Tarkastuslautakunta, kokous 9.4.2024

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 41 Talous- ja rahoitusyksikön ajankohtaiskatsaus tilikaudelta 2023

ROIDno-2023-2757

Valmistelija

  • Juuso Kataja, tarkastuspäällikkö, juuso.kataja@rovaniemi.fi
  • Maiju Pyörälä, kaupunkitarkastaja, maiju.pyorala@rovaniemi.fi

Perustelut

Kunnan ja kuntakonsernin tilikausi on kalenterivuosi. Kunnanhallituksen tehtävänä on laatia tilikauden tilinpäätös maaliskuun loppuun mennessä ja saatettava se tilintarkastajalle tarkastettavaksi. Tilintarkastajan tulee puolestaan tarkastaa tilinpäätös toukokuun loppuun ja valtuuston on käsiteltävä tilinpäätös kesäkuun loppuun mennessä.

Tilinpäätöksen sisällöstä säädetään kuntalaissa ja siihen tulee sisällyttää mm. konsernitilinpäätös, joka laaditaan konserniyhteisöjen taseiden ja tuloslaskelmien sekä niiden liitetietojen yhdistelmänä. Tilinpäätöksen ensisijaisena tavoitteena on antaa oikea ja riittävä kuva konsernin toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta. Rovaniemellä tilinpäätöksen kokoamisesta käytännössä vastaa talous- ja rahoitusyksikkö. 

Tarkastuslautakunnan yhtenä arviointitehtävänä on arvioida sitä, ovatko talouden tavoitteet toteutuneet kuntakonsernissa ja onko toiminta järjestetty tuloksellisella ja tarkoituksenmukaisella tavalla. Tämän tehtävän suorittamiseksi tarkastuslautakunnan on tarkoituksenmukaista kuulla kaupungin talous- ja rahoitusyksikön viranhaltijoita kaupungin tilinpäätöksen laadinnasta sekä tilikauden 2023 keskeisimmistä havainnoista ja kehityskuluista talouden näkökulmasta. Lisäksi lautakunta on toivonut raportointia siitä, kuinka kaupunginhallitus on reagoinut vuoden 2022 arviointikertomuksen havaintoihin kaupungin laskujen asiatarkastuksen ja hyväksynnän käytännöistä. 

Tarkastuslautakunta on kutsunut konsernitalouspäällikkö Janne Sandgrenin ja talousarviopäällikkö Erika Kauvosaaren esittelemään Rovaniemen kaupungin tilikauden 2023 talouden keskeisimpiä havaintoja sekä toimia, joilla kaupunginhallitus on reagoinut vuoden 2022 arviointikertomuksen havaintoihin liittyen kaupungin laskujen käsittelyn käytäntöihin.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Juuso Kataja, tarkastuspäällikkö, juuso.kataja@rovaniemi.fi

Tarkastuslautakunta kuulee konsernitalouspäällikkö Janne Sandgrenia ja talousarviopäällikkö Erika Kauvosaarta tilikauden 2023 talouden keskeisistä havainnoista sekä kaupungin laskujen käsittelyn käytäntöjen kehittämisestä. 

Tarkastuslautakunta merkitsee kuulemiset tiedoksi ja huomioi ne antaessaan arviointikertomusta vuodelta 2023.

Päätös

Merkittiin pöytäkirjaan, että kuultavaksi kutsuttu konsernitalouspäällikkö Janne Sandgren osallistui kokoukseen kokoushuoneesta käsin ja että kuultavaksi kutsuttu talousarviopäällikkö Erika Kauvosaari osallistui kokoukseen etäyhteyden välityksellä tämän asian käsittelyn ajan kello 17:15 - 17:58.

Tarkastuslautakunta kuuli konsernitalouspäällikkö Janne Sandgrenia ja talousarviopäällikkö Erika Kauvosaarta ja merkitsi kuulemisen tiedoksi sekä liitti esityksen pöytäkirjan liitteeksi 1. Tarkastuslautakunta huomioi esitykset antaessaan arviointikertomusta vuodelta 2023.

Merkittiin pöytäkirjaan, että päävastuullinen tilintarkastaja Antti Kääriäinen poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn jälkeen klo 17:58.

Tarkastuslautakunta piti tauon tämän asian käsittelyn jälkeen kello 17:58-18:09. Puheenjohtaja totesi tauon jälkeen, että kaikki ennen taukoa paikalla olleet olivat edelleen paikalla.


Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee Kuntalain 410/2015, 136 §:n mukaan vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.