Tekninen lautakunta, kokous 23.4.2024

§ 65 Kuljetuspäällikön viran perustaminen

ROIDno-2024-1485

Valmistelija

  • Janne Alkki, kaupungininsinööri, janne.alkki@rovaniemi.fi

Perustelut

Rovaniemen kaupungin logistiikka- ja joukkoliikennepalvelujen järjestäminen on 1.3.2024 alkaen keskitetty Tekniset palvelut toimialan yhdyskuntatekniikan yksikköön. Muutoksella tavoitellaan pidemmällä aikavälillä kaupungille kustannustehokkuutta, kun kaupungin kuljetuksia ja liikennepalveluja koskevat asiat hallitaan yhdessä yksikössä työskentelevien asiantuntijoiden yhteistyönä.

Logistiikan ja joukkoliikenteen asiantuntijat vastaavat muun muassa paikallisliikenteen järjestämisestä, oppilaskuljetusten suunnittelusta, näihin liittyvistä hankinnoista ja koordinoinnista sekä osallistuvat poikkihallinnollisesti Rovaniemen kaupungin eri yksiköiden kuljetus- ja liikkumistarpeiden suunnitteluun ja ratkaisemiseen sekä palveluiden järjestämiseen. Yhdyskuntatekniikan yksikössä logistiikan ja joukkoliikenteen asiantuntijoita ovat vastaava joukkoliikenneinsinööri, joukkoliikenneinsinööri sekä logistiikka-asiantuntija ja logistiikkatyöntekijä. Yksikköä johtaa kaupungininsinööri.

Henkilöstön osalta on odotettavissa muutoksia, sillä vastaava joukkoliikenneinsinööri on irtisanoutunut palvelussuhtestaan jäädäkseen eläkkeelle 1.8.2024 alkaen. Organisaation uudistuksesta ja henkilöstömuutoksista johtuen joukkoliikenteen ja logistiikan henkilöstöorganisaatiota on ajankohtaista tarkastella kokonaisuutena ja kehittää koko kaupunkiorganisaation tarvetta vastaavalla tavalla.

Nyt perustettavaksi esitetty kuljetuspäällikön tehtävä tulisi korvaamaan vastaavan joukkoliikenneinsinöörin toimen nykyisen toimenhaltijan jäädessä eläkkeelle. Näin yhdyskuntatekniikan henkilöstön kokonaismäärä säilyisi henkilöstösuunnitelman mukaisena.

Sivistys- ja hyvinvointipalveluiden toimialan kanssa on myös suunniteltu koulukuljetuksiin liittyvien viranhaltijapäätösten valmistelun ja päätöksenteon keskittämistä kuljetuspalveluita järjestävään yhdyskuntatekniikan yksikköön. Tällä järjestelyllä sujuvoitettaisiin päätöksenteon prosessia ja edistettäisiin päätösten perusteiden yhdenmukaisuutta. Päätöksenteon edellyttämän toimivallan mahdollistamiseksi kuljetuspäällikön tehtävä on tarkoituksenmukaista perustaa viraksi.

Viran hoitaminen edellyttää soveltuvaa teknisen alan korkeakoulututkintoa (esim. insinööri AMK tai aiempi opistotasoinen tutkinto) sekä suomen kielen erinomaista suullista ja kirjallista taitoa.

Rovaniemen kaupungin hallintosäännön 6 luvun 52 §:n mukaan lautakunta päättää alaisensa toimialan osalta virkojen perustamisesta.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Pertti Onkalo, toimialajohtaja, pertti.onkalo@rovaniemi.fi

Tekninen lautakunta päättää:

  • perustaa kuljetuspäällikön viran ja
  • vahvistaa viran kelpoisuusehdoksi soveltuvan teknisen alan korkeakoulututkinnon (esim. insinööri AMK tai aiempi opistotasoinen tutkinto) sekä erinomaisen suomen kielen kirjallisen ja suullisen taidon.

Päätös

Tekninen lautakunta kuuli asiassa kaupungininsinööri Janne Alkkia ja vs. hallitopäällikkö Henna Penttilää.

Tekninen lautakunta päätti yksimielisesti esittelijän esityksen mukaisesti.

Tiedoksi

johdon assistentti Petrelius, palkanlaskennan esihenkilö Niemelä, palvelussuhdepäällikkö Aarnio

Muutoksenhaku

OIKAISUVAATIMUSOHJEET

Tähän päätöksen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa kuntalain 137 §:n mukaan tehdä:

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä

  • kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. 

Oikaisuvaatimus on toimitettava Rovaniemen kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä. 

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. 

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Tekninen lautakunta

Kirjaamon yhteystiedot:

Postiosoite: PL 8216, 96101 Rovaniemi

Käyntiosoite: Osviitta asiointipiste, Koskikatu 19, Rovaniemi

Sähköpostiosoite: kirjaamo(at)rovaniemi.fi, 

henkilö- ja arkaluonteisia tietoja sisältävät sähköpostit osoitteesta: https://turvaposti.rovaniemi.fi osoitteeseen kirjaamo(at)rovaniemi.fi

Faksinumero: 016 322 6450

Puhelinnumero: 016 3221

Kaupunginkirjaamon aukioloaika: ma - pe kello 9 - 15

 

Paperisten asiakirjojen on oltava toimitettuna Osviitta asiointipisteeseen viimeistään määräajan viimeisenä päivänä kello 15:een mennessä.

Osviitta asiointipiste: ma - to kello 9.00 - 16.30, pe kello 9.00 - 15.30

Osviitan kesäaukiolo (kesä-heinäkuu): ma - to 9.00 - 16.00; pe 9.00 - 15.00

 

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

  • päätös, johon haetaan oikaisua

  • miten päätös halutaan oikaistavaksi 

  • millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero.

Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Oikaisuvaatimuksen maksu

Oikaisuvaatimuskäsittely on maksutonta.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Rovaniemen kaupungin kirjaamosta.

Pöytäkirjan allekirjoitus- ja tarkastuspäivä sekä pöytäkirjan yleiseen tietoverkkoon nähtäväksi vientipäivämäärä on esitetty kunkin pöytäkirjan allekirjoitussivulla.

Asianosaiselle lähetettyyn otteeseen on merkitty päätöksen lähettämispäivä ja -tapa.