Tekninen lautakunta, kokous 23.4.2024

§ 66 Lausunto luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi Napapiirin retkeilyalueen perustamisesta

ROIDno-2024-1242

Valmistelija

  • Kari Lukkarinen, metsätalousinsinööri, kari.lukkarinen@rovaniemi.fi

Perustelut

Maa- ja metsätalousministeriö on pyytänyt Rovaniemen kaupungin lausuntoa luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi Napapiirin retkeilyalueen perustamisesta.

Napapiirin retkeilyalue tulisi sijaitsemaan Rovaniemen kaupungin alueella Raudanjokivarressa Vaattunki- ja Vikakönkäiden ympärillä. Alueesta on tarkoitus muodostaa ulkoilulain mukainen valtion retkeilyalue, jonka pinta-ala olisi noin 2637 ha. Alueeseen sisältyy myös valmisteluvaiheessa olevaa luonnonsuojelulain nojalla perustettavaa luonnonsuojelualuetta, Vianaapa-Korva-aapa (1097 ha) ja Vianaapa (17 ha). 

Elinvoima- ja teknisten palveluiden toimialat lausuu luonnoksesta seuraavaa: 

Esitetty retkeilyalue ulottuu Vikajärven osayleiskaavan ja Olkkajärven ranta-asemakaavan alueelle. Alueen perustaminen ei ole ristiriidassa kaavamääräysten kanssa. 

Matkailun kannalta retkeilyalueen virallinen status on kannatettavaa, sillä se takaisi alueen pitkäjänteisen kehittämisen ja suunnitelmallisuuden, sekä varmistaisi rahoituksen alueelle.
Alueen virallinen asema vahvistaa myös Rovaniemen luontomatkailun vetovoimaa ja antaa tukea alueen pitkäjänteiselle markkinoinnille ympärivuotisena matkailukohteena.
Kestävän matkailun näkökulmasta Napapiirin retkeilyalue on myös tärkeä lähimatkailukohde ja se on paikallisille tärkeä virkistysalue. Myös esteettömänä ja helposti saavutettavana
luontoretkeilykohteena se on tärkeä paitsi Rovaniemeläisille, myös kaikille matkailijoille.

Esteetön luontomatkailu on kasvava trendi ja tärkeä huomioida myös jatkossa Napapiirin retkeilyalueen kehittämisessä. Alueelle laadittava hoito- ja käyttösuunnitelma on myös hyvä asia, sillä siinä voidaan linjata vastuullisuuteen ja yhteistyöhön tähtääviä toimia tarkasti yhdessä alueen käyttäjien ja sidosryhmien kanssa. Retkeilyalueen kestävä käyttö edellyttää yhteistyötä ja osallistamista eri sidosryhmiltä, jotka alueella liikkuvat. Omatoimimatkailijan ja matkailuyritysten erilaiset tarpeet alueella tulee sovittaa yhteen ja huomioida eri käyttäjien tarpeet ympäri vuoden.

On kannatettavaa, että luonnoksessa on tunnistettu alueen yritystoiminnan ja matkailupalvelujen kehittäminen sekä niiden positiivinen vaikutus alueella. Kestävä matkailu
ja virkistyskäyttö edellyttää onnistunutta yhteensovittamista alueen ympäristön kantokyvyn kanssa. Matkailijamäärien kasvaessa kestävyyteen tulee kiinnittää erityistä huomiota alueella.

Luonnonsuojelualueiden perustaminen retkeilyalueen yhteyteen tukee luonnonmonimuotoisuuden ja luonnonsuojelun edistämistä kaupungin alueella.  

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Pertti Onkalo, toimialajohtaja, pertti.onkalo@rovaniemi.fi

Tekninen lautakunta päättää antaa esityksen mukaisen lausunnon Napapiirin retkeilyalueen perustamisesta. Pöytäkirja tarkastetaan tämän pykälän osalta kokouksessa. Lausunto tulee toimittaa 24.4.2024. 

Päätös

Tekninen lautakunta päätti yksimielisesti esittelijän esityksen mukaisesti.

Tekninen lautakunta tarkasti pöytäkirjan tämän pykälän osalta heti kokouksessa.

Tiedoksi

Maa- ja metsätalousministeriö/Kirjaamo.mmm@gov.fi

Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee Kuntalain 410/2015, 136 §:n mukaan vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.