Tarkastuslautakunta, kokous 9.4.2024

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 39 Kaupungin asiakaspalvelut

ROIDno-2023-2757

Valmistelija

  • Maiju Pyörälä, kaupunkitarkastaja, maiju.pyorala@rovaniemi.fi

Perustelut

Tarkastuslautakunta hyväksyi 12.10.2021 § 141 toimikauttaan koskevan arviointisuunnitelman, jossa päätettiin, että yhtenä vuoden 2023 arviointiteemana on on sektoreiden välinen yhteistyö kuntalaisten näkökulmasta. Osana tätä teemakokonaisuutta tarkastuslautakunta arvioi työohjelman mukaisesti kaupungin asiakaspalvelua. 

Kaupungin keskitetty Osviitta asiointipiste toimii osoitteessa Koskikatu 19. Osviitassa tuotetaan palveluja kuntalaisille sekä sisäisesti kaupungin eri yksiköille. Osviitasta kuntalainen saa ohjausta ja neuvontaa kaupungin palveluista sekä voi maksaa kaupungin laskuja ja maksuja. Osviitasta voi myös ostaa paikallisliikenteen Waltti -matkakortteja sekä erilaisia tapahtumapääsylippuja sekä kaupungin brändin mukaisia tuotteita. Osviitan kautta voit varata kaupungin tiloja sekä hakea niihin avaimet ja suorittaa varaamiseen liittyvät maksut sekä varata vapaita venepaikkoja sähköisesti ja hakea lukittavien venepaikkojen avaimet. Osviitasta voi ostaa myös pysäköintilupia kaupungin hallinnoimille pysäköintialueille. Lisäksi kaupungin virallinen ilmoitustaulu löytyy Osviitasta. Osviitan asiointipisteeseen voi jättää Rovaniemen kaupunginkirjaamoon osoitettuja asiakirjoja. 

Asiakaspalvelua toteutetaan myös muualla kuin Osviitassa (esimerkiksi varhaiskasvatuksen palveluneuvonta, rakennusvalvonta, työllisyyspalvelut).

Tarkastuslautakunta kuulee asiassa kaupunginsihteeri Eeva-Maarit Kujalaa ja vastaavaa palveluneuvojaa Essi Perämäkeä. Tarkastuslautakunnan viranhaltijavalmistelu on toimittanut etukäteen kysymyksiä teemoista, joihin lautakunta kiinnittää arvioinnissaan huomiota. 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Juuso Kataja, tarkastuspäällikkö, juuso.kataja@rovaniemi.fi

Tarkastuslautakunta kuulee kaupunginsihteeri Eeva-Maarit Kujalaa ja vastaavaa palveluneuvojaa Essi Perämäkeä kaupungin asiakaspalveluista.

Tarkastuslautakunta merkitsee kuulemiset tiedoksi ja huomioi ne antaessaan arviointikertomusta vuodelta 2023.

Päätös

Merkittiin pöytäkirjaan, että kuultavaksi kutsutut kaupunginsihteeri Eeva-Maarit Kujala ja vastaava palveluneuvoja Essi Perämäki osallistuivat kokoukseen tämän asian käsittelyn ajan kello 16:16-16:43 kokoushuoneesta käsin.

Tarkastuslautakunta kuuli kaupunginsihteeri Eeva-Maarit Kujalaa ja vastaavaa palveluneuvojaa Essi Perämäkeä ja merkitsi kuulemisen tiedoksi sekä liitti esityksen pöytäkirjan liitteeksi 1. Tarkastuslautakunta huomioi esityksen antaessaan arviointikertomusta vuodelta 2023.


Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee Kuntalain 410/2015, 136 §:n mukaan vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.