Tekninen lautakunta, kokous 23.4.2024

§ 69 Asemakaavan muutos kortteli 115 tontti 17 sekä pysäköintialue, Vartiokatu 19

ROIDno-2023-1679

Valmistelija

  • Markku Pyhäjärvi, kaavoituspäällikkö, markku.pyhajarvi@rovaniemi.fi

Perustelut

Kiinteistön 698-3-115-17 omistajat ovat hakeneet omistamalleen alueelle asemakaavan muutosta. Maanomistajat esittivät alkuperäisenä tavoitteenaan, että alueen rakennusoikeutta tarkistetaan siten, että tontilla olisi rakennusoikeutta 800 kem2 ja asemakaava mahdollistaisi 4-kerroksisen asuinkerrostalon rakentamisen.

Alueella on voimassa ympäristöministeriön 22.2.1973 vahvistama asemakaava. Voimassa olevassa asemakaavassa tontin käyttötarkoitus on erillispientalojen korttelialue (AO),​jolla on rakennusoikeutta 300 k-​m2. Tontilla sijaitsee purkukuntoinen asuinrakennus. Alueella on voimassa kaupunginvaltuuston 12.11.2012 hyväksymä keskustan osayleiskaava. Suunnittelualue osayleiskaavassa on osoitettu pientalovaltaiseksi asuntoalueeksi AP, jolle likimääräinen tehokkuus e=0.3 ja enimmäiskorkeus 4-6 metriä. Viereisellä kiinteistöllä sijaitsee Alvar Aallon suunnittelema rakennussuojelukohde Maison Aho, joka on myös valtakunnallisesti merkittävä rakennetun ympäristön kohde (RKY).  

Kaavoituspäällikkö on tehnyt 5.6.2023 § 9 asemakaavan vireilletulopäätöksen. Asemakaavan muutos on kuulutettu vireille 11.10.2023 ja osallistumis- ja arviointisuunnitelma on pidetty yleisesti nähtävillä 12.10.-25.10.2023. Vireille kuulutettu asemakaavan muutos koskee 3. kaupunginosan korttelin 115 tonttia 17 sekä viereistä pysäköintialuetta.

Nähtävilläolon aikana saapui kolme mielipidettä sekä kolme lausuntoa. Niille on laadittu vastineet, joita avataan tarkemmin vuorovaikutuslomakkeessa. 

Hanketta on mielipiteissä vastustettu kerrostalorakentamisen johdosta, RKY-kohteen läheisyydestä ja yleiskaavan vastaisuudesta.

Lausunnot saatiin Alvar Aalto säätiöltä, Lapin ELY-keskukselta ja Lapin maakuntamuseolta. Saaduissa lausunnoissa pyydettiin ottamaan huomioon Alvar Aallon suunnittelema rakennus (Maison Aho), joka on asemakaavalla suojeltu. Kohde sisältyy valtakunnallisesti merkittävien rakennettujen kulttuuriympäristöjen luetteloon (RKY). Asemakaavamuutoksen viereisellä tontilla 3-115-4 sijaitseva Maison Aho on yksityisasunto, ja se on sekä yleiskaavalla että asemakaavalla suojeltu rakennushistoriallisten, kulttuurihistoriallisten ja kaupunkikuvallisten arvojen vuoksi. Kohteen RKY-rajaus ulottuu asemakaavamuutoksen kohteena olevalle tontille ja yleiselle pysäköintialueelle.

Vireilletulo vaiheen palautteiden jälkeen hakijan edustaja on toimittanut uusia suunnitelmia ja perusteluita hakemukseen helmi-maaliskuussa 2024. Lisäyksessä asemakaavamuutoksen hakemukseen esitetään, että tontille asemakaavoitettaisiin kolme (III) kerroksiselle asuinkerrostalolle (AK) rakennusoikeudella 790 k-m2 (e=0.78).

Hakijan esittämä hanke on yleiskaavan käyttötarkoituksen (AP), rakennuskorkeuden (II) ja -tehokkuuden (e=0.30) osalta voimassa olevan yleiskaavan vastainen.

Kaavoitus esittää lausuntojen ja mielipiteiden sekä voimassa olevan yleiskaavan johdosta, että asemakaavan muutoshanketta ei jatketa. Kaavoitus esittää, että asemakaavamuutos keskeytetään yleiskaavan vastaisuuden ja rakennetun kulttuuriympäristön säilyttämisen perusteella.

Lisätietoja: 

kaavoituspäällikkö Markku Pyhäjärvi
016 322 8927, 040 578 9283
etunimi.sukunimi@rovaniemi.fi

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Pertti Onkalo, toimialajohtaja, pertti.onkalo@rovaniemi.fi

Tekninen lautakunta päättää, että 3.kaupunginosan korttelin 115 tontin 17 sekä viereisen yleisen pysäköintialueen asemakaavan muutos keskeytetään yleiskaavan vastaisuuden ja rakennetun kulttuuriympäristön säilyttämisen perusteella.

Päätös

Tekninen lautakunta kuuli asiassa kaavoituspäällikkö Markku Pyhäjärveä.

Kaupunginhallituksen puheenjohtaja Susanna Junttila poistui kokouksesta klo 15.43 asian kuulemisen aikana.

Tekninen lautakunta päätti yksimielisesti esittelijän esityksen mukaisesti.

Tiedoksi

Täytäntöönpano: kaavoitus

Muutoksenhaku

OIKAISUVAATIMUSOHJEET

Tähän päätöksen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa kuntalain 137 §:n mukaan tehdä:

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä

  • kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. 

Oikaisuvaatimus on toimitettava Rovaniemen kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä. 

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. 

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Tekninen lautakunta

Kirjaamon yhteystiedot:

Postiosoite: PL 8216, 96101 Rovaniemi

Käyntiosoite: Osviitta asiointipiste, Koskikatu 19, Rovaniemi

Sähköpostiosoite: kirjaamo(at)rovaniemi.fi, 

henkilö- ja arkaluonteisia tietoja sisältävät sähköpostit osoitteesta: https://turvaposti.rovaniemi.fi osoitteeseen kirjaamo(at)rovaniemi.fi

Faksinumero: 016 322 6450

Puhelinnumero: 016 3221

Kaupunginkirjaamon aukioloaika: ma - pe kello 9 - 15

 

Paperisten asiakirjojen on oltava toimitettuna Osviitta asiointipisteeseen viimeistään määräajan viimeisenä päivänä kello 15:een mennessä.

Osviitta asiointipiste: ma - to kello 9.00 - 16.30, pe kello 9.00 - 15.30

Osviitan kesäaukiolo (kesä-heinäkuu): ma - to 9.00 - 16.00; pe 9.00 - 15.00

 

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

  • päätös, johon haetaan oikaisua

  • miten päätös halutaan oikaistavaksi 

  • millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero.

Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Oikaisuvaatimuksen maksu

Oikaisuvaatimuskäsittely on maksutonta.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Rovaniemen kaupungin kirjaamosta.

Pöytäkirjan allekirjoitus- ja tarkastuspäivä sekä pöytäkirjan yleiseen tietoverkkoon nähtäväksi vientipäivämäärä on esitetty kunkin pöytäkirjan allekirjoitussivulla.

Asianosaiselle lähetettyyn otteeseen on merkitty päätöksen lähettämispäivä ja -tapa.