee aiemmin nimeämäänsä neljää henkilöä kaupunkitarkastajan virkaan. Työryhmän tehtäväksi annetaan laatia ehdotus virkaan valittavasta sekä varalle nimettävästä henkilöstä. 

Virkavalinnasta päätetään lokakuussa pidettävässä lautakunnan kokouksessa. 

Päätös

Juuso Kataja poistui esteellisenä asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi (hallintolaki 28.1 § kohta 1). Jari Kotimäki toimi pöytäkirjanpitäjänä asiakohdan käsittelyn ajan.

Tarkastuslautakunta päätti esittelijän ehdotuksen mukaisesti. Haastateltavaksi valittiin työryhmän nimeämät anonyymit hakijat 1485558, 24267, 937018 ja 158568.

Merkittiin, että anonyymiteetti poistetaan haastateltavien tultua valituksi. Merkittiin, että myöhemmin tehtävään virkavalintapäätökseen tullaan sisällyttämään hakijavertailun osoittava nimitysmuistio.

Esteellisyys

Juuso Kataja

Valmistelija

Jari Kotimäki, tarkastuspäällikkö, jari.kotimaki@rovaniemi.fi

Perustelut

Tarkastuslautakunta julisti kaupunkitarkastajan viran haettavaksi 12.8.2021 klo 12.00 mennessä. Virkaan tuli määräajassa 9 hakemusta. Hakijoita olivat KTM Heli Helenius,Politices magister Outi Salmela, YTM Juuso Kataja, KM Markku Ollila, TtM Pia Aikio, KTM ekonomi Janica Majava, HM Jari Jaakkola,  Tradenomi (YAMK) Tuula Saari sekä FM Eeva-Maarit Aikio.  Kaikilla oli viran edellyttämä kelpoisuus.

Tarkastuslautakunta 16.9.2021 §130 nimesi neljä haastateltavaa, jotka olivat YTM Juuso Kataja, HM Jari Jaakkola, Tradenomi (ylempi AMK) Tuula Saari sekä FM Eeva-Maarit Aikio. Tarkastuslautakunnan nimeämä työryhmä suoritti 29.09.2021 haastattelut etäyhteydellä.  

Haastattelut suorittanut työryhmä on pitänyt perusteluna, että ennen valintaa suoritetaan soveltuvuusarvioinnit.

Virkaan valittavan on ennen viran vastaanottamista esitettävä hyväksyttävä todistus terveydentilastaan.  Viran hoitaminen alkaa sopimuksen mukaan ja siinä noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa.

Päätösehdotus

Esittelijä

Jari Kotimäki, tarkastuspäällikkö, jari.kotimaki@rovaniemi.fi

Tarkastuslautakunta päättää, että ennen virkavalintaa teetetään soveltuvuusarviointi kolmelle hakijalle. Lautakunta päättää että soveltuvuusarviointiin kutsutaan YTM Juuso Kataja, HM Jari Jaakkola, sekä FM Eeva-Maarit Aikio. 

Päätös

Merkitään pöytäkirjaan, että Juuso Kataja poistui esteellisenä asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi (hallintolaki 28.1 § kohta 1). Jari Kotimäki toimi pöytäkirjanpitäjänä asiakohdan käsittelyn ajan.

Tarkastuspäällikön muutettu päätösehdotus

Tarkastuslautakunta päättää, että ennen virkavalintaa teetetään soveltuvuusarviointi kahdelle hakijalle. Lautakunta päättää että soveltuvuusarviointiin kutsutaan YTM Juuso Kataja ja FM Eeva-Maarit Aikio.

Tarkastuslautakunta päätti tarkastuspäällikön muutetun päätösehdotuksen mukaisesti.

Esteellisyys

Juuso Kataja

Valmistelija

  • Jari Kotimäki, tarkastuspäällikkö, jari.kotimaki@rovaniemi.fi

Perustelut

Tarkastuslautakunta julisti kaupunkitarkastajan viran haettavaksi 12.8.2021 klo 12.00 mennessä. Virkaan tuli määräajassa 9 hakemusta. Hakijoita olivat KTM Heli Helenius,​Politices magister Outi Salmela,​ YTM Juuso Kataja,​ KM Markku Ollila,​ TtM Pia Aikio,​ KTM ekonomi Janica Majava,​ HM Jari Jaakkola,​  Tradenomi (YAMK) Tuula Saari sekä FM Eeva-​Maarit Aikio. Kaikilla hakijoilla oli viran edellyttämä kelpoisuus.

Lautakunnan jäsenille aiemmin jaetut hakemukset ovat nähtävissä kokouksessa.

Tarkastuslautakunta 16.9.2021 §130 nimesi neljä haastateltavaa,​ jotka olivat YTM Juuso Kataja,​ HM Jari Jaakkola,​ Tradenomi (ylempi AMK) Tuula Saari sekä FM Eeva-​Maarit Aikio. Tarkastuslautakunnan nimeämä työryhmä suoritti 29.09.2021 haastattelut etäyhteydellä.  

Tarkastuslautakunta 12.10.2021 § 138 päätti, että ennen virkavalintaa teetetään soveltuvuusarviointi kahdelle hakijalle. Lautakunta päätti kutsua soveltuvuusarviointiin YTM Juuso Katajan ja FM Eeva-​Maarit Aikion. 

Soveltuvuusarvioinnit jaetaan ennen kokousta lautakunnan jäsenille. Lautakunnalle jaetaan myös tarkastuspäällikön laatima nimitysmuistio. Asiakirjat ovat salassapidettäviä (JulkL 24§29k). 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jari Kotimäki, tarkastuspäällikkö, jari.kotimaki@rovaniemi.fi

Tarkastuslautakunta valitsee kaupunkitarkastajan virkaan yhteiskuntatieteiden maisteri Juuso Katajan.

Varalle kaupunkitarkastajan virkaan tarkastuslautakunta valitsee filosofian maisteri Eeva-​Maarit Aikion.

Hakemukset virkaan, kahden hakijan soveltuvuustestitulokset, sekä tarkastuspäällikön laatima nimitysmuistio liitetään pöytäkirjaan.

Merkitään pöytäkirjaan että virkavalinnassa noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa. Ja valitun on ennen viran vastaanottamista esitettävä hyväksyttävä todistus terveydentilastaan.

Päätös

Merkittiin pöytäkirjaan, että Juuso Kataja poistui esteellisenä asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi (hallintolaki 28.1 § kohta 1). Jari Kotimäki toimi pöytäkirjanpitäjänä asiakohdan käsittelyn ajan.

 

Tarkastuspäällikön muutettu päätösehdotus: 
Tarkastuslautakunta päättää siirtää asian käsittelyn maanantaina 15.11.2021 klo 8:00 läsnäolokokouksena pidettävään jatkokokoukseen (hallintosääntö § 103). Pöytäkirja tämän asian osalta tarkastetaan heti kokouksessa. 

Tarkastuslautakunta päätti yksimielisesti tarkastuspäällikön muutetun päätösehdotuksen mukaisesti. 

Tarkastuslautakunta tarkasti pöytäkirjan tämän asian osalta heti kokouksessa.

Esteellisyys

  • Juuso Kataja

Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee Kuntalain 410/2015, 136 §:n mukaan vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.