Tarkastuslautakunta, kokous 9.11.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 151 Tarkastuslautakunnan talousarvio vuodelle 2022

ROIDno-2021-2260

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Jari Kotimäki, tarkastuspäällikkö, jari.kotimaki@rovaniemi.fi
Juuso Kataja, vs. kaupunkitarkastaja, juuso.kataja@rovaniemi.fi

Perustelut

Rovaniemen kaupungin 2022 talousarviota on valmisteltu konsernihallinnon antaman ohjeistuksen ja aikataulun mukaisesti. Kunkin toimielimen on tullut esittää toiminnalliset tavoitteet tuloskortissa ja yksilöidyt taloussuunnitelmat toimielinkohtaisessa tuloslaskelmassa.

Kaupunginhallituksen 24.5.2021 § 194 hyväksymän talousarvion suunnitteluohjeen (liite 1) mukaan vuoden 2022 koko kaupungin määrärahakehykseksi esitetään 411,93 miljoonaa euroa. Tällöin kaupungin tilikauden alijäämä on 7,22 miljoonaa euroa vuonna 2022. Investointikehys asetetaan 28,42 miljoonaan euroon.

Tarkastuslautakunnalle vuoden 2022 suunnitteluohjeessa kaupunginhallitus osoittaa talousarvioraamiksi 0,26 milj€. Tarkastuslautakunnan viranhaltijavalmistelussa on päädytty tuloslaskelman loppusummaan 264 000 € (liite 2).

Vuotta 2022 koskeva suunnitteluohjeen mukainen talousarvion tuloskortti kertoo toiminnallisista sekä taloudellisista tavoitteista (liite 3).

Kuntalain 121 § mukaan kunnanhallitus voi poiketa tarkastuslautakunnan hyväksymästä talousarvioesityksestä vain perustellusta syystä. Mikäli lautakunnan esitys 264 000 € toteutuu myös syksyn jatkovalmistelussa ja se esitetään valtuuston hyväksyttäväksi, lautakunnan ei ole tarvetta vedota tarkastuslautakuntaa koskevaan talousarviosäännökseen.

Päätösehdotus

Esittelijä

Jari Kotimäki, tarkastuspäällikkö, jari.kotimaki@rovaniemi.fi

Tarkastuslautakunta merkitsee tiedoksi kaupunginhallituksen antaman talousarvion suunnitteluohjeen (liite 1) sekä talousarviota varten laaditun tuloslaskelman (liite 2).

Tarkastuslautakunta hyväksyy liitteenä olevan talousarvion ja tuloskortin vuodelle 2022 (liite 3) ja saattaa sen kaupunginhallitukselle valmistelua varten.

Päätös

Tarkastuslautakunta päätti esittelijän esityksen mukaisesti.

Tarkastuslautakunta piti tauon tämän asian käsittelyn jälkeen kello 14:37-14:55.

Valmistelija

  • Jari Kotimäki, tarkastuspäällikkö, jari.kotimaki@rovaniemi.fi
  • Juuso Kataja, vs. kaupunkitarkastaja, juuso.kataja@rovaniemi.fi

Perustelut

Kaupunginhallitus antoi 24.5.2021 § 194 suunnitteluohjeen vuoden 2022 talousarvion laadintaa varten. Tarkastuslautakunta 16.6.2021 §93 päätyi 264.000€ talousarvioesitykseen saattaen sen edelleen edelleen kaupunginhallitukselle/konsernitaloudelle talousarvion valmistelua varten. Kaupunginhallitus on valtuustolle 3.11.2021 esittämässään talousarviossa pysyttänyt  tarkastuslautakunnan 264.000 euron suuruisen talousarvion. 

Valtuuston asettamassa 1.8.2021 aloittaneessa lautakunnassa on 11 jäsentä aiemman 7 sijaan. Se tarkoittaa luottamushenkilökulujen palkkioiden kasvua budjetoituun nähden. Henkilöstömäärä pysyy ennallaan eli lautakunnan alaisuudessa on kaksi viranhaltijaa.

Valtuustolle annettavan talousarvioesityksen (s. 25) mukaan "käyttötalousosassa valtuusto päättää sitovat määrärahat toimielimille hallinnon ja palvelujen järjestämistä ja tuottamista varten. Toimielimet voivat päättää määrärahojensa tarkemmasta käytöstä hyväksymissään käyttösuunnitelmissa". 

Lautakunnalla on vielä käyttösuunnitelman hyväksyttyään "liikkumavaraa" taloudessa, kunhan lautakunta ei ylitä sille osoitettua 264.000 euron budjettia.

Valtuuston käsittelyyn menevään talousarvioon ei ole tarvetta esittää muutoksia.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jari Kotimäki, tarkastuspäällikkö, jari.kotimaki@rovaniemi.fi

Tarkastuslautakunta merkitsee talousarviovalmistelun tiedoksi. 

Päätös

Tarkastuslautakunta päätti esittelijän ehdotuksen mukaisesti.


Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee Kuntalain 410/2015, 136 §:n mukaan vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.