Tarkastuslautakunta, kokous 9.4.2024

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 42 Tilinpäätös ja toimintakertomus 2023, tarkastuslautakunnan käsittely

ROIDno-2024-484

Valmistelija

  • Juuso Kataja, tarkastuspäällikkö, juuso.kataja@rovaniemi.fi

Perustelut

Kaupunginhallitus hyväksyi ja allekirjoitti Rovaniemen kaupungin vuoden 2023 tilinpäätöksen kokouksessaan 25.3.2024 § 73. Tilinpäätökseen sisältyy konsernitilinpäätös emokaupungin ja konserniyhteisöjen tilinpäätösten yhdistelmänä. Kuntayhtymät on yhdistelty Rovaniemen kaupungin omistusosuutta vastaavalla osuudella.

Kaupunginhallitus saattoi tilinpäätöksen tilintarkastusyhteisön tarkastettavaksi sekä tarkastuslautakunnan ja edelleen valtuuston käsiteltäväksi. Kaupunginhallitus oikeutti talous- ja rahoitusyksikön tekemään tilinpäätökseen teknisiä korjauksia ja täydennyksiä ennen valtuuston käsittelyä.

Tilintarkastajan on toukokuun loppuun mennessä tarkastettava tilikauden hallinto, kirjanpito ja tilinpäätös. Tarkastus kattaa emokaupungin tilinpäätöksen sekä siihen kuuluvan konsernitilinpäätöksen. Tilintarkastaja antaa tilintarkastuskertomuksen, jossa esitetään tarkastuksen tulokset. Jos kunnan hallintoa ja taloutta on hoidettu vastoin lakia tai valtuuston päätöksiä eikä virhe tai aiheutunut vahinko ole vähäinen, tilintarkastaja tekee asiasta tilivelvolliseen kohdistuvan muistutuksen.

Tilintarkastajan lakisääteisiin tehtäviin kuuluu myös tarkastaa, onko kunnan sisäinen valvonta ja riskienhalllinta sekä konsernivalvonta järjestetty asianmukaisesti (KuntaL 123§). Sisäisessä tarkastuksessa ja riskien hallinnassa tehdään vuoden aikana selvitysraportteja, joiden perusteella tilintarkastaja voi ottaa kantaa onko kaupunginhallituksessa reagoitu riittävästi esitettyihin korjausliikkeisiin.

Kaupunginhallituksen hyväksymä tilinpäätös vuodelta 2023 jaetaan tarkastuslautakunnan jäsenille esityslistan liitteenä. Tilinpäätös ja kaupunginhallituksen asian käsittely on yleisesti luettavissa kaupungin sivuilta (https://rovaniemi.cloudnc.fi/fi-FI/Toimielimet/Kaupunginhallitus).

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Juuso Kataja, tarkastuspäällikkö, juuso.kataja@rovaniemi.fi

Tarkastuslautakunta merkitsee tiedoksi liitteenä olevan vuoden 2023 tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen.

Päätös

Tarkastuslautakunta merkitsi tiedoksi liitteenä olevan vuoden 2023 tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen. 


Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee Kuntalain 410/2015, 136 §:n mukaan vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.